«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

3.7.17

Τι ισχύει για τις ειδικές κατηγορίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Αυτή την περίοδο που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι φοιτητές τα μηχανογραφικά τους δελτία καλό είναι να γνωρίζουν οτι εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς βαθμολόγησης οι εξής ειδικές κατηγορίες:

1. Πολύτεκνοι και τέκνα αυτών.
2. Τρίτεκνοι και τέκνα αυτών.
3. Κοινωνικά κριτήρια (ορφανοί, πολύδυμα τέκνα, αδερφός/η που σπουδάζει, θύματα τρομοκρατίας, γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% [δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%] ).
Ο μαθητής που ανήκει σε μια ειδική κατηγορία δεν κερδίζει μόρια. Δηλαδή αν κάποιος έγραψε 12.000 και είναι πολύτεκνος δε σημαίνει ότι θα πάει στα 13.000 μόρια. Αυτή η εντύπωση έχει δημιουργηθεί στους μαθητές γιατί διαπιστώνουν ότι κάποιος πολύτεκνος μπορεί να εισαχθεί με 1.000 ή και με 2.000 μόρια λιγότερα σε μια σχολή. Στην ουσία όσοι εντάσσονται σε μια ειδική κατηγορία έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με λιγότερα μόρια σε μια σχολή.
Παράδειγμα: Αν ένας υποψήφιος συγκέντρωσε 15.000 μόρια αρχικά με την εν λόγω βαθμολογία εξετάζει το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Παιδείας αν η βαθμολογία αυτή είναι αρκετή για να εισαχθεί σε μια από τις θέσεις της γενικής σειράς. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, τότε το σύστημα εξετάζει εκ νέου αν η βαθμολογία του είναι αρκετοί για να διεκδικήσει μια από τις θέσεις των πολυτέκνων. Στη δεύτερη περίπτωση ανταγωνίζεται μόνο τους πολύτεκνους που δεν κατάφεραν να πιάσουν τη βάση της σχολής. Επειδή ο ανταγωνισμός είναι μικρότερος οι βάσεις στις ειδικές κατηγορίες είναι μειωμένες.
Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε το δημοφιλές τμήμα της Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας για το οποίο η βάση εισαγωγής στη γενική σειρά διαμορφώθηκε το 2013 στα 15.860 μόρια, στους πολύτεκνους στα 15.189, στους τρίτεκνους στα 15.648 μόρια και στα κοινωνικά κριτήρια στα 15.508.
Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες και τι δικαιολογητικά κατατίθενται;

- Πολύτεκνοι και τέκνα αυτών.
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που είναι σε ισχύ, από το οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.
Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄).

- Τρίτεκνοι και τέκνα αυτών
α) Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) ενός γονέα, με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει 3 ζώντα τέκνα (θα αναφέρονται ονομαστικά τα 3 τέκνα) από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, το περιεχόμενο της οποίας θα ταυτίζεται με το πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με 3 ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
Επίσης, κατόπιν της με αριθμ. 332/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου ΥΠΑΙΘΠΑ, που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό με την από 15-6-2012 επισημειωματική του πράξη, τόσο οι έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του ν. 3454/2006) οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους (π.χ. υπέρβαση του ηλικιακού ορίου του πρώτου τέκνου τους), και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα, υπάγονται στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων.
Συνεπώς, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ειδική περίπτωση των τριτέκνων, κατά τις οδηγίες του κεφαλαίου Β3 ii) της εγκυκλίου (πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και τη σχετικά τροποποιημένη υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των ζώντων τέκνων).
- Κοινωνικά κριτήρια
Α. Γι΄ αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Α.Σ.Κ.Τ. ή στην ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και
β) Βεβαίωση τμήματος ή σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄). Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. ΚΑΙ
γ) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι φοιτά σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας και ότι αυτή η πόλη είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας .
Β. Γι΄ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα :
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει: α) ο θάνατος του/των γονέων και, β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
Γ.  Γι΄ αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%):
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και
β) Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Αν το πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα διευθυντού είτε κλινικής ΕΣΥ ή εργαστηρίου ή πανεπιστημιακού τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την υγειονομική επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
Δ. Γι΄ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄):
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και
β) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.
Ε. Γι' αυτούς που είναι πολύδυμα τέκνα (δίδυμα κλπ.), εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει η ίδια ημερομηνία γέννησης των πολύδυμων τέκνων και
β) Αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις είτε των ΓΕΛ είτε των ΕΠΑΛ του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυμων αδελφού/αδελφών.
                                                                                                                              
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ
                                
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ,Μaster ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ                                
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου