28.12.16

Στη εκπνοή του 2016 ο Δήμος Πύλου - Νέστορος κάνει ποδαρικό στο 2017 με επιβολή τελών στα Δημοτικά κοιμητήρια

Τρις (3) ήμερες πριν το κλείσιμο του έτους 2016 , στις 29.12.2016 συζητείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος το θέμα της επιβολής τελών  στους Δημότες για την συντήρηση και λειτουργία των Κοιμητηρίων του Δήμου μας.

 Το ζήτημα έρχεται υστέρα από την υπ’ αριθ. 214/22-12-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε θέµα «Επιβολή τελών και ∆ικαιωµάτων Κοιµητηρίων του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος».με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο, χωρίς καμιά διαβούλευση με τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια ούτε βεβαία με την τοπική κοινωνία .
Χωρίς να συνταθούν οικονομοτεχνικές μελέτες με αναφορά σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα ώστε να προκύψει το κόστος διαχείρισης των κοιμητηριών,  στη βάση πάντα της αρχής της ανταποδοτικότητας,  η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία με πρόχειρα αυθαίρετα,  διογκωμένα και αμφισβητήσιμα οικονομικά στοιχεία  αποφάσισε και εισηγείται στο Συμβούλιο του Δήμου Πύλου - Νέστορος  την επιβολή τελών στα δημοτικά κοιμητήρια από 01/01/2017.
Η οριζόντια επιβολή τελών στα Κοιμητήρια του Δήμου μας αδιακρίτως, αγνοώντας το πληθυσμιακό μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της κάθε δημοτικής οντότητας είναι έκτος των άλλων και κοινωνικά άδικες γιατί δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας .
 Καμία κοινωνική ευαισθησία δεν επιδεικνύεται σε απόρους ,άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες ή μονογονε΄ι’κές οικογένειες αφού δεν προβλέπεται κάποια εξαίρεση η έκπτωση από τα τέλη.
Πριν από 15 μήνες τον Οκτώβριο του 2015 πάλι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος με την υπ αριθμ. 189/27.10.2015  απόφασής της επιχείρησε  να επιβάλλει τέλη στα Δημοτικά κοιμητήρια .
Η πάνδημη κινητοποίηση των Χωραϊτών με την συλλογή εκατοντάδων υπογράφων  που κατατέθηκαν στο Δήμο καθώς και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χώρας που εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με την απόφαση 189/27.10.2015 της Οικονομικής Επιτροπής  υποχρέωσε το Δήμο Πύλου Νέστορος να αναδιπλωθεί και να πάρει πίσω την απαράδεκτη και εξωπραγματική απόφαση. 
Ο Δήμαρχος κ. Καφαντάρης Δημήτριος με επιστολή του στις 20/11/2015 προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, δεσμεύτηκε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν προτίθεται να εισαχθεί ως θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς πρώτα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  η σύνταξη  του καινούριου  κανονισμού  λειτουργίας  των κοιμητηρίων.
Ο κανονισμός  λειτουργίας θα σταλεί στις Δημοτικές Κοινότητες και στα Τοπικά Συμβούλια, ώστε να  πραγματοποιηθεί η σχετική διαβούλευση  και η εισήγηση, όπως επίσης, και των τελών τους, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες των δημοτών μας  και με γνώμονα πάντα την  ανταποδοτικότητα υπηρεσιών,  που ορίζει ο Καλλικράτης.
Γιατί δεν τηρήθηκαν οι αυτονόητες δεσμεύσεις του κ. Δημάρχου για διαβούλευση του κανονισμού λειτουργιάς των κοιμητηριών  που πράγματι ψήφησε το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και για τα τέλη όπως είχε δεσμευτεί στην επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο χώρας;
Βελτιώθηκαν θεαματικά οι οικονομικές δυνατότητες των Δημοτών μας σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης;
Είναι αιφνιδιασμός των Δημοτών, ή πρόδηλη αδυναμία του  Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος η συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος με συνοπτικές διαδικασίες 3 ήμερες πριν το κλείσιμο του έτους 2016 ;
Ή μήπως αποτελεί ρεβάνς του Δημοτικού Συμβούλιου έναντι των Δημοτικών, Τοπικών Συμβουλίων και των Δημοτών που τον  Οκτώβριο του 2015, ακύρωσαν αντίστοιχη φορομπηχτική πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής;
Όποια και αν είναι η δικαιολογία καθοριστική θα είναι η στάση και η απόφαση όλων των Δημοτικών  Συμβούλων  που θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους  έναντι των Δημοτών τους. Είδομεν !!!
Η  απόφαση υπ’ αριθ. 214/22-12-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή εξοντωτικών τελών στα δημοτικά κοιμητήρια αναφέρει τα έξης:
ΘΕΜΑ: «Πρόταση Οικονομικής Επιτροπής προς το ΔΣ για Ορισμό Τελών και Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων Δήμου Πύλου-Νέστορος»          
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος μέχρι τώρα δεν εισέπραττε τέλη και δικαιώματα από τα Κοιμητήρια (Νεκροταφεία), ενώ έχει συγκεκριμένα έξοδα για την συντήρηση και λειτουργία τους.  Ως εκ τούτου υποχρεούμεθα να επιβάλλουμε τέλη και δικαιώματα ώστε να βεβαιώνονται, να εισπράτονται από τον Δήμο και να διατίθενται για την συντήρηση, την λειτουργία των Κοιμητηρίων  και τυχόν  επενδύσεων (επισκευές, επεκτάσεις κλπ).
Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Πύλου-Νέστορος  άρθρο 20 και 21 της 93/2016 απόφασης του Δ.Σ. επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία των Κοιμητηρίων.
Η απόφαση της επιβολής τελών Νεκροταφείων θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να παραθέτει έναν κατά προσέγγιση Ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, υπό την έννοια μιας αναλογικής σχέσης μεταξύ προβλεπόμενων εσόδων-εξόδων.
Στο Δήμο μας όπου διαθέτει εβδομήντα οκτώ  (78) Κοιμητήρια εκ των οποίων τα έξι (6) βρίσκονται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και τα υπόλοιπα  εβδομήντα δύο (72)  στις Τοπικές Κοινότητες, τα έξοδα και τα έσοδα που προκύπτουν από την χρήση–συντήρηση των ανωτέρω Κοιμητηρίων αναλύονται ως εξής:
                                             ΕΞΟΔΑ
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟ
1.    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   
α.    Κατασκευή Μαντρότοιχων και κατασκευές διαδρόμων-επεκτάσεις  - έξοδα 2016    42.601,34 €
β.                                                 //                  - προϋπολογισμός  2017
    20.000,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ    62.601,34 €
2.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Π/Υ 2017   
α.     6 κοιμ ΔΚ.Χ3 ημερ.Χ2 φορές ετησίως= 36 ημερ/θια   
β.    72κοιμ ΤΚ.Χ2 ημερ.Χ2 φορές ετησίως= 288 ημερ/θια   
    ΣΥΝΟΛΟ                                               324 ημερ/θια   
    Κόστος 162 ημερομισθίων Χ 30,00 €     4.860,00 €
    Κόστος 162 ημερομισθίων Χ 35,00 €

(Το σύνολο των ημερομισθίων διαχωρίστηκε κατά το ήμισυ  λόγω διαφορετικής μισθοδοτικής κλίμακας των απασχολούμενων εργαζομένων )     5.670,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ    10.530,00 €
3.    ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   
α.    Φωτισμός-Ύδρευση-Αναλώσιμα-Ανακομιδές κλπ    10.000,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ    10.000,00 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     83.131,34 €

                                                     ΕΣΟΔΑ
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟ
1.    Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ( νέες περιπτώσεις )
Πενήντα ( 50) Χ200 €    10.000,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ    10.000,00 €
2.    Δικαίωμα παράτασης – διατήρησης υπαρχόντων οικογενειακών τάφων
200 τάφοι ετησίως Χ 15,00 €    3.000,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ    3.000,00 €
       
3.    Δικαίωμα παραχώρησης χώρου για τάφους οκταετούς διάρκειας
300 Χ50€    15.000,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ    10.000,00 €
4.    Δικαίωμα παράτασης – παραχώρησης χώρου υπάρχοντος τάφου πέραν της οκταετίας
2.000 Χ 15 €     30.000,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ    30.000,00 €
5.    Τέλος συντήρησης και ευπρεπισμού νεκροταφείων
300Χ 5€Χ 8 έτη
      12.000,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ      12.000,00 €
6.    Τέλος ανακομιδής
Α. διενεργούμενη από τους ίδιους 10 € εφάπαξ
Β. διενεργούμενη εκ του δήμου 25€ εφάπαξ
150Χ 10€
300Χ 20€      7.500,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ      7.500,00 €
7.    Τέλος φύλαξης οστών
500Χ 5€
    2.500 €
    ΣΥΝΟΛΟ    2.500 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     80.000,00 €

ΤΕΛΗ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Τα τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού  Κοιμητηρίου είναι τα ακόλουθα:
Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟ
1    Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 15ετούς διάρκειας και πλέον κατόπιν απόφασης του Δ.Σ    200,00 € εφάπαξ
2    Δικαίωμα παράτασης – διατήρησης υπάρχοντος  οικογενειακού τάφου     15,00 € ετησίως
3    Δικαίωμα παραχώρησης χώρου για τάφους οκταετούς διάρκειας     50,00 €
εφάπαξ
4    Δικαίωμα παράτασης – παραχώρησης χώρου υπάρχοντος τάφου πέραν της οκταετίας       15,00 € ετησίως
5    Δικαίωμα ανακομιδής οστών από τούς ίδιους      10,00 € εφάπαξ
6    Δικαίωμα ανακομιδής οστών από το Δήμο     25,00€  εφάπαξ
7    Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο      5,00 € ετησίως
8    Τέλος συντήρησης και ευπρεπισμού νεκροταφείων
( 40€ για τα οκτώ (8)χρόνια 5€  Χ 8 έτη  )      5,00 € ετησίως


2. Τα τέλη των περιπτώσεων 3 και 8 θα συν-εισπράττονται με την έκδοση της απαιτούμενης Άδειας Ταφής.
Ορίζουμε ως χρονικό διάστημα εφαρμογής των παραπάνω τελών  τα δύο (2) έτη, προβαίνοντας περαιτέρω σε ετήσια αναπροσαρμογή ανάλογα με τυχόν πλεόνασμα ή υστέρηση των εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τα έξοδα.
    Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει από 01-01-2017     

Χώρα 27.12.2016                                               Σβάρνας Π Χρήστος
                                                   Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Χώρας

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου