«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

30.5.17

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ – Προς τι τα πανηγύρια σύντροφοι ;

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ;

Μεγάλη χαμένη στο «μοίρασμα » κονδυλίων  για την δακοκτονία  για μία ακόμη φορά η Μεσσηνία 

Στην  Π.Ε. Μεσσηνίας  με 13.545.000 ελαιόδεντρα  κατανέμεται  ποσό 1.500.000 στην Διεύθυνση Μεσσηνίας και 540.000 στη Διεύθυνση Τριφυλίας ενώ αντίθετα στην  Π.Ε. Ηρακλείου με  13.378.000 ελιόδεντρα κατανέμεται τοποσό των 2.782.908
Στην Π.Ε Λασιθίου  (εκτός12αδας)1.680.000 
Στην Π.Ε Χανίωνμε τα ...μισά ελαιόδεντρα 6.914.000 δέντρα .1.700.000 ευρώ κλπ

Προς τι τα πανηγύρια λοιπόν Σύντροφοι;


ΔΕΙΤΕ την Συμπληρωματική Απόφαση χρηματοδότησης για τη Δακοκτονία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Μαΐου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 16803
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αν. Καραματσούκης
Τηλέφωνα: 213-1364737
Τηλεομοιότυπο: 231-1364713
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ.6102/23.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασής μας, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2.- Το Π.Δ. 123/04.11.2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολίτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3.- Την με Α.Π. ΔΙΔΙΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 ( ΦΕΚ 2023 Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊστάμενους των οργανικών Μονάδων του Υπουργείου.
4.- Την με Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 18.582.941,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
5.- Την ανάγκη επιχορήγησης Περιφερειών της χώρας, προς κάλυψη δαπανών για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017.
6.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2017 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών.
7.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».
8.- Το με Α.Π. 958/12.04.2017 έγγραφο και το από 22.05.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί αύξησης προϋπολογισμού του προγράμματος δακοκτονίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασή μας για την κάλυψηδαπανών δακοκτονίας έτους 2017, ως προς τα ποσά που κατανέμονται στις κάτωθι Περιφέρειες, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. Λάρισας 437.000,00
Π.Ε. Μαγνησίας 750.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
1.187.000,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. Βοιωτίας 310.000,00
Π.Ε. Ευβοίας 560.000,00
Π.Ε. Φθιώτιδας 940.000,00
Π.Ε. Φωκίδας 140.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.950.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 440.000,00
Π.Ε. Αχαΐας 180.000,00
Π.Ε. Ηλείας 630.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
1.250.000,00
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε. Ηρακλείου 2.782.908,00
Π.Ε. Λασιθίου 1.680.000,00
Π.Ε. Ρεθύμνου 930.000,00
Π.Ε. Χανίων 1.700.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.092.908,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. Αργολίδας 460.000,00
Π.Ε. Αρκαδίας 295.000,00
Π.Ε. Κορινθίας 260.000,00
Π.Ε. Λακωνίας 1.100.000,00
Π.Ε. Μεσσηνίας ( Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Μεσσηνίας 1.500.000,00
Π.Ε. Μεσσηνίας ( Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Τριφυλίας 540.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
4.155.000,00
Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ ) απόφασή μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου