19.4.17

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος αντιδρά στην απόσπαση ιατρού

 « Αποστολή Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου Νέστορος »

  Σας  αποστέλλουμε την Απόφαση 99/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου Νέστορος σχετικά με την λήψη απόφασης για άμεση ανάκληση της απόσπασης του ιατρού Ε.Σ.Υ Κουτσομήτρου Αθανάσιου Ε.Α  γενικής ιατρικής Περιφερειακού ιατρείου Κορυφασίου (Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ. Πύλου) και αναμένουμε για περαιτέρω δικές σας ενέργειες. 

ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 99/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος
όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα στις 05 του μηνός Απριλίου του
έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ.
4978 και από 31/03/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θεόδωρου Χαραμαρά
του Κων/νου που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς
Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στους κ.κ. Προέδρους και
κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην
ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, (Πρόεδρος Δ.Σ), Δημήτριος Σιψάς του
Γεωργίου, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, (Γραμματέας Δ.Σ),
Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Παναγιώτη, Μαρία Αντωνοπούλου του Παναγιώτη,
Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα, Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος του Παναγιώτη, Λεωνίδας
Γαϊτάνης του Νικολάου, Παναγιώτης Δαρσακλής του Ηλία, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
του Δημητρίου, Κων/νος Καλογερόπουλος του Νικολάου, Περικλής Κοντογόνης του
Γεωργίου, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Γεώργιος Μπαχούμας του
Βασιλείου, Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου, Ιωάννης Ρούσσος του Κων/νου,
Λήψη απόφασης για άμεση ανάκληση της απόσπασης του Ιατρού Ε.Σ.Υ.
Κουτσομήτρου Αθανάσιου Ε.Α. γενικής Ιατρικής Περιφερειακού Ιατρείου
Κορυφασίου (Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ. Πύλου).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΑΙ ΑΠΟ 05/04/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
2
Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Νικόλαος Καραμπάτσος του Τρύφωνα (Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας), Παναγιώτης Παντελόπουλος του Γεωργίου, Κων/νος Τσορώνης του
Αναστασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου (Επικεφαλής 1ης ελάσσονος μειοψηφίας),
Γεώργιος Κόκκινος του Κων/νου, Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, (Επικεφαλής
2ης ελάσσονος μειοψηφίας), Κων/νος Αποστολόπουλος του Ηλία.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γεώργιος Βοργιάς του Παναγιώτη, Σωτήριος Σπυρόπουλος του Αθανασίου,
Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη, (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ηλίας Γουρνάς (Πύλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Χώρα), (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκε).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ιωάννης Παπασαραντόπουλος (Κορώνης), Καζά – Βλαχογιάννη Κων/να (Μεθώνη),
Ιωάννα Λέκκα (Χωματάδας), Θεόδωρος Πουλόπουλος (Παππουλίων).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Διονύσιος Ψώνης (Βλαχόπουλο), Αντώνιος Σταματελόπουλος (Κουκκουνάρα),
(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν).
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. Καφαντάρης
Δημήτριος, καθώς επίσης παρίσταται και ο Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Χαραμαράς, διαπίστωσε ότι
υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρίσκονται
παρόντες εικοσιτέσσερα (24) μέλη και απόντες τρία (03), μέλη όπως αναφέρονται πιο
πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρατήρηση:
1. Μετά την ψήφιση του 2ου θέματος απεχώρησε από την συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Θεόδωρος Χαραμαράς
και χρέη Προέδρου έκανε ο Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ Δημήτριος Σιψάς.
3
2. Με την 95/2017 απόφαση το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι το 5ο
θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, που θα συζητηθεί στην σημερινή δημόσια συνεδρίαση,
είναι κατεπείγον.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου
το 5ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που αφορά την Λήψη απόφασης για άμεση
ανάκληση της απόσπασης του Ιατρού Ε.Σ.Υ. Κουτσομήτρου Αθανάσιου Ε.Α. γενικής
Ιατρικής Περιφερειακού Ιατρείου Κορυφασίου (Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ. Πύλου) και έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο να εισηγηθεί το θέμα.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι:
Κύριοι Σύμβουλοι, σας ενημερώνω ότι με το υπ’ αριθ. 2029/22-3-2017 έγγραφο του
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής περιοχής Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας, αποφασίσθηκε η απόσπαση του Ιατρού Ε.Σ.Υ. Κουτσομήτρου
Αθανάσιου Ε.Α. γενικής Ιατρικής Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ. Πύλου στο Π.Ε.Δ.Υ Κ.Υ. Βουτσαρά
Ιωαννίνων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Η εν λόγω απόσπαση του Ιατρού που υπηρετούσε στο Κ.Υ. Πύλου με θέση στο
Περιφερειακό Ιατρείο Κορυφασίου και η πολύμηνη απουσία του έξι (6) μηνών θα
προκαλέσει μείζον πρόβλημα στη περίθαλψη των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που
αριθμεί περί τους 2.000 κατοίκους και βρίσκεται σε απόσπαση πλέον των δεκαπέντε (15)
χιλιομέτρων από την πλησιέστερη υγειονομική μονάδα Κ.Υ. Πύλου. Το Ιατρείο
Κορυφασίου εξυπηρετεί τις Τ.Κ. Κορυφασίου, Ρωμανού, Πετροχωρίου, Τραγάνας.
Επιπλέον επειδή ο πληθυσμός της περιοχής αποτελείται κυρίως από αγρότες και
υπερήλικες είναι αυξημένες οι ανάγκες περίθαλψης λόγω μεγάλης νοσηρότητας και
συχνότητας ατυχημάτων, προβλήματα που απαιτούν μόνιμη την παρουσία Ιατρού .
Τέλος επισημαίνουμε την έντονη τουριστική κίνηση στο Δήμο Πύλου-Νέστορος
λόγω και της παρουσίας μεγάλων τουριστικών μονάδων ( Costa Navarino) και τις ως εκ
τούτου αυξημένες ανάγκες περίθαλψης που καλύπτονται μέχρις τώρα από το
Περιφερειακό Ιατρείο Κορυφασίου.
Εκ των παραπάνω παρατιθεμένων στοιχείων ευχερώς προκύπτει ότι:
Η απόσπαση του εν λόγω Ιατρού και η μη άμεση κάλυψη της θέσεως δημιουργεί σοβαρό
κενό στην περιοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος που αφορά στην ελλιπέστατη περίθαλψη
και δυνητικό κίνδυνο στην υγεία των κατοίκων. Δεδομένης μάλιστα και της προβληματικής
λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Πύλου όπου λόγω έλλειψης Ιατρικού προσωπικού
αδυνατεί να καλύψει το πρόγραμμα των εφημεριών με ενεργή παρουσία ειδικευμένου
γιατρού, προτείνω όπως ζητήσουμε:
4
Την άμεση ανάκληση της απόσπασης του Ιατρού Ε.Σ.Υ. Κουτσομήτρου Αθανάσιου
Ε.Α. γενικής Ιατρικής Περιφερειακού Ιατρείου Κορυφασίου (Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ. Πύλου).
Σε διαφορετική περίπτωση την άμεση αντικατάσταση του ώστε η συγκεκριμένη
περιοχή να έχει πλήρη κάλυψη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική
συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
Να ζητήσει την άμεση ανάκληση της απόσπασης του Ιατρού Ε.Σ.Υ. Κουτσομήτρου
Αθανάσιου Ε.Α. γενικής Ιατρικής Περιφερειακού Ιατρείου Κορυφασίου (Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ.
Πύλου).
Σε διαφορετική περίπτωση την άμεση αντικατάσταση του ώστε η συγκεκριμένη
περιοχή να έχει πλήρη κάλυψη.
Να σταλεί η παραπάνω απόφαση σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο
Υγείας, 6η Δ.Η.Π.Ε. Πάτρας, Βουλευτές Νομού Μεσσηνίας, Διοικητή Νοσοκομείου
Καλαμάτας, Κέντρο Υγείας Πύλου, Μέσα ενημέρωσης).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 99/2017.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη
(Ακολουθούν Υπογραφές)
Πύλος 12/04/2017
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Χαραμαράς

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου