Οργιάζουν οι φήμες και οι διαρροές περί εκλογών μάλιστα πολιτικοί και δημοσιογράφοι αναλύουν τα δεδομένα και προσπαθούν να διαβάσουν τις σκέψεις του Πρωθυπουργού
Από την άλλη «κάποιοι» συνομιλητές και σύμβουλοι δημιουργούν κλίμα πως πάμε για πρόωρες εκλογές, ενώ το ίδιο έκαναν και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. 
Το Μαξίμου, λοιπόν, είναι έτοιμο ακόμα και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, δείχνοντας έτσι την αποφασιστικότητά του-κυκλοφορούσε η φήμη μέχρι χθες το μεσημέρι- μάλιστα στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά εισηγήθηκε να μπει θέμα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Αυτό, φαίνεται, ότι άρεσε σε κάποιους, και βιάστηκαν να το διαρρεύσουν στους δημοσιογράφους ως άσκηση πίεσης στους κυβερνητικούς εταίρους.    
Έτσι πυροδοτήθηκε κλίμα ραγδαίων και απρόβλεπτων εξελίξεων με φόντο την ενδοκυβερνητική κρίση λόγω της απόφασης του Πρωθυπουργού να βάλει λουκέτο στην ΕΡΤ.
Λογάριαζαν, όμως, χωρίς τον ξενοδόχο, το Σύνταγμα…   
Η ΝΔ δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη βουλή, επομένως, δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές, ενώ η ψήφος εμπιστοσύνης οδηγεί τον Αντώνη Σαμαρά στην έξοδο από την πρωθυπουργία αλλά όχι απαραίτητα και στην πτώση της κυβέρνησης.
Μόλις κατάλαβαν στο Μαξίμου την γκάφα, ανέκρουσαν πρύμναν, μάζεψαν τις διαρροές περί ψήφου εμπιστοσύνης και προκήρυξης εκλογών, και επεξεργάζονται σχέδιο για να εκτονωθεί η κρίση το οποίο ουσιαστικά αποτελεί μία επικοινωνιακή κωλοτούμπα στο θέμα της ΕΡΤ. 

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Βενιζέλος και Κουβέλης κρατάνε στα χέρια τους τις πολιτικές εξελίξεις και δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ώρες διακινούν πληροφορίες και δηλώσεις αμφισβήτησης του Αντώνη Σαμαρά.
Ο Βαγγέλης  Βενιζέλος, ως έγκριτος Συνταγματολόγος, γνώριζε εξ αρχής ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν μπορούσε να προκηρύξει εκλογές παρά μόνο να παραιτηθεί κάτι που θα οδηγούσε στην παράδοση της ψήφου εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στο άρθρο 41 του Συντάγματος παράγραφος 2  προβλέπεται ότι:
«O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Bουλή με πρόταση της Kυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Aποκλείεται η διάλυση της νέας Bουλής για το ίδιο θέμα.»
Αν λοιπόν η Κυβέρνηση δεν έχει τη ψήφο εμπιστοσύνης των δύο κυβερνητικών εταίρων δεν μπορεί να διαλύσει τη βουλή και να προσφύγει σε κάλπες.
Ο πρωθυπουργός, όμως , δεν μπορεί να προκαλέσει εκλογές ακόμα και να παραιτηθεί καθώς σύμφωνα με άρθρο 38 του Συντάγματος.
*1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκoντά της την Kυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Boυλή απoσύρει την εμπιστoσύνη της κατά τo άρθρo 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 τoυ άρθρoυ 37.
Aν o Πρωθυπoυργός της παραιτoύμενης Kυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπoς κόμματoς πoυ  διαθέτει την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη τoυ άρθρoυ 37 παράγραφoς 3 εδάφιo γ΄.
Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν και σύμφωνα με το άρθρο 37 αρχίζει νέος κύκλος διερευνητικών επαφών:
*2. Πρωθυπoυργός διoρίζεται o αρχηγός τoυ κόμματoς τo oπoίo διαθέτει στη Boυλή την απόλυτη πλειoψηφία των εδρών. Aν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειoψηφία, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας παρέχει στoν αρχηγό τoυ κόμματoς πoυ διαθέτει τη σχετική πλειoψηφία διερευνητική εντoλή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμoύ Kυβέρνησης πoυ να απoλαμβάνει την εμπιστoσύνη της Boυλής.
*3. Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, o  Πρόεδρoς της Δημoκρατίας παρέχει διερευνητική εντoλή στoν αρχηγό τoυ δεύτερoυ σε κoινoβoυλευτική δύναμη κόμματoς και εάν δεν τελεσφoρήσει και αυτή, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας δίνει διερευνητική εντoλή στoν αρχηγό τoυ τρίτoυ σε κoινoβoυλευτική δύναμη κόμματoς. Kάθε διερευνητική εντoλή ισχύει για τρεις ημέρες. Aν oι διερευνητικές εντoλές δεν τελεσφoρήσoυν, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας καλεί τoυς αρχηγoύς των κoμμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμoύ Kυβέρνησης πoυ να έχει την εμπιστoσύνη της Boυλής, επιδιώκει τo σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Boυλής για τη διενέργεια εκλoγών και σε περίπτωση απoτυχίας αναθέτει στoν Πρόεδρo τoυ Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας ή τoυ Aρείoυ Πάγoυ ή τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ τo σχηματισμό Kυβέρνησης, όσo τo δυνατόν ευρύτερης απoδoχής, για να διενεργήσει εκλoγές, και διαλύει τη Boυλή.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, εντoλή σχηματισμoύ Kυβέρνησης ή διερευνητική εντoλή σε αρχηγό κόμματoς, αν τo κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπo, ή αν o αρχηγός ή o εκπρόσωπός τoυ δεν έχει εκλεγεί βoυλευτής, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας δίνει την εντoλή σ’ αυτόν πoυ πρoτείνει η κoινoβoυλευτική oμάδα τoυ κόμματoς.
Για να οδηγηθούμε σε διερευνητικές εντολές υπάρχει και άλλος τρόπος, η ψήφος εμπιστοσύνης, που ξεστόμισαν κάποιοι από το Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες.  
Το άρθρο 84 του Συντάγματος λέει:
2. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της. Πρόταση δυσπιστίας μπoρεί να υπoβληθεί μόνo μετά την πάρoδo εξαμήνoυ αφότoυ η Boυλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.
H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo τoυλάχιστoν των βoυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
3. Kατ’ εξαίρεση μπoρεί να υπoβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάρoδo εξαμήνoυ, αν είναι υπoγραμμένη από την πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.
‘Έτσι λοιπόν, αν ο Αντώνης Σαμαράς, στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης και με δεδομένη την αρνητική  στάση ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θα ενεργοποιούνταν το άρθρο άρθρο 38 του Συντάγματος
*1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκoντά της την Kυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Boυλή απoσύρει την εμπιστoσύνη της κατά τo άρθρo 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 τoυ άρθρoυ 37. Δηλαδή θα καταλήγαμε και πάλι σε διερευνητικές.

Πόσο πιθανή είναι η προσφυγή στις κάλπες

Με βάση το Σύνταγμα για να οδηγηθούμε σε εκλογές, είναι ξεκάθαρο, ότι θα πρέπει να το θέλει ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Φώτης Κουβέλης και σε καμία άλλη περίπτωση. Και οι δύο έχουν δηλώσει, με κάθε τρόπο ότι δεν θέλουν εκλογές γιατί τις θεωρούν καταστροφικές για τη χώρα αλλά και για τα κόμματα τους.
Αλήθεια τι πιθανότητες έχουν να σχηματίσουν κυβέρνηση στην περίπτωση παραίτησης Σαμαρά;
Το πρώτο σενάριο είναι αντίστοιχο με την πτώση του Γιώργου Παπανδρέου, όταν αποφάσισε να διενεργήσει δημοψήφισμα και οδηγηθήκαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Σε αυτήν την περίπτωση υπό ακραίες συνθήκες μπορεί το λουκέτο της ΕΡΤ να οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης με πρωθυπουργό νέο πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Επίσης κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες θα μπορούσε να συγκροτηθεί και κυβέρνηση Εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ.
Τέλος ένα σενάριο με τις λιγότερες πιθανότητες είναι να δοθεί ψήφος ανοχής σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ώστε να εξανεμιστούν οι ελπίδες για μια διαφορετική πολιτική.       
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καταλύτης στις όποιες εξελίξεις είναι το Βερολίνο και οι σοβαρές πιέσεις για αποτροπή οποιαδήποτε αναταραχής στην Ελλάδα πριν από τις Γερμανικές εκλογές. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αρχίζει και φοβούνται το μέγεθος των αντιδράσεων και ανησυχούν για το ενδεχόμενο κοινωνικής αναταραχής.
newpost.gr