14.6.17

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Δημοπρασία για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος το οποίο περιγράφεται παρακάτω, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού ήτοι τοποθέτηση μηχανοκίνητων και μη θαλάσσιων μέσων αναψυχής ως εξής: 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών  αριθμός 99- αίθουσα 2.13- ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ .
Η αρχική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της αρχικής τιμής ανά τ.μ. με τα παραχωρηθέντα τ.μ. χώρου αιγιαλού ανά περιοχή x 3 έτη ήτοι:
30,00€ χ 50 τ.μ. χ 3 έτη= Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00€) για την θέση πλησίον καταστήματος SEASIDE και 20,00€ χ 50 τ.μ. χ 3 έτη= Τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) για τις υπόλοιπες θέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή αποκλεισμού: γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς ήτοι:
Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) για την θέση πλησίον καταστήματος SEASIDE και Τριακόσια ευρώ (300,00€) για τις υπόλοιπες θέσεις.
 Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης (παραχώρησης) καθορίζεται σε τρία έτη με λήξη των συμβάσεων την 31-12-2019. Το επιτευχθέν μίσθωμα προσαυξάνεται με τα ισχύοντα τέλη χαρτοσήμου τα οποία βαρύνουν τον μισθωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών, στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κ. Μπουρίκα Σοφία, τηλ. 27213-60739 και 2721360840 γραφείο 1.21. 
Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ και την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου