16.1.13

ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ τα ιατρεία Μεθώνης -Βλαχόπουλου με απόφαση Τατούλη !

Απορρίφθηκε με αποφάσεις του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη η ένταξη στο ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, των έργων κατασκευής των περιφερειακών ιατρείων Μεθώνης και Βλαχόπουλου, προϋπολογισμού 270.000 ευρώ το καθένα. 
Οπως επισημαίνεται στις αποφάσεις, οι προτάσεις αξιολογήθηκαν αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων.
 Ειδικότερα, για το ιατρείο της Μεθώνης αναφέρεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν είχαν υποβληθεί: 
α) Γεωλογική μελέτη ή έρευνα, 
β) Γεωτεχνική μελέτη η οποία είναι απαιτούμενη, καθώς το κτίριο είναι σπουδαιότητας Σ4 σε Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ, τα συμπεράσματα των οποίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελέτη του έργου 
και γ) Εγκριση αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων όσον αφορά την ωριμότητα και την πληρότητα της μελέτης. Αδειοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού". Για το ιατρείο του Βλαχόπουλου καταγράφεται ότι "στην Αναγνωριστική Γεωλογική Τεχνική Εκθεση στα συμπεράσματα εκτός των άλλων αναφέρονται και τα εξής: 
"Η κατηγορία εδάφους στην περιοχή της μελέτης κατατάσσεται στην κατηγορία Χ7, στα εδάφη δηλαδή που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σεισμική επικινδυνότητα για το λόγο ότι συνυπάρχουν στο υπέδαφος τεχνητές αποθέσεις (μπάζα), προσχωματικά υλικά (κορήματα) που εμφανίζουν μικρή έως μηδενική συνοχή. 
Προτείνεται λοιπόν να διευθετηθούν τα επιφανειακά ύδατα, σε κατάλληλο αποδέκτη εκτός της ζώνης επιρροής του έργου". 
Από τα υποβληθέντα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι υπάρχει ασυμφωνία της μελέτης με τα συμπεράσματα της γεωλογικής αναγνώρισης, ενώ δεν έχει υποβληθεί καθόλου γεωτεχνική μελέτη".  
Κα για τα δύο έργα σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών, με υποχρεωτική εφαρμογή σε άλα τα δημόσια έργα, "πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου έργου, να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και να συμπεριληφθούν στα τεύχη δημοπράτησής του".ΕΡΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου