19.3.11

Γέροντας Παΐσιος: «Θα έρθει καιρός πού όλοι θα πιστέψουν»..

- Γέροντα, πώς συμβαίνει άνθρωποι πιστοί νά φθάνουν στην αθεΐα;
- Στο θέμα αυτό μπορεί νά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στην μία περίπτωση μπορεί νά ήταν κανείς πολύ πιστός, νά ενήργησε ή δύναμη τού Θεού στην ζωή του μέ πολλά χειροπιαστά γεγονότα, και ύστερα νά έφθασε σέ μιά θόλωση στο θέμα της πίστεως.
Αυτό συμβαίνει, όταν λ.χ. κάνη κανείς άσκηση αδιάκριτη με εγωισμό, πιάνη δηλαδή ξερά την πνευματική ζωή. «Τί έκανε ό τάδε Άγιος; λέει, θά το κάνω καί έγώ», και αρχίζει νά κάνη μιά αδιάκριτη άσκηση.
Σιγά-σιγά όμως, χωρίς νά το καταλάβη, δημιουργείται μέσα του μιά ψευδαίσθηση ότι, άν δεν έφθασε στά μέτρα του τάδε Αγίου, κάπου εκεί κοντά πρέπει νά είναι. Έτσι συνεχίζει την άσκηση. Αλλά, ένώ πριν άπό αυτόν τον λογισμό τον βοηθούσε ή θεία Χάρις, τώρα αρχίζει νά τον έγκαταλείπη.
Γιατί, τί δουλειά έχει μέ τήν υπερηφάνεια ή Χάρις τού Θεού;
Όποτε δέν μπορεί πιά νά κάνη τήν άσκηση πού έκανε προηγουμένως καί ζορίζει τον εαυτό του. Μέ το ζόρισμα όμως δημιουργείται άγχος. Έρχεται καί ή υπερηφάνεια πού είναι μιά αντάρα καί του δημιουργεί μιά θόλωση.
Καί ένώ είχε κάνει τόσα καί είχε ενεργήσει ή θεία Χάρις καί είχε γεγονότα, αρχίζει σιγά-σιγά νά έχη λογισμούς απιστίας καί νά άμφιβάλλη γιά τήν ύπαρξη του Θεού.
Ή δεύτερη περίπτωση είναι, όταν θέληση ένας αγράμματος νά άσχοληθή μέ το δόγμα. Έ, αυτός δέν είναι καλά!
Άλλο νά ρίξη μιά ματιά, γιά νά γνωρίση το δόγμα. Άλλα καί ένας μορφωμένος άν πάη υπερήφανα νά άσχοληθή μέ το δόγμα, καί αυτόν, επειδή έχει υπερηφάνεια, θά τον εγκατάλειψη ή Χάρις του Θεού, καί θά άρχίση νά έχη αμφιβολίες.
Δέν μιλάω φυσικά γιά έναν πού έχει ευλάβεια. Αυτός καί μορφωμένος νά μήν είναι, μπορεί νά ρίξη μιά ματιά μέ διάκριση, μέχρι έκεϊ πού μπορεί νά έξετάση, καί νά κατανόηση το δόγμα. Άλλα ένας πού δέν έχει πνευματικότητα καί πάει νά άσχοληθή μέ τά δογματικά, αυτός, καί άν πίστευε λίγο, μετά δέν θά πιστεύη καθόλου.
- Γέροντα, ή απιστία έχει έξαπλωθή πολύ στην εποχή μας.
- Ναι, άλλα συχνά βλέπει κανείς και σ' αυτούς ακόμη πού λένε ότι δέν πιστεύουν στον Θεό νά ύπάρχη μέσα τους κρυμμένη λίγη πίστη. Μιά φορά μοϋ είπε ένα παλληκάρι: «Δέν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός». «Έλα πιο κοντά, τοϋ είπα. Ακούς το αηδόνι πού κελαηδάει;
Ποιος του έδωσε το χάρισμα αυτό;». Το καημένο ένα κι ένα συγκινήθηκε. Έφυγε εκείνη ή σκληράδα της απιστίας και άλλαξε τό προσωπάκι του.
Άλλη φορά είχαν έρθει δύο επισκέπτες στό Καλύβι. Ήταν περίπου σαράντα πέντε χρονών και ζούσαν πολύ κοσμική ζωή.
Όπως εμείς οι μοναχοί λέμε «αφού είναι μάταιη αύτη ή ζωή, τά αρνούμαστε όλα», έτσι και εκείνοι, από τήν αντίθετη πλευρά, είπαν «δέν υπάρχει άλλη ζωή» καί, όταν ήταν νέοι, άφησαν τίς σπουδές τους καί ρίχτηκαν στην κοσμική ζωή.
Έφθασαν σέ σημείο νά γίνουν ψυχικά καί σωματικά ράκη. Ό πατέρας τού ενός πέθανε άπό τήν στενοχώρια. Ό άλλος κατέστρεψε τήν περιουσία τής μάνας του καί τήν έκανε καρδιακιά. Μετά άπό τήν συζήτηση πού κάναμε, είδαν τά πράγματα αλλιώς.
«Εμείς αχρηστευθήκαμε», έλεγαν. Έδωσα στον έναν μιά εικόνα γιά τήν μάνα του. Πήγα νά δώσω καί στον άλλο μία εικόνα, άλλα δέν τήν έπαιρνε. «Δώσε μου ένα σανιδάκι άπό αυτά πού πριονίζεις, μοϋ λέει. Δέν πιστεύω στον Θεό• στους Άγιους πιστεύω».
Τότε τού είπα: «Ή καθρέφτης είναι κανείς ή καπάκι άπό κονσερβοκούτι, άν δέν πέσουν οι ακτίνες του ήλιου επάνω του, δέν γυαλίζει. Οι Άγιοι έλαμψαν μέ τίς ακτίνες τής Χάριτος του Θεού, όπως τά αστέρια παίρνουν φώς άπό τον ήλιο».
Τους καημένους τους νέους τους ζαλίζουν μέ διάφορες θεωρίες. Είχα προσέξει έκεϊ στό Καλύβι ότι συνήθως δύο μαρξιστές πενηντάρηδες έμπαιναν στά γκρουπ τών νέων, γιά νά τους ζαλίζουν.
Οί μαρξιστές δέν πιστεύουν καί, όταν πάς νά τους απόδειξης τήν ύπαρξη του Θεού, κρίνουν τον Θεό καί είναι όλο ερωτήσεις• «γιατί αυτό, γιατί εκείνο κ.λπ.».
Ό Προφήτης Ησαΐας λέει ότι αυτοί πού δεν θέλουν να σωθούν, δέν καταλαβαίνουν[5]. Μια φορά τους είπα: «Βλέπετε τα αστέρια; Αυτά δέν είναι βιδωμένα• κάποιος τά κρατά στό στερέωμα. Γιά τον Χριστό, όσα είπαν οί Προφήτες εκπληρώθηκαν.
Έχουμε τόσους Μάρτυρες, πού ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμιοι, ειδωλολάτρες, καί μετά πίστεψαν στον Χριστό καί μαρτύρησαν. Μερικούς τους έκοβαν την γλώσσα, γιά νά μή μιλάνε γιά τον Χριστό, καί με κομμένη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα!
Κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους πού εορτάζουν! Είναι ζωντανή ή παρουσία των -Αγίων. Καί όταν ακόμη εμείς δέν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν!
Πολλοί ασκητές στην έρημο, πού δέν έχουν ημερολόγιο καί δέν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει, λένε «Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών» καί παρουσιάζονται οί Άγιοι καί τους φανερώνουν καί το όνομα τους• καί μάλιστα είναι Άγιοι με δύσκολα ονόματα.
Κοιτάνε ύστερα οί ασκητές το ημερολόγιο καί βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη τήν ημέρα οί Άγιοι πού τους παρουσιάσθηκαν[6]. Αυτό πώς το βλέπετε;».
Μετά μου είπαν: «Γιατί πάνε οί Άγιοι στους καλογήρους καί δέν πάνε νά βοηθήσουν τον λαό πού έχει ανάγκη;». «Μέ τί ήρθατε εδώ, παλληκάρια; τά ρώτησα• μέ το αεροπλάνο;». «Όχι, μέ τό αυτοκίνητο», μού λένε.
«Εντάξει• στον δρόμο πού ερχόσασταν, πόσα προσκυνητάρια είδατε; Αυτά δέν φύτρωσαν μέ τά πρωτοβρόχια. Βοηθήθηκαν οί άνθρωποι από τους Άγίους και από ευλάβεια τα έφτιαξαν, και ανάβουν και τα κανδήλια. Οί πνευματικοί άνθρωποι, όσο πετούν τά υλικά, τόσο ανεβαίνουν. Οί ύλιστές, και αυτοί κάτι απολαμβάνουν φτιάχνουν π.χ. τόσα κύπελλα, παίρνουν τόσα χρήματα• άμα φτιάξουν περισσότερα, παίρνουν περισσότερα. Έσεΐς μόνον την προπαγάνδα κάνετε καί σταματάτε εκεί• δεν έχετε τίποτε νά απολαύσετε. Είστε οί πιό ταλαίπωροι, διότι, όταν πετύχετε αυτό πού θέλετε, δεν θά έχετε κανένα άλλο ιδανικό, μόνον το βάσανο της μαρξιστικής σκλαβιάς». Στο τέλος μου είπαν: «Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, δίκαιος, σοφός...».
Πάντως είτε το θέλουν οί άνθρωποι είτε δεν το θέλουν, θά ερθη καιρός πού όλοι θά πιστέψουν, γιατί θά φθάσουν σε αδιέξοδο καί θά επέμβη ό Χριστός.
1. Ίω. 15,5.
2. Θεοτόκιο β' ήχου.
3. Βλ. Ματθ. 9,29 και Μάρκ. 9,23
4.Ψαλμ. 81,6
5. Πρβ. Ήσ.
6, 9-10. 6. Στις 3-6-1979, επειδή ό Γέροντας δέν θυμόταν ποιος Άγιος γιόρταζε εκείνη τήν ήμερα καί δέν έβρισκε τά γυαλιά του, γιά νά δή στό ημερολόγιο - μόλις τότε είχε έγκατασταθή στό Καλύβι «Παναγοΰδα» καί ακόμη δέν εΐχε τακτοποιηθή -, έκανε κομποσχοίνι λέγοντας «Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών». Τότε τόν επισκέφθηκε ό Άγιος Λουκιλλιανός πού γιορτάζει εκείνη τήν ημέρα καί τοΰ επανέλαβε τρεις φορές τό δύσκολο όνομα του.
Απόσπασμα από τις σελίδες 274 -280 του βιβλίου:
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Β΄
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»

Γ. Παπανδρέου: «Εκλογές αν μείνω με 153 βουλευτές»

Αποφασισμένος για πρόωρες κάλπες εμφανίζεται ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου σε περίπτωση μη πειθαρχίας των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμα νομοσχέδια που θα χρειαστεί να φέρει στη Βουλή. Σε δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας Real News» αναφέρεται ότι η απόφαση των ηγετών της ΕΕ για τη χώρα μας ουδόλως καθησυχάζει τον πρωθυπουργό καθώς οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και θέτουν αναμφιβόλου την στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές του κόμματος που έχουν γίνει δέκτες έντονων κοινωνικών πιέσεων. Στο δημοσίευμα ο πρωθυπουργός φέρεται να αποκλείει έναν νέο ανασχηματισμό της κυβέρνησης ενώ το ερχόμενο διάστημα θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα του συντονισμού της κυβέρνησης, ένα μεγάλο «αγκάθι» των υπουργών. Ωστόσο, παρά τις διαψεύσεις το χαρτί του ανασχηματισμού δεν έχει «καεί» ακόμα. Ορόσημο για τις όποιες κινήσεις που θα επιλέξει ο κ. Παπανδρέου θα είναι το Πάσχα. Παρότι δεν έχει λάβει αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι πιέσεις που δέχεται από την τρόικα για την αντικατάσταση συγκεκριμένων υπουργών είναι πολλές και δεδομένες. newsbomb.gr

Θα τον κάνουν ..κόσκινο τον Καντάφι οι Δυτικοί !!

Θα τον οδηγήσουν σε κρεμάλα σαν... τον Σαντάμ Χουσείν, δεν φαίνεται να τη βγάζει καθαρή. Άλλωστε ξόδεψαν ήδη ένα σκασμό κηροζίνη για να βάλουν μπροστά τα μαχητικά και να στείλουν τα πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο. Δύσκολα θα τη γλιτώσει η γριά και οι επιπόλαιοι γιοί του. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πρίν λίγο με "τόμαχοκ" την Τρίπολη... Ο πύραυλος έπληξε περιοχή αμάχων ... Οι Αμερικανοί εκτόξευσαν από πολεμικό τους σκάφος πύραυλο "τόμαχοκ" και έπληξαν περιοχή ανατολικά της Τρίπολης. Στόχο τις... επικοινωνίες του Καντάφι λένε οι ίδιοι ότι είχαν. Η τηλεόραση της Λιβύης μιλάει για πλήγμα σε αμάχους. Άρχισαν τη σφαγή...nonews

Αρχίζει το 14ο Ράλι Σπριντ Σπάρτης

Ξεκινά το Κύπελλο Χωμάτινων Sprint … με την διοργάνωση της Λέσχης Αυτοκινήτου Σπάρτης στις 26 και 27 Μαρτίου. Σε συνδυασμό με το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, πολλοί είναι αυτοί που θα βρεθούν στην όμορφη Σπάρτη και θα απολαύσουν μια από τις ομορφότερες διαδρομές του Πάρνωνα με ένα σχεδιασμό όπου η αφετηρία είναι δίπλα στη μέση της ειδικής διαδρομής! Η λέσχη της Σπάρτης παρέχει δωρεάν φιλοξενία στα πληρώματα που θα συμμετέχουν στον αγώνα και μειωμένο παράβολο συμμετοχής.
Τα χαρακτηριστικά της διαδρομής είναι: Εκκίνηση σε ένα πολύ γρήγορο και κατηφορικό κομμάτι με όμορφες καμπές, στην συνεχεία πέφτει σε δασικό κομμάτι πιο σφικτό και αρκετά τεχνικό και προς τον τερματισμό είναι επίπεδο αρκετά τεχνικό και πολύ γρήγορο. Το μήκος της διαδρομής είναι 13 χιλιόμετρα με αρκετά καλή ποιότητα χώματος. autotriti.gr

Το Πείραμα της Φιλαδέλφειας ( Ντοκιμαντέρ – Ελληνικοί υπότιτλοι )

Το Πείραμα της Φιλαδέλφεια, συνεχίζει να εξάπτει τη φαντασία και την περιέργεια του κοινού για σχεδόν 50 χρόνια από τις πρώτες αναφορές σε αυτή την παράξενη ιστορία.Προϊόν της φαντασίας ενός ανθρώπου, ή πραγματικότητα που ξεπερνά τα όρια της επιστημονικής φαντασίας; Ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα. Δείτε το VIDEO

Σαρωτικός... "Καλλικράτης" και στις Εφορίες !

Από 289 σήμερα σ' όλη τη χώρα θα μειωθούν στις 100 το πολύ !!
Επανεξέταση όλων των φοροαπαλλαγών και των φόρων υπέρ τρίτων καθώς και κατάργηση εφοριών προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου σε χθεσινή ομιλία του σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Συλλόγου για τη φορολογία. Σε ότι αφορά τις φοροαπαλλαγές ο υπουργός αναφερόμενος στις περικοπές που έγιναν με τον προηγούμενο φορολογικό νόμο είπε ότι θα υπάρξει και δεύτερο γύρος επανεξέτασης. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι "χρειάζεται να γίνει και το δεύτερο βήμα, που είναι να ξαναδούμε μία- μία τις φοροαπαλλαγές που υπάρχουν, τους φόρους υπέρ τρίτων, που είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει και την επιχειρηματική κοινότητα και να καταλήξουμε σε κάτι πιο απλό, πιο διαφανές και δίκαιο".
Από το ίδιο βήμα ο κ Παπακωνσταντίνου προανήγγειλε σειρά συγχωνεύσεων και κατάργηση δεκάδων εφοριών στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Όπως είπε "Θα κλείσουν εφορίες, σας λέω ειλικρινά, δεν θέλω ο πολίτης να πηγαίνει στη ΔΟΥ, σε κανένα κράτος της Ευρώπης δεν έχουμε τόσες πολλές ΔΟΥ", ανέφερε ο υπουργός. "Η χώρα αυτή δεν χρειάζεται 289 Δ.Ο.Υ, να χρειάζεται… 100 το πολύ" πρόσθεσε χαρατκηριστικά.
Αναφερόμενος στη νέα πολιτική φορολογικών ελέγχων έκανε λόγω για μια εντελώς νέα λογική που θα αρχίσει να ισχύει από το αμέσως επόμενο διάστημα, και θα έχει σύγχρονα εργαλεία όπως το Elenxis, τους φορητούς υπολογιστές, και τα αντικειμενικά κριτήρια, και αφετέρου τους μετρήσιμους στόχους που θέτει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου φωτογραφίζοντας την κατεύθυνση των ελέγχων δήλωσε ότι είναι αδιανόητο στην Ελλάδα να υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες, που δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ όπως οι μηχανικοί και 14.000 ευρώ όπως οι δικηγόροι, όταν το μέσο εισόδημα των μισθωτών είναι πιο υψηλό.

Οι μεγάλοι σεισμοί θα συνεχιστούν για δύο χρόνια…

Λόγω ηλιακής δραστηριότητας προβλέπει αστροφυσικός !!
Ο σεισμός ο οποίος προκλήθηκε στην περιοχή της Ιαπωνίας και τα παλιρροϊκά κύματα τα οποία επακολούθησαν, ήταν προϊόντα των φαινομένων τα οποία παρατηρούνται στον Ήλιο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε παρόμοια φαινόμενα στη διάρκεια των επόμενων δύο ετών, ισχυρίζεται ο αστροφυσικός Pier Corbyn (φωτό).
Πριν από τον σεισμό είχαμε μια σημαντική ηλιακή έκλαμψη κλάσης x, με φαινόμενο εξώθησης του ηλιακού στέμματος στο διάστημα, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρού ρεύματος το οποίο χτύπησε τη Γη.
(Τα στοιχεία παρέχονται από τη NASA εδώ:http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html )
«Είχαμε προειδοποιήσει μετά το σεισμό της Νέας Ζηλανδίας, στις 21 Φεβρουαρίου, ότι το ηλιακό-σεληνιακό σκηνικό θα δημιουργήσει πολλούς σεισμούς κατά τα επόμενα δύο χρόνια», πρόσθεσε ο Piers.
«Πολλά από τα σεισμικά φαινόμενα καθώς και τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα εκδηλωθούν θα είναι πρωτοφανή και πολύ ακραία».
Είναι γεγονός ότι οι σεισμοί είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν, αλλά σημαντικές μετασεισμικές δονήσεις θα προκληθούν μετά από την τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα.
(Αυτό αναφέρεται εδώ: http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=314&c=5 )
Υπάρχει αναμφίβολα μια διασύνδεση μεταξύ του Ήλιου, της Σελήνης και της Γης.
Παρουσιάζεται αύξηση της σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας κατά καιρούς όταν έχουμε ελάχιστα επίπεδα ηλιακών κηλίδων, υποστηρίζει ο αστροφυσικός.
«Όταν η ηλιακή δραστηριότητα είναι υψηλότερη έχουμε παύση της σεισμικής δραστηριότητας ή ελάχιστης.
Δεν έχει σχέση το CO2
«Τα στοιχεία είναι σαφή, ανά περίπτωση, και δεν έχουν καμία σχέση με τους συνήθεις ανόητους και τσαρλατάνους που προβάλλουν αξιώσεις ότι τα καιρικά φαινόμενα και οι σεισμοί είναι άμεσα συνδεδεμένα με το CO2 ή τη λεγόμενη ‘ανθρωπογενή’ αλλαγή του κλίματος με οποιαδήποτε τρόπο και όταν λέμε κάτι τέτοια, εκτρέπουμε την προσοχή μας από τα πραγματικά αίτια και θέτουμε εμπόδια στην πρόοδο της επιστήμης».
(Δες σχετικά:
http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=325&c=5 )
Η μετατόπιση των τεκτονικών πλακών προκαλεί πράγματι το σεισμό/τσουνάμι, αλλά τι ήταν αυτό που προκάλεσε την συγκεκριμένη στιγμή να μετατοπιστούν;
Θα σας πω να σκεφθείτε κάτι:
Μπορείτε να φανταστείτε την ηλιακή μάζα που εκτινάχθηκε από τις εκρήξεις του Ήλιου, οι οποίες έχουν καταγραφεί;
Ήταν ηλιακός όγκος ενός δισεκατομμυρίου τόνου. Κατά μέσο όρο, είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους οι οποίοι, ας μην λησμονούμε, είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τις ηλεκτρομαγνητικές και τις γεωμαγνητικές επιδράσεις.
Ο φλοιός της Γης είναι πολύ λεπτός και με μια ακτινοβολία της ηλιακής έκρηξης είναι δυνατόν να αποσταθεροποιηθούν τα ρήγματα και να ενεργοποιηθούν σεισμικά φαινόμενα.
Δημιουργούνται πιέσεις από την επίδραση που αναφέραμε, οι οποίες συσσωρεύονται στις άκρες των τεκτονικών πλακών, στο μέσο των ωκεάνιων ραχών τους…

Λέτε να είναι …μονόφθαλμος – Δεν βλέπει κερδοσκοπία στα καύσιμα λέει ο Ρόβλιας !

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ντίνο Ρόβλια, για τρίτη συνεχή ημέρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παρουσιάζει κάμψη, ακολουθώντας την κάμψη των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. «Υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι από το Υπουργείο μας, έτσι ώστε οι τιμές να...κινούνται στο εύλογο και νόμιμο ύψος σε σχέση με τις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών και τις τιμές των διυλιστηρίων» δήλωσε. «Δεν υπάρχει αισχροκέρδεια ούτε κερδοσκοπία στην ελληνική αγορά υγρών καυσίμων» δήλωσε στην τηλεόραση της ΝΕΤ, ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ντίνος Ρόβλιας. Όπως είπε, αν παρουσιαστούν τέτοια φαινόμενα η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη βάσει του νόμου να παρέμβει, και θα παρέμβει για τη προστασία των καταναλωτών, όπως έγινε στο παρελθόν δύο φορές. parapolitika.gr

ΦΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ - Βίαζε 18χρονη με τη βοήθεια της οικογένειάς του!

Μια ολόκληρη οικογένεια συνελήφθη στην Ξάνθη με βαριές κατηγορίες για την απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού μόλις 18 χρόνων! Ως βασικός κατηγορούμενος φέρεται ο 29χρονος γιος, ο οποίος βίαζε επί τρία μερόνυχτα το άτυχο κορίτσι με την βοήθεια της… μητέρας του και των τριών αδελφών του!
Η υπόθεση που δεν χωράει ανθρώπινος νους, αποκαλύφθηκε όταν η κοπέλα κατέφυγε σε άθλια κατάσταση στους αξιωματικούς του αστυνομικού τμήματος Περιφέρειας Ξάνθης και διηγήθηκε ότι ο 29χρονος την είχε απαγάγει και την είχε οδηγήσει στο σπίτι του στον οικισμό της Μάνδρας, όπου την κράτησε παρά την θέλησή της τρείς ολόκληρες ημέρες πριν την αφήσει να φύγει!
Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, την βίαζε επανειλημμένα χωρίς να τον εμποδίσουν η μητέρα και τα τρία αδέλφια του που μάλιστα επικροτούσαν τις πράξεις του! Οι αστυνομικοί εντόπισαν την πενταμελή οικογένεια και την συνέλαβαν για βιασμό και παράνομη κατακράτηση και τα μέλη της θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ διατάχθηκε να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στην 18χρονη για να πιστοποιηθεί ο βιασμός. protothema.gr

Βρήκε τραγικό θάνατο από το …αλυσοπρίονο του !

Τραγικό θάνατο βρήκε μόνος και αβοήθητος ένας ηλικιωμένος αγρότης στο Κιλκίς, όταν αυτοτραυματίσθηκε κατά λάθος με το ίδιο του το αλυσοπρίονο! Πριν προλάβει να καταφύγει στο σπίτι του για να ζητήσει βοήθεια, άφησε την τελευταία του πνοή από την ακατάσχετη αιμορραγία!
Ένα συγγενικό του πρόσωπο που είχε ανησυχήσει γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, βρήκε νεκρό τον άτυχο 77χρονο μέσα σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι του, στο χωριό Σκρα του Κιλκίς. Πιστεύοντας ότι είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας, ειδοποίησε αμέσως το αστυνομικό τμήμα Αξιούπολης, άνδρες του οποίου έφτασαν αμέσως στην περιοχή.
Γρήγορα, όμως, αποδείχθηκε ότι ο ηλικιωμένος είχε πέσει θύμα ενός ανατριχιαστικού δυστυχήματος λίγες ώρες νωρίτερα και ενώ έκοβε δέντρα με το αλυσοπρίονό του σε ένα οικόπεδο δίπλα στην κατοικία του. Από έναν αδέξιο χειρισμό, το αλυσοπρίονο τον τραυμάτισε στην δεξιά ποδοκνημική χώρα κόβοντας την βασική φλέβα! Ο 77χρονος προσπάθησε να φτάσει παραπατώντας στο σπίτι του, αλλά μόλις μπήκε έπεσε νεκρός από την αιμορραγία! protothema.gr

Μαύρο στον αέρα του ΑΛΤΕΡ έως τις 28 Μαρτίου !

Η κρίση στο κανάλι του Μπουρναζίου έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οι τεχνικοί του σταθμού αποφάσισαν να ρίξουν "μαύρο" από αυτή τη Δευτέρα μέχρι την άλλη Δευτέρα.
48ωρη απεργία κάνουν σήμερα και αύριο οι δημοσιογράφοι.
Οι τεχνικοί σήμερα και αύριο κάνουν δίωρες στάση εργασίας από τις 16.00 το απόγευμα μέχρι τις 18.00 ενώ από τις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 21/3 ξεκινά 7ήμερη συνεχής κινητοποίηση μέχρι τις 05:00 της επόμενης Δευτέρας 28/3.
Οι τεχνικοί διεκδικούν την καταβολή – εξόφληση των δεδουλευμένων τους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.Οι δημοσιογράφοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών, κάνουν 48ωρη απεργία σήμερα και αύριο αλλά και 6ωρη στάση εργασίας από τις 20.00 της Δευτέρας 21 Μαρτίου έως τις 02.00 π.μ. της Τρίτης, 22 Μαρτίου 2011.
Η διοίκηση του σταθμού μέσω του Κώστα Γιαννίκου, έχει διαβεβαιώσει ότι θα τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ του καναλιού και των εργαζομένων μέχρι τις 24 με 25 Μαρτίου.

21 Μαΐου 2011: Έρχεται η συντέλεια του κόσμου;

Πολλές ερμηνείες έχουν ακουστεί για την καταστροφή που συντελείται στην Ιαπωνία: ορισμένοι Αμερικανοί αναφέρουν σε Facebook και Twitter ότι πρόκειται για μια "νίκη" μετά την ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ το 1941, ο αγιατολάχ Kazem Sedigh, ιμάμης στην Τεχεράνη πιστεύει ότι αποτελεί συνέπεια της.... "αύξησης των παράνομων σεξουαλικών σχέσεων" και των "ελαφρά ντυμένων γυναικών", ενώ μεγάλη ομάδα Αμερικανών Χριστιανών είναι πεπεισμένη ότι σημαίνει πως το τέλος του κόσμου πλησιάζει!
Οι επαναλαμβανόμενες "βιβλικές" φυσικές καταστροφές έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον ομάδων Αμερικανών που αναμένουν την Αποκάλυψη. Σε καραβάνια, διασχίζουν τις ΗΠΑ, πληρώνουν για τεράστιες διαφημιστικές αφίσες κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, κατασκηνώνουν στην Καλιφόρνια και οργανώνονται μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, blogs και ιντερνετικά ραδιόφωνα, παράλληλα με τη δραστηριότητά τους στις τοπικές εκκλησίες. Ο στόχος τους: να προετοιμαστεί την Αμερική για την επιστροφή του Χριστού και την Ημέρα της Κρίσης.
Σύμφωνα με τον Χάρολντ Κάμπινγκ, πρόεδρο της Family Stations Inc., ενός διεθνούς δικτύου ευαγγελικών ραδιοφωνικών σταθμών, που συστάθηκε βάσει του μοντέλο μαθηματικοποίησης των βιβλικών προφητειών (παρεμπιπτόντως, είχε ήδη προβλέψει το τέλος του κόσμου για τις 6 Σεπτέμβρη 1994, προφανώς χωρίς επιτυχία), ο κόσμος θα καταστραφεί στις 21 Μαΐου 2011.
Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The Christian Post, τη μεγαλύτερη χριστιανική έκδοση στις ΗΠΑ, ο John Claeys, συγγραφέας του βιβλίου "Apocalypse 2012 : The Ticking of the End Time Clock", έγραψε: "Η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα είναι μια ακόμη απόδειξη ότι πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου, με την επιστροφή του Χριστού ως το αποκορύφωμα. Πλησιάζουμε την ευλογημένη στιγμή, που ο Ιησούς θα κατεβεί από τον ουρανό για να ευχαριστήσει όλους εκείνους που πίστεψαν σ 'αυτόν και να τους δώσει την αιώνια ζωή".
Οι ομάδες αυτές που αναμένουν την Αποκάλυψη έχουν μεγάλη ιστορία στις ΗΠΑ. Από το 19ο αιώνα, ο πρώτος Αμερικανός που προέβλεψε το τέλος του κόσμου, ο Γουίλιαμ Μίλερ είχε υπολογίσει ότι η επιστροφή του Ιησού στη Γη θα πραγματοποιηθεί κάπου μεταξύ 21 Μαρτίου του 1843 και της 21 του Μαρτίου 1844. "Το γεγονός θα είναι κατακλυσμιαίο", ανέφερε.
Το 2010, το 41% των Αμερικανών πίστευε σε μια επιστροφή του Χριστού πριν από το 2050, σύμφωνα με το έγκυρο ερευνητικό ινστιτούτο Pew. Η Αποκάλυψη είναι ένα ζήτημα που λάμβανε σοβαρά υπόψη η πλειοψηφία των ερωτηθέντων: το 58% εξ αυτών πίστευε σίγουρα ότι θα γινόταν ένας παγκόσμιος πόλεμος πριν το 2050 και το 53% θεωρούσε πιθανή μια τρομοκρατική πυρηνική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την ίδια ημερομηνία.

Σαρκοζί: Ξεκινάει η στρατιωτική δράση κατά της Λιβύης

Ο γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η στρατιωτική δράση κατά της Λιβύης μετά την έκτακτη διεθνή σύνοδο στο Παρίσι. Ο ίδιος είπε ότι συμμαχικά πολεμικά αεροσκάφη ήδη παρεμποδίζουν τις επιθέσεις των δυνάμεων του Καντάφι στη Βεγγάζη.
Ο Σαρκοζί είπε ότι ο Καντάφι αγνόησε το διεθνές τελεσίγραφο για τον τερματισμό της βίας και ότι είναι καθήκον να στηρίξουμε τον αραβικό λαό. Πρέπει να δράσουμε- είπε- σε συνεργασία με τα αραβικά κράτη για να τερματίσουμε την "δολοφονική παράνοια" στη Λιβύη. Ο Καντάφι-είπε- μπορεί να έχει κατάπαυση του πυρός οποιαδήποτε στιγμή αφού όμως τερματιστεί η βία.
Η γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις είναι ενωμένες στο ότι η βία στη Λιβύη πρέπει να τερματιστεί, αλλά επιβεβαίωσε ότι η χώρα της δεν θα λάβει μέρος σε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Καντάφι.
Ο λίβυος ηγέτης Μουάμαρ Καντάφι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και θα αντιμετωπίσει την επείγουσα δράση για να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι αμάχων, δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον.
Στη Σύνοδο συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε προς τους δημοσιογράφους την εξής δήλωση: «Η σημερινή συνάντηση έδειξε την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ, ειδικότερα βεβαίως για την προστασία ανθρώπινων ζωών στη Λιβύη και βεβαίως την ανάγκη της εφαρμογής μίας εκεχειρίας. Δυστυχώς παρά τις διαβεβαιώσεις του καθεστώτος στη Λιβύη ότι θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις και ότι θα εφαρμοστεί η εκεχειρία αυτά διαψεύδονται από την πραγματικότητα, από τις πράξεις τους, πράξεις βίας. Γι'Ααυτό και θα κινηθεί η διεθνής κοινότητα για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων».
Μαχητικό αεροσκάφος κατερρίφθη το πρωί στη Βεγγάζη της Λιβύης, όπου νωρίτερα είχε αναφερθεί βομβαρδισμός σε προάστειο της πόλης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερ.
Το καθεστώς της Τρίπολης κατηγόρησε τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις ότι παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός, στην περιοχή αλ Μαγκρούν.
Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την πόλη, ενώ εκπρόσωπος των αντικυβερνητικών δυνάμεων δήλωσε στο Αλ Αραμπίγια ότι βομβαρδίστηκε η πόλη Ζιντάν της δυτικής Λιβύης από τις δυνάμεις του Καντάφι.
Οι κυβερνητικές δυνάμεις δέχονται επίθεση από συμμορίες της Αλ Κάιντα κοντά στη Βεγγάζη, μετέδωσε το λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων, αντικρούοντας τις πληροφορίες από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις ότι η πόλη δέχεται επίθεση από τα κυβερνητικά στρατεύματα.
Η κυβέρνηση της Τρίπολης ζήτησε την αποστολή παρατηρητών από την Τουρκία, τη Μάλτα, τη Γερμανία και την Κίνα για να εξακριβώσουν την τήρηση της εκεχειρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Άγνωστες «εξωτικές » ασθένειες έρχονται στην Ελλάδα !

Υπεύθυνη η σκόνη της Σαχάρας !
“Tσινκουνγκούγια”, νόσος του Lyme και άλλες ασθένειες που δεν έχουμε ξανακούσει έρχονται στην Ελλάδα ακόμα και μέσω σκόνης από τη Σαχάρα σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η σκόνη της Σαχάρας που συχνά φτάνει στη χώρα μας συνδέεται με την εξάπλωση της νοσου του Lyme και είναι χαρακτηριστική περίπτωση “εξωτικών” ασθενειών που μας επισκέπτονται.
Όπως λέει στην εφημερίδα ο καθηγητής του Κέντρου Ανδρέας Σκουλούδης, “τις επόμενες δεκαετίες οι κλιματικές αλλαγές θα φέρνουν νέες ασθένειες άγνωστες σε μας και με τον ίδιο τρόπο που επεκτάθηκε η νόσος του λάιμ, ενδεχομένως στο μέλλον οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν κάποια μορφή μηνιγγίτιδας προερχόμενη από την Κεντρική Αφρική ή και άλλων ασθενειών, όπως ελονοσία, κίτρινος πυρετός, λεπτοσπείρωση κ. ά.”.
Άλλο παράδειγμα εξωτικής ασθένειας που ήρθε και ευδοκίμησε στην Ευρώπη είναι η “τσινκουνγκούγια”. Εμφανίστηκε πριν από τρια χρόνια στην Ιταλία και προκάλεσε επιδημίας στην περιοχή της Ραβένα. Μεταδίδεται μέσω κουνουπιών και κυρίως από τον λεγόμενο “τίγρη της Ασίας”, ο οποίος λόγω κλιματικών συνθηκών που επικρατούν μπορεί να ζήσει και στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο κουνούπι ζει και αναπαράγεται και στην Ελλάδα.
Οι συνέπειες από τις κλιματικές αλλαγές είναι μεγάλες, σύμφωνα με έρευνα του ΠΟΥ, για την οποία μίλησε ο δρ. Σκουλούδης.
- Περίπου 35.000 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη από τον καύσωνα του 2003 σε άτομα άνω των 65 ετών.
- Περίπου 1.000 θάνατοι έχουν προκληθεί μεταξύ 1995 και 2004 σε 30 ασυνήθιστες πλημμύρες, ενώ από ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πληγεί ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
- Παράλληλα, σε όλο τον κόσμο παρατηρείται αύξηση σε ασθένειες όπως επιδημική εγκεφαλίτιδα, νόσος του λάιμ κ.α., λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων
- Μόνο το 2000 σε όλο τον πλανήτη έχουν σημειωθεί 150.000 θάνατοι λόγω κλιματικών αλλαγών.

Βουλευτής κλαδεύει τις ελιές του..!

Σπάνια συναντά κανείς βουλευτή με αγροτική περιβολή να κλαδεύει τις ελιές του..
Και όμως δείτε ένας απο τους 300 του Ελληνικού κοινοβολίου πάνω στο τρακτέρ του...diogenis-press.blogspot.com
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

!

Διόδια και στο εσωτερικό (επαρχιακό) οδικό δίκτυο προτείνει ο Τατούλης!

Χέρι χέρι με τον Καρατζαφέρη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου (με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ) Π. Τατούλης, επιχειρεί να δώσει χείρα βοηθείας στους εργολάβους που λυμαίνονται τη περιουσία του ελληνικού λαού! Θα τον αφήσουμε;
Δε μας έφταναν τα διόδια που πληρώνουμε στους εθνικούς δρόμους, σύμφωνα με τον Π. Τατούλη θα πρέπει να πληρώνουμε και στους επαρχιακούς!
Αναφερόμενος στο εσωτερικό οδικό δίκτυο Πελοποννήσου, ο Π. Τατούλης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις 14/3/2011 δήλωσε ότι θα επιχειρήσει επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης «για να αποκτήσουμε το πιο άρτιο οδικό δίκτυο και τις πιο άρτιες υποδομές». Σε συνέχεια των δηλώσεων του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Μαλαπάνη, ο Π. Τατούλης μας πληροφόρησε ότι πρόθεσή του είναι να δώσει και άλλες ευκαιρίες για κέρδη στους κατασκευαστές μεγαλοεργολάβους.
Με δεδομένες τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι οι ίδιοι όροι που τις διέπουν τώρα θα ισχύσουν και για την κατασκευή του επαρχιακού δικτύου. Με λίγα λόγια, ο περιφερειάρχης στρώνει τον δρόμο για την επιβολή διοδίων ακόμα και στις μετακινήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Η Κοινή Δράση καταγγέλλει την απαράδεκτη μεθόδευση που επιχειρείται και δηλώνει ότι θα είναι μπροστά και μέσα στους αγώνες του πελοποννησιακού λαού για ελεύθερη μετακίνηση στους δημόσιους δρόμους.
Η ποινικοποίηση που επιχείρησε, με την τροπολογία Ρέππα, η κυβέρνηση της τρόικας και του μνημονίου και οι προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής για συνέχιση της ληστείας και στο επαρχιακό δίκτυο συναντούν και θα συναντήσουν τη σθεναρή αντίσταση των Πελοποννήσιων.
Διεκδικούμε ελεύθερους, δημόσιους δρόμους. Δρόμους που τους έχουμε πληρώσει πολλαπλά και συνεχίζουμε να τους πληρώνουμε μέσα από τα τέλη κυκλοφορίας και τον φόρο καυσίμου.
ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ
Κίνηση Συντονισμού Πολιτών Πελοπονήσου

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος !

Σκοτώθηκαν τρία άτομα και τραυματίστηκε ακόμη ένας.
Τρεις νεαροί Αφγανοί σκοτώθηκαν και ένας ομοεθνής του τραυματίστηκε σοβαρά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, στις 4.40 τα ξημερώματα, στη παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, ενώ κατευθυνόταν προς Γλυφάδα και προσέκρουσε σε σιδερένιο στύλο του τραμ.
Από την πρόσκρουση το αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο οδηγός, 27 χρόνων, και δύο συνεπιβάτες, 21 και 23 ετών, ενώ τραυματίστηκε ο τέταρτος, 21 ετών.
Για το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Η μείωση των τελών προσγείωσης στο αεροδρόμιο Καλαμάτας μας δικαιώνει..!

Γράφει η Αντωνία Μπούζα-Κωνσταντέλου
Προφητική και όχι μόνο αποδείχθηκε η παρέμβαση που κάναμε την 1η Μαρτίου με τίτλο "σκεπτικισμός για επενδύσεις στην Ελλάδα".
Την αφορμή μου την έδωσε ο προβληματισμός ενός απο τους σοβαρότερους Μεσσήνιους επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού.
Εδώ μπορείτε να τη διαβάσετε:
http://antwniabouza.blogspot.com/2011/03/blog-post.html
Το κείμενο είχε δημοσιευτεί σε πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά περιφερειακά μέσα και είχε σταλεί και ως πρόταση για παρέμβαση στον τομέα τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας .
Κλείνοντας τότε έγραφα: "Επίσης οφείλουν να ενεργοποιήσουν την απαλλαγή των τελών προσγείωσης των αεροσκαφών στα περιφερειακά αεροδρόμια , που έληξε το τέλος Δεκεμβρίου 2010."
Σήμερα διάβασα στο money-tourism.blogspot.com Μία ανάρτηση που ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ πλήρως τη θέση που είχαμε συνολικά εκφράσει αλλά και ειδικά όσον αφορά το περιφερειακό αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
Στην ανάρτηση με τίτλο:
Μείωση στο «σπατόσημο» για Ρωσία και Ισραήλ...
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση μείωσης του «σπατόσημου» σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, μέσω υπουργικής απόφασης. Το «σπατόσημο» από 22 ¤ που είναι σήμερα, θα μειωθεί στα 12 ¤, ανά επιβάτη. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού είναι σε συνεννόηση με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε οι πτήσεις που γίνονται εντός ακτίνας 3.500 χιλιομέτρων από τα ελληνικά αεροδρόμια και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιβαρύνονται με το ίδιο ποσό που επιβαρύνονται οι ενδοικοινοτικές πτήσεις, δηλαδή με 12 ¤ και όχι με 22, όπως ισχύει σήμερα. Μια τέτοια εξέλιξη αφορά κυρίως σε πτήσεις από την Ρωσία και το Ισραήλ και να αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού προϊόντος, την στιγμή που οι Τούρκοι καταργούν και τα 20 δολάρια για την είσοδο των Ρώσων στην Τουρκία.
Στο μεταξύ από 1η Απριλίου κανονικά θα ισχύσει η απαλλαγή των τελών προσγείωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια, με επανάληψη της περυσινής κοινής υπουργικής απόφασης."
Είναι μία απόφαση στη σωστή κατεύθυνση.
Δείχνει ότι όσο ασχολούμαστε σοβαρά με τον τουρισμό οφείλουμε καθημερινά να αφουγκραζόμαστε τις απόψεις αλλά και τα προβλήματα των ανθρώπων που επιχειρούν σε αυτόν.
Ο τουρισμός δεν είναι κάτι θεωρητικό και αφηρημένο αλλα απαιτεί προσπάθεια και συγκεκριμμένες λύσεις για να μπορέσει να αναπνεύσει στις χειρότερες οικονομικές συνθήκες που βρέθηκε ποτέ.
Για αυτό επιμένουμε οτι δεν έχουμε καιρό για ατέρμονες θεωρητικές αναπολήσεις αλλά οφείλουμε να περάσουμε στη δράση..!

Συμπόσιο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ" του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παρέμβαση του Βουλευτή Μεσσηνίας Οδυσσέα Βουδούρη
Ο βουλευτής Μεσσηνίας Οδυσσέας Βουδούρης, κληθείς να χαιρετίσει την έναρξη του Διεθνούς Συμποσίου με τίτλο "Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Μελέτη των Αρχαίων Υφασμάτων", δήλωσε τα εξής:
"Συγχαίρω το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την οργάνωση μιας τόσο σπουδαίας διεθνούς επιστημονικής εκδήλωσης. Ο καθένας καταλαβαίνει, χωρίς να είναι ειδικός, ότι πρόκειται για ένα θέμα αιχμής, εξαιρετικά πρωτοποριακό και επιπλέον σε σύνδεση με την ιστορία της πόλης μας, την Καλαμάτα, που είχε πλούσια παράδοση παραγωγής υφασμάτων.
Οι οργανωτές και οι συμμετέχοντες επιστήμονες αποδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι η Περιφέρεια, και ειδικά η Πελοπόννησος, μπορεί να συναγωνιστεί το Κέντρο ως επιστημονική πρωτοπορία, ενώ διαχρονικά διαπιστώνουμε μια ανισομερή κατανομή των πόρων, που δεν βοηθάει την περιφερειακή ανάπτυξη.
Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ που επιλέξατε ως διεθνή γλώσσα του συμποσίου, πλάι στην αγγλική, και την γαλλική. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα έχει πάντα να κερδίσει διατηρώντας την γαλλόφωνη παράδοσή της, που την συνδέει με ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διανόησης. Εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες του Συμποσίου σας."
Στο πλαίσιο του Συμποσίου ο κ. Βουδούρης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την καθηγήτρια κ. Ευρυδίκη Αντζουλάτου - Ρετσίλα, Πρόεδρο του Τμήματος, την καθηγήτρια κ. Ελένη Ζυμή, με επιστήμονες ομιλητές και πολλούς φοιτητές, συμμετέχοντες στο Συμπόσιο. Με την ευκαιρία αυτή επανέλαβε τη θέση του να διατηρηθούν τα τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στην πόλη της Καλαμάτας

Ιερέας πέταξε στο δρόμο χήρα με πέντε ορφανά !!

Αντιδρά η κοινωνία της Κάτω Αχαϊας στην απάνθρωπη απόφαση της τοπικής εκκλησίας να προχωρήσει σε έξωση πολυμελούς οικογένειας προκειμένου να φιλοξενηθεί στο κτίριο η "Τράπεζα τροφίμων"!
Σύμφωνα με το dete.gr το σπίτι είχε παραχωρήσει στη μητέρα πέντε παιδιών και καθαρίστρια στο επάγγελμα, ένας γιατρός από την περιοχή, γνωστός για την φιλανθρωπική του δράση .
Όμως ο συγκεκριμένος επιστήμονας δώρισε στη συνέχεια το κτίριο στην Εκκλησία...
Η γυναίκα θεώρησε πως θα μπορούσε να συνεχίσει να μένει στο σπίτι, όμως σύμφωνα με τις καταγγελίες των περιοίκων, ο ιερέας της περιοχής είχε διαφορετική άποψη.
Όπως υποστηρίζουν, επικοινώνησε μαζί της, και της εξήγησε πως θα έπρεπε να φύγει από το σπίτι μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, αφού το κτίριο θα κάλυπτε τις ανάγκες στέγασης της Τράπεζας Τροφίμων.
Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δηλώνει πως το κληροδότημα περιγράφει σαφώς πως στο συγκεκριμένο κτίριο θα στεγαστεί η συγκεκριμένη φιλανθρωπική δραστηριότητα της εκκλησίας.
Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν την συγκεκριμένη γυναίκα δηλώνουν πως θα έπρεπε η τοπική εκκλησία να είχε μεριμνήσει για την αποκατάστασή της. "Είναι φτωχή, έχει πέντε παιδιά, και τώρα φιλοξενείται στο σπίτι της κουνιάδας της. Ένα μεροκάματο βγάζει και αυτό όχι πάντα. Μεγάλωσε μόνη τα παιδιά της και αυτό θα έπρεπε να το σκεφθούν σοβαρά πριν την πετάξουν έξω" δήλωσε στην εφημερίδα "Κόσμος" μία γειτόνισσά της.
Το περιστατικό ήδη απασχολεί τις τοπικές αρχές ενώ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας θα ενημερώσει και τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο, ώστε να βρεθεί μία λύση για τη χήρα.

Ποιές περιοχές στην Ελλάδα κινδυνεύουν από τσουνάμι;

Ανάλογα με τη διεύθυνση που θα ακολουθήσει το τσουνάμι, μία ή και περισσότερες κατοικημένες περιοχές εκτιμάται ότι θα υποστούν σημαντικές καταστροφές, καθώς η παράκτια ζώνη στην οποία βρίσκονται έχει πολύ μικρή κλίση ως προς την επιφάνεια της θάλασσας.
Ένα τέτοιο κύμα με ύψος τουλάχιστον 3 μέτρα εκδηλώνεται στον Κορινθιακό Κόλπο κάθε περίπου 40 χρόνια και η τελευταία φορά που δημιουργήθηκε, προκαλώντας ζημιές στη νότια ακτογραμμή του κόλπου, δηλαδή από την Πάτρα μέχρι την Κόρινθο, ήταν το 1965.
Τα στατιστικά στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί οι επιστήμονες δείχνουν πως όχι μόνο ο χρόνος για την εκδήλωση ενός τσουνάμι στον Κορινθιακό κυλάει πλέον αντίστροφα, αλλά και πως λίγα μόλις λεπτά μετά τον σχηματισμό του θα ορμήσει σε βάθος 250 μέχρι και 930 μέτρων στην ξηρά, καλύπτοντας μια έκταση περίπου 3.900 στρεμμάτων και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, δρόμους και κάθε είδους εγκαταστάσεις.
«Τα στατιστικά δεδομένα μάς λένε ότι στον Κορινθιακό Κόλπο, που είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, εκδηλώνεται ένα τσουνάμι με ύψος τουλάχιστον 3 μέτρα κάθε περίπου 40 χρόνια, καταστρέφοντας ό,τι βρει στο πέρασμά του», λέει στα «ΝΕΑ» ο Ευστράτιος Δουκάκης που είναι καθηγητής Θαλάσσιων Επιστημών στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που αποτίμησε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι εννέα περιοχές από το χτύπημα του τσουνάμι.
Είχε χτυπήσει το 1965
Η τελευταία φορά που δημιουργήθηκε τέτοιο κύμα με ύψος μεγαλύτερο από 3 μέτρα στον Κορινθιακό ήταν το 1965 στην Ερατεινή. Και ο λόγος για τον οποίο δεν έγιναν μεγάλες ζημιές είναι ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η πυκνή δόμηση που παρατηρείται σήμερα. «Το τσουνάμι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε και αναλύσαμε, θα προέλθει κατά κύριο λόγο από μια μεγάλη υποθαλάσσια κατολίσθηση που θα σημειωθεί στις απότομες πλαγιές της νότιας ακτογραμμής του Κορινθιακού Κόλπου. Την κατολίσθηση αυτή μπορεί να πυροδοτήσει ακόμη και ένας μικρός σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ που, όπως είναι γνωστό, γίνεται συχνά στην περιοχή. Καθώς τα εδάφη στα υποθαλάσσια πρανή θα αποκολλώνται και θα κυλούν προς τον πυθμένα, το τσουνάμι θα αρχίσει να σχηματίζεται και να κινείται τόσο προς τη βόρεια πλευρά του κόλπου όσο και προς τα πίσω, στην ακτογραμμή της Πελοποννήσου». Στη βόρεια πλευρά, δηλαδή στη Στερεά Ελλάδα, οι ζημιές θα είναι ελάχιστες επειδή το κύμα θα βρει αντίσταση από τις απόκρημνες ακτές και δεν θα εισβάλει στην ενδοχώρα. Όμως μόλις αρχίσει να κατευθύνεται προς την παράκτια ζώνη ανάμεσα στην Πάτρα και την Κόρινθο που έχει μήκος περίπου 123 χιλιόμετρα, τότε θα συναντήσει περιοχές με ήπια κλίση και θα εισβάλει σε βάθος μεγαλύτερο από 250 μέτρα.
Όμως κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι το παλιρροϊκό κύμα δεν θα είναι μεγαλύτερο από 3 μέτρα. Σε αυτήν τη θάλασσα μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 5,5 μέτρα ύψος και σύμφωνα με στατιστικούς υπολογισμούς, ένα τόσο μεγάλο κύμα εκδηλώνεται στην περιοχή κάθε 103 χρόνια. Μάλιστα την τελευταία φορά που τόσο μεγάλα κύματα έπληξαν τον Κορινθιακό ήταν το 1963 στο Αίγιο. «Ένα τσουνάμι με ύψος μεγαλύτερο από 5 μέτρα θα κατέκλυζε μια περιοχή σε έκταση 7.600 στρεμμάτων», λέει ο κ. Ε. Δουκάκης.
Κυματικές καταιγίδες «τρώνε» τις ακτές
ΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣκατολισθήσεις, που γίνονται στον Κορινθιακό Κόλπο και δημιουργούν τα τσουνάμι, προκαλούνται σε μεγάλο βαθμό από τη διάβρωση των ακτών εξαιτίας του μεγάλου κυματισμού. Αυτό σημαίνει ότι τα κύματα της θάλασσας κατά τη διάρκεια του χειμώνα αποσαθρώνουν και διαβρώνουν την ακτογραμμή, αλλά και τα πρανή που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού με αποτέλεσμα τα χαλαρά εδάφη που βρίσκονται στα πρανή του βυθού να ρηγματώνονται και να αποκολλώνται κατρακυλώντας στον πυθμένα. Μια κατολίσθηση στον Κορινθιακό μπορεί να ενεργοποιηθεί και από έναν σεισμό, όμως ο καθηγητής Ε. Δουκάκης λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο των κυματικών καταιγίδων που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόκληση κατολισθήσεων.
Οι καταιγίδες αυτές εκδηλώνονται με ρυθμό έως και 20 περιστατικών τον χρόνο, ενώ πριν από 3- 4 δεκαετίες εμφανίζονταν μία φορά τον χρόνο. Καθώς με τη δύναμή τους διαβρώνουν τις ακτογραμμές και τις υποθαλάσσιες κατωφέρειες, τα εδάφη δεν προλαβαίνουν να «συνέλθουν» στη διάρκεια του καλοκαιριού που η θάλασσα ηρεμεί με αποτέλεσμα η αποσάθρωση να εντείνεται και να δημιουργείται κατολίσθηση. ΤΑ ΝΕΑ

Θα έχει ένα …φεγγάρι απόψε !!

Η μεγαλύτερη πανσέληνος των τελευταίων 18 ετών !!
Συναρπαστική θα είναι απόψε η νύχτα καθώς θα απολαύσουμε την μεγαλύτερη και λαμπρότερη πανσέληνο των τελευταίων 18 χρόνων, με το φεγγάρι να βρίσκεται πιο κοντά στη Γη από κάθε άλλη φορά!
Ερωτευμένοι ή μη, δεσμευμένοι ή μη, το θέαμα δεν πρέπει να το χάσετε! Η Σελήνη απόψε μπορεί να φαίνεται έως 14% μεγαλύτερη και μέχρι 30% φωτεινότερη σε σχέση με μια κοινή πανσέληνο.
Η πανσέληνος θα είναι στην κορύφωσή της στις 20:10, ενώ η ανατολή της θα γίνει στις 18:34 και η δύση της στις 05:52 την αυγή.
Το φαινόμενο οφείλεται στο ότι το φεγγάρι θα είναι πιο κοντά στην Γη έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια, μετά δηλαδή και την 8η Μαρτίου 1993 οπότε και βρισκόταν στα 356.530 χιλιόμετρα.
Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, η Σελήνη δεν περιφέρεται σε κυκλική αλλά σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη, γι' αυτό η απόστασή της από τον πλανήτη μας αυξομειώνεται
Σύμφωνα με τις επιστημονικές μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Κέβιν Χόρσμπουργκ από το βρετανικό Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας στο Λίβερπουλ, οι παλιρροϊκές επιρροές που ασκεί η Σελήνη στη Γη είναι περίπου 10% έως 15% ισχυρότερες στη διάρκεια ενός σεληνιακού περίγειου, όμως αυτό, όπως εξηγεί, δεν σημαίνει ότι οι παλίρροιες γίνονται πιο ψηλές σε ίδιο ποσοστό. Το πολύ, να ψηλώσουν κατά δύο έως τρία εκατοστά.
Πάντως, υπάρχουν και αρκετοί που υποστηρίζουν ότι το πλησίασμα της Σελήνης (που αυξάνει τη βαρυτική έλξη της στον πλανήτη μας) μπορεί να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, οι θεωρίες αυτές δεν έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές αποδείξεις...
Σημειώνεται ότι από το φαινόμενο αυτό αυτοί που θα επηρεαστούν σύμφωνα με τα άστρα είναι όσοι είναι γεννημένοι στις 19 Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου…

Έπαιξαν ξύλο Μπολάνο με Κορκονέα !

Συμπλοκή φαίνεται να έγινε κάποια στιγμή στις φυλακές Δομοκού, ανάμεσα στον καταδικασμένο για το φόνο του Α. Γρηγορόπουλου, Ε. Κορκονέα, και τον προφυλακισμένο για τη συμμετοχή του στους "Πυρήνες", Ν. Μπολάνο.
Επεισοδιακή φαίνεται πως ήταν η προφυλάκιση του Νταμιάνο Μπολάνο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, στις φυλακές του Δομοκού.
Ο Μπολάνο κατηγορείται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση '"Συνωμοσία των Πυρήνων της φωτιάς".
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, ο κρατούμενος για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση, συνεπλάκη το πρωί της Παρασκευής με τον ειδικό φρουρό Ε.Κορκονέα, ενώ άλλες πηγές θάλουν τον νεαρό να επιτέθηκε στον καταδικασμένο για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου.
Υπήρξε άμεση παρέμβαση από τους φύλακες, οι οποίοι μπήκαν στη μέση να τους χωρίσουν και τελικά μετέφεραν τον Κορκονέα σε άλλη πτέρυγα.news247.gr

Ταπί και ...ψύχραιμοι έμειναν 65 φορείς του Δημοσίου !!

Ταπί και ψύχραιμοι έμειναν 65 φορείς του Δημοσίου που δεν γνωστοποίησαν στο υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία για τα έσοδα, τα έξοδα, τα ελλείμματα και τις υποχρεώσεις τους! Σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια και ΤΕΙ η κρατική επιχορήγηση κόπηκε «μαχαίρι», ενώ ετοιμάζονται κυρώσεις για φορείς που έδωσαν ελλιπή στοιχεία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την αυστηρότερη ποινή σε 44 νοσοκομεία, 20 ΑΕΙ και ΤΕΙ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Μάλιστα, η σχετική εγκύκλιος έχει ήδη αποσταλεί στα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Εσωτερικών και δίνει την εντολή να μην εγκριθεί η μηνιαία επιχορήγηση 7% στους εν λόγω φορείς.
Από το υπουργείο Υγείας, λεφτά γιοκ είπε το Οικονομικών σε νοσοκομεία «μικρότερου» μεγέθους. Όπως διαπιστώθηκε, σε σύνολο 134 οργανισμών, στοιχεία έστειλαν μόνο τα 90. Για τα υπόλοιπα 44 «δεν υπάρχει σάλιο», όπως είχε δηλώσει ο Ανδρέας Λοβέρδος όταν ήταν αρμόδιος υπουργός.
Χωρίς επιχορήγηση θα μείνουν 20 φορείς του υπουργείου Παιδείας, μεταξύ των οποίων κάποια από τα μεγαλύτερη ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
Στο μεταξύ, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει «καμπάνες» και για αρκετούς από τους 1.196 φορείς του Δημοσίου, που ναι μεν έστειλαν στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο, όμως, κάτι τους λείπει..

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – Η Πελοπόννησος ψηλά στην λίστα !

Οι νομοί - πρωταθλητές στα τροχαία !!
Τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία στην Ελλάδα το 2010, αλλά όχι και το σύνολο των ατυχημάτων που αφήνουν εκατοντάδες τραυματίες κάθε χρόνο
Καινούργιοι νομοί, όπως τα Δωδεκάνησα, εμφανίστηκαν στη λίστα με τις πιο επικίνδυνες περιοχές της χώρας με βάση τα τροχαία ατυχήματα του 2010. Ακόμη, στις υψηλές θέσεις βρίσκονται οι νομοί Αρκαδίας και Καρδίτσας, ενώ ο νομός Φθιώτιδας, παρότι κατασκευάστηκε ο αυτοκινητόδρομος που παρακάμπτει το φονικό, τα προηγούμενα χρόνια, πέταλο του Μαλιακού, παραμένει στις «κόκκινες» περιοχές. Παράλληλα, παρά τη μείωση κατά 10% στην κατανάλωση των καυσίμων, δείγμα μειωμένης κίνησης, δεν υπήρξε αντίστοιχη πτώση στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και των παθόντων.
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας και την ταξινόμηση των νομών της Ελλάδας ανάλογα με τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στα όριά τους.
Η έρευνα έγινε από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και διευθυντή του Εργαστηρίου κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, τον Διδάκτορα κ. Μιχαήλ Νικολαράκη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μιχάλη Δούμπο.
Οπως αναφέρεται στην έκθεση, το 2010 καταγράφηκε μείωση σε σχέση με το 2009 μόνο στα θανατηφόρα ατυχήματα και στους νεκρούς. Στις υπόλοιπες κατηγορίες σημειώθηκαν αυξήσεις με τη μεγαλύτερη (5,1%) στους σοβαρά τραυματίες. Συνολικά έγιναν 297 περισσότερα ατυχήματα και οι παθόντες αυξήθηκαν κατά 244 άτομα σε σχέση με το 2009. Σημειώνεται ακόμη ότι οι μειώσεις δεν ήταν ομοιόμορφες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, καθώς σε 12 νομούς διαπιστώθηκε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες ατυχημάτων και παθόντων.
Οπως επισημαίνει ο κ. Κ. Ζοπουνίδης «η μείωση κατά 10% περίπου στην κατανάλωση της αγοράς των καυσίμων (9,5% οι βενζίνες και 11% το πετρέλαιο κίνησης), μπορεί να αντιστοιχηθεί σε μείωση κατά 10% περίπου των διανυθέντων χιλιομέτρων κάθε οχήματος σε σχέση με το 2009». Προσθέτει ότι «αν λοιπόν γίνει αναγωγή των δεδομένων του 2010 τότε θα έπρεπε σε όλα τα ατυχήματα και τους παθόντες να είχαμε μείωση κατά 10% για να είμαστε στα επίπεδα του 2009, πράγμα όμως που δεν συνέβη». Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης, συμπληρώνει ότι «η μείωση των διανυθέτνων χιλιομέτρων συνεπάγεται και κυκλοφορία λιγότερων οχημάτων ιδιαίτερα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, άρα λιγότερο κυκλοφοριακό φόρτο».
Λιγότερα νέα αυτοκίνητα
Στην έρευνα επισημαίνεται ακόμη πως το 2010 κυκλοφόρησαν 141.499 καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα έναντι 220.548 το 2009 και 267.295 το 2008 κάτι που δείχνει δεν ανανεώθηκε ο στόλος των οχημάτων σε ικανοποιητικό ρυθμό. «Η απόφαση για επαναφορά του μέτρου της απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων άνω των 12 ετών θα βοηθήσει πολύ στην ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων με νέας τεχνολογίας, εφοδιασμένα με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, που από άποψη οδικής ασφάλειας βοηθούν να έχουμε λιγότερες συνέπειες σε ένα ατύχημα. Το πρόβλημα όμως του γερασμένου στόλου παραμένει στα ελαφρά φορτηγά και τα αγροτικά, όπου ο μέρος όρος ηλικίας είναι τα 14,6 έτη και δεν έχει προβλεφθεί απόσυρση» σημειώνεται στην ετήσια έκθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Αναφορικά με τη λίστα των πιο επικίνδυνων νομών με βάση τα τροχαία ατυχήματα που έγιναν το 2010 πρώτος είναι ο νομός Δωδεκανήσου, ο οποίος μάλιστα ανέβηκε 19 θέσεις σε σχέση με το 2009.
Ενδεικτικά στα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου καταγράφηκαν 38 νεκροί (αύξηση 19%), 71 σοβαρά τραυματίες (αύξηση 77%) και 314 ελαφρά (αύξηση 68%). Οπως αναφέρεται στην έρευνα «ο νομός χρειάζεται περισσότερη μελέτη λόγω της νησιωτικής μορφολογίας του για να διαπιστωθεί σε ποιο νησί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να ληφθούν μέτρα άμεσης προτεραιότητας. Επίσης πρέπει να μελετηθεί ποια χρονική περίοδο γίνονται τα ατυχήματα, αν πρόκειται για την καλοκαιρινή περίοδο να προβλεφθεί ενημέρωση για τους κινδύνους που διατρέχουν οι επισκέπτες - παραθεριστές».
Στη 2η θέση επέστρεψε ο νομός Φθιώτιδας. Οι ερευνητές σημειώνουν η ολοκλήρωση των έργων στο πέταλο του Μαλιακού βελτίωσε την κατάσταση της οδικής ασφάλειας αλλά όχι στον αναμενόμενο βαθμό ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν αλλά παραμένει μεγάλος.
Στην επόμενη θέση βρίσκεται ο νομός Αρκαδίας από την 15η του 2009, με 18 νεκρούς, 28 σοβαρά τραυματίες και 202 ελαφρά. Το σύνολο των παθόντων είναι 248 άτομα που χαρακτηρίζεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα του νομού.
Στην 4η θέση είναι ο νομός Καρδίτσας και στην 5η η Αττική από την 2η που ήταν πριν δύο χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της μείωσης του αριθμού των ατυχημάτων και των παθόντων. Ωστόσο οι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι «οι μικρές μειώσεις που έγιναν στην Αθήνα δεν βελτιώνουν καθόλου την επικινδυνότητα που υπάρχει στους δρόμους της και χρειάζεται να ληφθούν γενναίες και δραστικές αποφάσεις».
Αρνητικές επιδόσεις
Στην έκθεση τονίζεται πως γενικότερα κατά το 2010 οι επιδόσεις της χώρας μας σχετικά με την οδική ασφάλεια κρίνονται αρνητικές ενώ για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των νεκρών κάτω των 1.000 ατόμων ετησίως, «θα πρέπει να εκπονηθεί και εφαρμοσθεί συγκεκριμένο σχέδιο που θα προβλέπει ανά περιοχή και κατηγορία ατυχήματος τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν καθώς και τους επιμέρους στόχους».

Επισημαίνεται ακόμη ότι το μέτρο της απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων για την ανανέωση του στόλου και την κυκλοφορία ασφαλέστερων οχημάτων θα βοηθήσει ενώ ζητείται να ληφθούν δραστικότερα μέτρα αστυνόμευσης κυρίως σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου αλλά και μέσα στις πόλεις.
Η άποψη της Τροχαίας
Σύμφωνα με αξιωματικούς της Τροχαίας τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν το 2010 οφείλονται σε υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση προτεραιότητας και απρόσεκτη οδήγηση. Επίσης, σημείωναν ότι, οι νομοί που γειτνιάζουν με μεγάλα αστικά κέντρα (Πιερία, Βοιωτία, Κορινθία, Χαλκιδική, Ηλεία κ.α.) ανήκουν στη λίστα υψηλής επικινδυνότητας λόγω του αυξημένου αριθμού των οχημάτων που διέρχονται από αυτούς κατά τις εορταστικές περιόδους και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι αξιωματικοί συμπληρώνουν ακόμη ότι πέρυσι στο εθνικό οδικό δίκτυο Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης μειώθηκαν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα τα οποία ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, «μετακόμισαν» στο δευτερεύον - όπως το χαρακτηρίζουν - οδικό δίκτυο όπως οι δρόμοι που συνδέουν μεγάλες πόλεις της επαρχίας και τις επαρχιακές οδούς.
Συγκοινωνιολόγοι επισημαίνουν ότι πολλοί παράγοντες διαμορφώνουν τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων όπως η κατάσταση του οδοστρώματος και η αστυνόμευση, ωστόσο ότι πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει η συμπεριφορά των οδηγών. Τονίζουν δε ότι η κυκλοφορία φορτηγών σε μεγάλους οδικούς άξονες είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Σχετικά με τις πιο «ευάλωτες» ομάδες στα ατυχήματα επισημαίνουν ότι είναι οι νέοι - λόγω της επιθετικής οδήγησης τους - και οι ηλικιωμένοι επειδή έχουν μειωμένα αντανακλαστικά. Το ΒΗΜΑ

900 αιτήσεις για…. μια θέση στο δημόσιο !

Σε πρόσφατη διαδικασία προκήρυξης εποχιακών θέσεων που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι ενδιαφερόμενοι μόνο για μία θέση ξεπέρασαν τους 900. Κάτοικοι του νησιού τονίζουν ότι αυτή είναι απλώς μια περίπτωση που έγινε γνωστή. Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς στα Δωδεκάνησα και οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων του νησιωτικού συμπλέγματος. rodiaki.gr

Αν ξέραμε τι μας ταΐζουν – Πιπεριές με χημικά στην Κρήτη !

Μπάμιες …Ινδίας συσκευασμένες στα …Γιαννιτσά !
Τόνους πιπεριές «μολυσμένες» από χημικά, εισήγαγε στην Ιεράπετρα από την Αίγυπτο έμπορος αγροτικών προϊόντων ,ενώ την ίδια ώρα μπάμιες … Ινδίας, βρέθηκαν στο Ηράκλειο, σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τις οποίες είχε συσκευάσει επιχείρηση στα Γιαννιτσά.
Όλες οι ποσότητες κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Μέρος των ποσοτήτων όμως έχει ήδη καταναλωθεί… Τα τελευταία περιστατικά επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των αγροτικών οργανώσεων για εισαγωγές φθηνών και ακατάλληλων προϊόντων τρίτων χωρών, την ώρα μάλιστα που οι Έλληνες αγρότες αναγκάζονται να πιστοποιούν τα προϊόντα τους για να τα εξάγουν στην Ε.Ε. Οι εισαγωγές αυτές προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό και πολύ περισσότερο κινδύνους για τη δημόσια υγεία!
Το σήμα για τους ελέγχους στις πιπεριές δόθηκε στο Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου από τις κεντρικές υπηρεσίες. Κατά τους ελέγχους που είχαν γίνει στον Πειραιά διαπιστώθηκε σε φορτίο εισαγόμενων πιπεριών η ύπαρξη χημικής ουσίας (ethion) σε υψηλότερη περιεκτικότητα από τα όρια που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Η εισαγωγή έγινε από έμπορο της Ιεράπετρας και τα προϊόντα έφθασαν στην περιοχή.
Αμέσως πραγματοποιήθηκε έλεγχος από το Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου στην επιχείρηση της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Κέντρου, Γιάννη Τρουλλάκη κατασχέθηκαν 6.515 κιλά πιπεριές Αιγύπτου. Πηγή: cretalive.gr

Έκλεψαν καλώδια του ΟΤΕ στην Φλεσσιάδα !

Έπεσαν σε μπλόκο της ΟΠΚΕ !
Νέο κρούσμα κλοπής καλωδίων σημειώθηκε χθες στη Μεσσηνία. Η Αστυνομία συνέλαβε στη Φλεσσιάδα δύο βούλγαρους υπήκοους 26 και 28 … ετών αντίστοιχα, οι οποίοι μετέφεραν με αυτοκίνητο καλώδιο του ΟΤΕ μήκους 300 μέτρων, το οποίο κατασχέθηκε.

ΚΑΙΡΟΣ - Βροχές σε ολόκληρη την χώρα‏...

Καιρικές συνθήκες: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένουμε το Σάββατο αρχικά στα Δυτικά και Βόρεια και στην συνέχεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στην Πελοπόννησο στα νησιά του Ιονίου στην Μακεδονία την Θράκη καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Περιορισμένη θα είναι για...
ακόμα μία ημέρα η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά.
Περισσότερα εδώ http://www.meteo-news.gr/

Διασώζεται το Γαργαλιάνοι- Ρωμανού με παρέμβαση Τατούλη !

Θετικά απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο αίτημα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη, ο οποίος κατέδειξε την μεγάλη προτεραιότητα να διασωθεί το έργο Γαργαλιάνοι- Ρωμανός, που βρίσκεται τελματωμένο εδώ και πολλούς μήνες, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να χαθούν τα κονδύλια που έχουν εξασφαλισθεί.
Συγκεκριμένα, ο κ. Τατούλης, στο πλαίσιο της σημερινής ομιλίας του σε επιχειρηματίες και εμπορικούς ακολούθους ξένων πρεσβειών, έθεσε ως κορυφαίο παράδειγμα στην αναπτυξιακή του ατζέντα το ζήτημα της ορθής εκτέλεσης των έργων. Μάλιστα, ζήτησε από τον κ. Χρυσοχοίδη να βρεθεί σήμερα κιόλας το 1,5 εκατ. Ευρώ που λείπει προκειμένου να διασωθεί ένα σημαντικό έργο αξίας 17 εκατ. 800 χιλιάδων ευρώ και αφορά τον οδικό άξονα Κυπαρισσία- Φιλιατρά- Πύλος. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε ειδικότερα στο δρόμο Γαργαλιάνοι- Ρωμανός , μήκους περί τα 12 χλμ και άλλα 4 χλμ επαρχιακών δρόμων, το οποίο αν και είχε ενταχθεί το 2006, με προοπτική να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008, σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σήμερα να χαθεί.
Η απάντηση του κ. Χρυσοχοίδη ήταν άμεση. Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα εξασφαλίσει το 1,5 εκατ. Ευρώ, που σήμερα λείπει, προκειμένου να διασωθεί το έργο, το οποίο θα βελτιώσει εξαιρετικά την οδική προσβασιμότητα στην περιοχή Κυπαρισσία- Φιλιατρά- Γαργαλιάνοι.

ΝΑΥΠΛΙΟ - Σε δοκιμαστική λειτουργία το νέο αιολικό πάρκο ισχύος 38 MW της Rokas Renewables

ΣE δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε το αιολικό πάρκο Αραχναίο ΙΙ της Rokas Renewables. Το αιολικό πάρκο ισχύος 38 MW βρίσκεται στο Oρος Αραχναίο κοντά στο Ναύπλιο, στην Πελοπόννησο και η λειτουργία του αυξάνει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εταιρίας στην Ελλάδα στα 257,5 MW. Το αιολικό πάρκο Αραχναίο II διαθέτει 19 ανεμογεννήτριες τύπου Gamesa G80 και G87 δυναμικότητας 2 MW εκάστη. Οι εργασίες εγκατάστασής του συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων την κατασκευή ενός υποσταθμού και οδών πρόσβασης μήκους 12 χλμ., με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου και την επέκταση της υπόγειας σύνδεσης μέσης τάσης με τον υποσταθμό. Η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου Αραχναίο II έχει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την κοινωνία, καθώς υπολογίζεται ότι οι τοπικοί καταναλωτές θα ωφεληθούν από συνολική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των 67.830 ευρώ ανά έτος, ενώ οι τοπικές κοινωνίες θα λαμβάνουν περίπου 115.000 ευρώ ετησίως, μέσω του μηχανισμού στήριξης που προβλέπει ο νόμος. Επιπλέον, το «Πράσινο Ταμείο» της χώρας για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων θα ενισχυθεί με 20.350 ευρώ ετησίως ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου. Η Rokas Renewables διαθέτει 17 αιολικά πάρκα σε λειτουργία και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 257,5 MW.

Άγριο βρισίδι της υφυπουργού στον αστυνομικό της !

Το σκληρό της πρόσωπο έδειξε το πρωί στο περιστύλιο της Βουλής η υφυπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων Ελπίδα Τσουρή, η οποία από τα νεύρα της θα είχε πνίξει, αν μπορούσε, τον οδηγό-αστυνομικό της. Η υφυπουργός βγήκε από την Ολομέλεια λίγο μετά τη δευτερολογία του πρωθυπουργού για τα αποτελέσματα της άτυπης Συνόδου Κορυφής και περίμενε τον οδηγό της.
Δεν πρέπει να πέρασαν δύο τρία λεπτά και άρχισε να ωρύεται, καθώς εκείνος δεν έλεγε να εμφανιστεί από το πάρκινγκ.
Με το κινητό στο χέρι προσπαθούσε να συνεννοηθεί, αλλά ο εκνευρισμός της ήταν τέτοιος, που δεν την άφηνε.
Είχε ροδοκοκκινίσει ολόκληρη και δυστυχώς τα κοσμητικά της επίθετα τα άκουγε ο δεύτερος αστυνομικός συνοδός της και όχι ο οδηγός της, ο οποίος είχε μάλλον χαθεί στα... άδυτα του χώρου στάθμευσης του Κοινοβουλίου.
Κάποια στιγμή εμφανίστηκε το αυτοκίνητο και ο αστυνομικός τής άνοιξε την πόρτα.
Η συνέχεια δική σας, καθώς μπορείτε να φανταστείτε τι θα άκουσε μέσα στο αυτοκίνητο ο αργοπορημένος οδηγός.
Έξω απ’ άδικο και από... σκληρή γυναίκα. Zougla.gr

Έφοδος ΣΔΟΕ στο ΚΤΕΛ Φθιώτιδας –Κατέληξαν στο …τμήμα !

Άναψαν τα αίματα χθές στις 17:00 το απόγευμα στο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, κατά την επίσκεψη κλιμακίου του ΣΔΟΕ, που πήγε για αιφνιδιαστικό έλεγχο και συγκεκριμένα να πάρει δείγματα πετρελαίου κίνησης από τα ρεζερβουάρ των λεωφορείων, ώστε να ελεγχθεί αν χρησιμοποιούν κόκκινο πετρέλαιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, όταν οι άνδρες του ΣΔΟΕ πήγαν να πάρουν δείγμα και από λεωφορείο, που ήταν στη ράμπα για αναχώρηση προς Αθήνα, κάποιοι από τους οδηγούς διαμαρτυρήθηκαν έντονα υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν κατάλληλη η ώρα για τέτοιου είδους ελέγχους.
Ακολούθησαν έντονες φραστικές επιθέσεις στους άνδρες του ΣΔΟΕ με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση στο χώρο και να κληθεί η αστυνομία για να επιβάλει την τάξη.
Τελικά ένας οδηγός του ΚΤΕΛ και ένας υπάλληλος από το συνεργείο του ΣΔΟΕ κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, αλλά δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις.

Ο Τύπος της Μεσσηνίας της 19-3-2011 !


Τα αντισυλληπτικά χάπια αδειάζουν το γυναικείο σώμα από σημαντικές βιταμίνες και αντιοξειδωτικά!

Γυναίκες που χρησιμοποιούν ορμονικές αντισυλληπτικές μεθόδους παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένα επίπεδα απαραίτητων, για τον οργανισμό, βιταμινών και αντιοξειδωτικών, εν συγκρίσει με γυναίκες που δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους φάρμακα, έδειξε μελέτη που προέρχεται από την κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας του τμήματος Ιατρικής Albert Einstein στο νοσοκομείο Bronx-Lebanon.
Στη μελέτη σύγκριναν την επίδραση τριών μεθόδων αντισύλληψης, (την αντισύλληψη με χάπια, με κολπικό δακτύλιο και με διαδερμικά επιθέματα/έμπλαστρα) στα επίπεδα του ορού του συνενζύμου Q(10), α-τοκοφερόλης, γ-τοκοφερόλης και της συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας σε γυναίκες προ-εμμηνόπαυσης.
Το συνένζυμο CoQ10 θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αντιοξειδωτικά, καθώς η α-τοκοφερόλη αποτελεί το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό των ενεργών τοκοφερολών (αντιστειρωτικές βιταμίνες).
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 70 υγιείς, μη καπνίστριες, προ-εμμηνόπαυσης γυναίκες και με ίδιο κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Από αυτές, οι 40 γυναίκες δεν χρησιμοποιούσαν κάποια μέθοδο ορμονικής αντισύλληψης και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.
Ανάμεσα στις 30 γυναίκες που λάμβαναν αντισύλληψη, οι 15 έπαιρναν αντισυλληπτικό χάπι δια του στόματος (Triphasic OC) για τουλάχιστον 6 μήνες, 5 είχαν τοποθετήσει κολπικό δακτύλιο (NuvaRing) για τις ημέρες 1-21 για συνολική περίοδο 6 κύκλων και 10 χρησιμοποιούσαν το διαδερμικό επίθεμα (Ortho Evra) για 3 συνεχόμενες εβδομάδες κάθε μήνα τουλάχιστον για 6 κύκλους.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι λίγες έρευνες εστιάζουν στην επίδραση της αντισύλληψης με ορμόνες στα επίπεδα των λιποδιαλυτών αντιοξειδωτικών, αλλά παρατήρησαν ότι προγενέστερη έρευνα έδειξε πως η ανισορροπία μεταξύ των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και των επιπέδων των αντιοξειδωτικών στον ορό του αίματος μπορεί να οδηγήσει τα κύτταρα σε οξειδωτικό στρες και επακόλουθη απόπτωση (κυτταρικός θάνατος). Το οξειδωτικό στρες άλλωστε ενοχοποιείται ότι εμπλέκεται στην εμφάνιση πολλών χρόνιων νοσημάτων όπως καρδιαγγειακών, καρκίνου, καταρράκτη και γήρανσης.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ακόμη ότι οι φυσικές ωοθηκικές ορμόνες, κυρίως τα οιστρογόνα, κατέχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστατεύουν από καρδιαγγειακές παθήσεις.
Οι ερευνητές καταλήγουν ότι γυναίκες που χρησιμοποιούν ορμονικές αντισυλληπτικές μεθόδους έχουν σημαντικά μειωμένα επίπεδα απαραίτητων για τον οργανισμό βιταμινών και αντιοξειδωτικών. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που εξετάζει την επίδραση της λήψης εξωγενών ωοθηκικών ορμονών (τεχνητών) στα επίπεδα της βιταμίνης Ε και του συνενζύμου CoQ10 του ορού σε υγιείς, προ-εμμηνόπαυσης γυναίκες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα στον ορό του αίματος του συνενζύμου CoQ10, της α τοκοφερόλης και της συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (TAOC- total antioxidant capacity) στις γυναίκες που λάμβαναν κάποια ορμονική αντισυλληπτική μέθοδο, σε σχέση με αυτές που δεν χρησιμοποιούσαν. Επιπλέον, οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν τα αντισυλληπτικά επιθέματα είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα των υπό μελέτη χαρακτηριστικών.
Οι μεταβολές των επιπέδων του συνενζυμου Q10 και της α-τοκοφερόλης που προκαλούνται από την αντισύλληψη με χρήση ορμονών και οι πιθανές επιδράσεις των εξωγενών ωοθηκικών ορμονών στο οξειδωτικό στρες, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από ερευνητές και γυναικολόγους στο μέλλον.
Χάδλα - Σκαρλάτου Παναγιώτα
Βιολόγος
Γενετική, Κυτταρική-Μοριακή Βιολογία και Φυσιολογία
MSc Systemic Biology
Βιβλιογραφία
Effects of Oral, Vaginal, and Transdermal Hormonal Contraception on Serum Levels of Coenzyme Q10, Vitamin E, and Total Antioxidant Activity
Prabhudas R. Palan, Felix Strube, Juraj Letko, Azra Sadikovic, and Magdy S. Mikhail
Obstet Gynecol Int. 2010; 2010: 925635.
pentapostagma.gr

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον Δήμο Καλαμάτας !!

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στη Καλαμάτα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Το κείμενο της Ανακοίνωσης μπορείτε να το δείτε εδώ

18.3.11

ΣΟΚ!! Ποδοσφαιριστές βίασαν 12χρονα κορίτσια!

Το δικαστήριο τους καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκισης τους έξι παίκτες. !!
Σοκ στην Μεγάλη Βρετανία και τον ποδοσφαιρικό της κόσμο καθώς όπως αποκαλύφθηκε έξι ποδοσφαιριστές των ακαδημιών της Ρέντινγκ βίασαν δύο 12χρονα κορίτσια σε πάρκο…
Όπως αποκαλύφθηκε τα δύο 12χρονα κορίτσια είχαν επικοινωνία με τους έξι ποδοσφαιριστές και τους είχαν πει ψέματα για τις ηλικίες τους. Η συνάντηση έγινε σε ένα πάρκο και αποδείχθηκε πως το ένα κορίτσι είχε σεξουαλική επαφή με πέντε διαφορετικούς άντρες ενώ το δεύτερο μόνο με ένα.
Τα δύο κορίτσια βρέθηκαν σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση μετά το περιστατικό και το θέμα πήγε στην Δικαιοσύνη. Το δικαστήριο καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκισης τους έξι παίκτες.
Οι πέντε από αυτούς (ηλικιών 20,20,19,19 και 18) θα εκτίσουν την ποινή τους στο αναμορφωτήριο ενώ ο μεγαλύτερος, ο 21χρονος θα πάει στην φυλακή.

23 μέτρα είχε ύψος το τσουνάμι που κτύπησε την Ιαπωνία !

Το τσουνάμι που κατέστρεψε τις ακτές της βορειοανατολικής Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό στις 11 Μαρτίου έφθασε σε ύψος τουλάχιστον 23 μέτρων, σύμφωνα με μια ιαπωνική μελέτη που επικαλείται σήμερα η εφημερίδα Yomiuri Shimbun.
Το Ινστιτούτο Έρευνας για τους λιμένες και τα αεροδρόμια της Ιαπωνίας μέτρησε στο Οφουνάτο, στο νομό της Ιβάτε, το τσουνάμι που έσβησε από το χάρτη ολόκληρες παραλιακές πόλεις, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Το υψηλότερο τσουνάμι που προκλήθηκε ποτέ στην Ιαπωνία, μετά από έναν σεισμό, μετρήθηκε στα 38,2 μέτρα το 1896, διευκρινίζει η εφημερίδα.
Η μελέτη του Ινστιτούτου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή χάρη σε ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS και άλλα όργανα μέτρησης, προσθέτει η Yomiuri Shimbun.
Η Αρχή γαιοδιαστημικών πληροφοριών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα πλημμύρισαν από το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, αναφέρει η αρχή αυτή, διότι έχει ακόμα να κάνει μια ανάλυση των αεροφωτογραφιών του 20% των πληγεισών περιοχών.

Η Καλαμάτα γιορτάζει την επανάσταση της 23ης Μαρτίου 1821 –Πρόγραμμα εκδηλώσεων !

Ο Δήμος Καλαμάτας πραγματοποιεί μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Επετείου της 23ης Μαρτίου 1821.
Οι εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
α. την Παρασκευή 18/3, ώρα 20.00 στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, με τη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.
β. την Κυριακή 20/3, ώρα 11.00 στο Μαρδάκι, εκδήλωση με τίτλο: «Συμβολή στον Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία»
γ. την Τρίτη 23/3, ώρα 15.00 θα γίνει η Αναπαράσταση στην Πλατεία 23ης Μαρτίου,
ενώ στη συνέχεια στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ώρα 20.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήδωση με τίτλο: «Κολοκοτρώνης, Ο Γέρος του Μοριά» μια παράσταση με ιστορικά στιγμιότυπα και ηρωϊκά αθάνατα κλοκοτρωνέικα τραγούδια και κινηματογραφημένα αποσπάσματα από τις τοποθεσίες δράσης, αφιερωμένη στην επέτειο της 23ης Μαρτίου 1821.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να το δείτε εδώ

Εντολή ΚΥΣΕΑ προς Π.Α.: "Καταρρίψτε τα λιβυκά μαχητικά"!

Στο Παρίσι εκτάκτως ο Γ. παπανδρέου μετέχει σε σύσκεψη με Σαρκοζί για τις επιχειρήσεις κατά της Λιβύης;
Πλήρη πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας στην επιχείρηση προσβολής της Λιβύης με 4 F-16, 1 ΑΣΕΠΕ Εrieye και 2 ελικόπτερα AS-332 Super Puma σε αποστολές SAR αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ. Τα ελληνικά μαχητικά, όπως πρώτο αποκάλυψε το defencenet.gr ("Ελληνικά μαχητικά στη ΖΑΠ της Λιβύης") θα υποστηρίζουν τα αεροσκάφη κρούσης της Συμμαχίας ή του συνασπισμού κρατών που θα επιχειρούν στην Λιβύη και θα έχουν ως αποστολή να καταρρίπτουν τα λιβυκά μαχητικά σε περίπτωση που αυτά επιτεθούν στα συμμαχικά αεροσκάφη κρούσης.
Είναι η πρώτη φορά που η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει σε τέτοιου είδους πολεμική αποστολή όπως η Zώνη Απαγόρευσης Πτήσεων και ειδικότερα είναι η πρώτη φορά μετά το 1974 που ελληνικά μαχητικά θα πετάξουν οπλισμένα προς συνάντηση εχθρού!
Π.χ. στο Ιράκ, μέχρι να "πειστεί" ο Σαντάμ Χουσεϊν να πειθαρχήσει στη ΖΑΠ, έχασε αρκετά μαχητικά από την δράση των αμερικανικών αεροσκαφών που είχαν αναλάβει την αποστολή επιβολής της ΖΑΠ.
Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ που ολοκληρώθηκε και οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
- Η Ελλάδα με μαχητικά αεροσκάφη αλλά και ιπτάμενα ραντάρ θα συμμετέχει σε περιπολίες στη περιοχή μεταξύ Σικελίας και Λιβύης.
- Αεροσκάφη της ΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αεροσκάφη υποστήριξης και μόνο των μαχητικών που θα αναλάβουν τους βομβαρδισμούς εντός Λιβύης. Δηλαδή θα έχει ως αποστολή την επιβολή της ΖΑΠ, αφού οι τυχόν βομβαρδισμοί θα είναι απόρροια της ΖΑΠ και η αποστολή επιβολής πρωτεύουσα επιλογή.
- Ελικόπτερα έρευνας διάσωσης της ΠΑ θα τεθούν στη διάθεση των αεροπορικών δυνάμεων που θα επιτεθούν σε στόχους εντός Λιβύης.
- Η ναυτική παρουσία της Ελλάδας παραμένει σε επίπεδο δύο φρεγατών με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί.
Είναι δεδομένο ότι η Σούδα θα χρησιμοποιηθεί αλλά όχι ψς βάση αεροσκαφών κρούσης, όπως υπογράμμισε ο ΑΝΥΠΕΘΑ, Π.Μπεγλίτης "αφού υπάρχουν βάσεις πολύ εγγύτερα στη Λιβύη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ορμητήρια", συμπλήρωσε.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Αρχικό κείμενο): Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την στιγμή έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για να καθοριστεί και να εγκριθεί το επίπεδο της ελληνικής εμπλοκής στην πολεμική κρίση της Λιβύης, υπό το πρίσμα της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για επιβολή Ζώνη Απαγόρευσης Πτήσεων, όπως αναφέρουν πληροφορίες του defencenet.gr.
Το ΝΑΤΟ έχει ζητήσει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις διαθεσιμότητες μαχητικών αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων, ΑΣΕΠΕ EMB-145 Erieye, δυνατότητες υποστήριξης των συμμαχικών δυνάμεων που θα επιχειρήσουν στην Λιβύη και τα τέσσερα Επιτελεία έχουν ήδη έτοιμες τις αναφορές τους
Γενικά υπάρχει σύμπνοια στο τι πρέπει να γίνει, αλλά από πλευράς υπουργού Εθνικής Άμυνας Ε.Βενιζέλου, τονίζεται σε όλους τους τόνους ότι "Η ελληνική εμπλοκή δεν πρέπει να υπερβάλει"...
Στις Πτέρυγες Μάχης της Δυτικής Ελλάδας, επικρατεί αναβρασμός, όπως και στην Κρήτη.
Η απόφαση των ΗΠΑ να μην συμμετάσχει στις επιχειρήσεις, αλλά και η ταυτόχρονη απόφαση της λιβυκής κυβέρνησης για κατάπαυση του πυρός, σίγουρα διαφοροποιεί την επιχείρηση από άλλες ανάλογες, όπως στο Κόσοβο ή το Ιράκ.
Πάντως, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει συμφωνηθεί η συμμετοχή αεροπορικών δυνάμεων από την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (25 μαχητικά του θα σταθμεύσουν στην Μάλτα) και την Αίγυπτο. Στόχος των δυτικών είναι να μην φανεί ότι πρόκειται για «χριστιανική» επέμβαση, κάτι που όμως είναι «δίκοπο μαχαίρι».
Πόση είναι η μαχητική αξία των πιλότων αυτών των χωρών; Ενώ ταυτοχρόνως εκφράζονται και αμφιβολίες για το κατά πόσο, αν πάμε σε επιχειρήσεις οι Αγγλογάλλοι είναι ικανοί από άποψη μέσων να διεξάγουν μια τόσο σύνθετη επιχείρηση; Η πληροφορία ότι θα χρησιμοποιήσουν Tornado GR4, προκαλεί ειρωνικά χαμόγελα στο ΓΕΑ: «Πάλι καλά που έχουν να αντιμετωπίσουν καμηλιέρηδες» σχολίαζε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματικός του ΓΕΑ σήμερα. www .defencenet.gr

Τύμπανα πολέμου στην Μεσόγειο !

Ετοιμάζεται επέμβαση στην Λιβύη !
Στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Λιβύης ετοιμάζουν Γαλλία, Δανία και Καναδάς, ενώ η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνδράμει σε συνεργασία με τους εταίρους και συμμάχους της «για να γίνει σεβαστή η διεθνής νομιμότητα» όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Δρούτσας. Ο υπουργός παρέπεμψε στις αποφάσεις που θα ληφθούν από ΝΑΤΟ και Ε.Ε., οργανισμούς που συμμετέχει η Ελλάδα, υπονοώντας ότι η χώρα μας θα εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις που θα ληφθούν.
Εν τω μεταξύ, οι βρετανικές φρεγάτες HMS Westminster και HMSCumberland πλέουν στη Μεσόγειο. Να σημειωθεί ότι η Βρετανία διαθέτει αεροπορικές βάσεις στη Μάλτα και στην Κύπρο, αλλά θα χρειαστεί την έγκριση των κυβερνήσεων των δύο χωρών για να τις χρησιμοποιήσει.

Για 10 ευρώ ξεφτιλίζονται στα ριάλιτι – Καταγγελία ΣΟΚ

Αν νομίζετε ότι το δάκρυ που χύνει ένας διαγωνιζόμενος μετά την κριτική που άκουσε σ’ένα τάλεντ σόου είναι 100 τοις εκατό αληθινό, το πιο πιθανό είναι να κάνετε λάθος..
Μία εξομολόγηση σοκ κάνει στην εκπομπή Πρωινή Μελέτη η κομπάρσος ηθοποιός, Πέννυ Μουλαγιάννη η οποία παραδέχεται ότι στα περισσότερα ριάλιτι-αν όχι σε όλα πληρώνουν κομπάρσους ηθοποιούς για να ανεβάσουν τα νούμερα τηλεθέασης: «Παρουσιάζουνε μία ιστορία ως αληθινή ενώ στην πραγματικότητα είναι στημένη. Βάζουν κομπάρσους ηθοποιούς να παίξουν ένα ρόλο εν αγνοία των τηλεθεατών και το παρουσιάζουν ως αληθινή κατάσταση» λέει η κομπάρσος.
Η Πέννυ Μουλογιάννη όπως λέει στην εκπομπή πολλοί συνάδελφοι της πάνε σε τέτοιου είδους ριάλιτι και βάζοντας μόνο 10 ευρώ στην τσέπη τους δέχονται να γίνουν ρεζίλι: «Και σε μένα έχει γίνει πρόταση να συμμετέχω σ’ένα τέτοιο ριάλιτι αλλά εχω αρνηθεί..Σέβομαι τον εαυτό μου και δε θα πήγαινα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο» τονίζει.
Μπορεί η κομπάρσος να μην κατονομάζει συγκεκριμένα ριάλιτι όμως η Αγγελική Δάρρα, μία διαγωνιζόμενη του Greek idol που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη είπε πως πολλοί διαγωνιζόμενοι του greek idol είχαν περάσει σχεδόν απ’όλα τα ριάλιτι.
Και να φανταστείτε πως είμαστε ακόμα στην αρχή.

«Μπλόκα» της εφορίας για τα τέλη κυκλοφορίας

Κλήσεις για να προσέλθουν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν πλήρωσαν πέρυσι τα τέλη κυκλοφορίας ετοιμάζονται να στείλουν οι εφορίες.
«Μπλόκα» της εφορίας για τα τέλη κυκλοφορίας !!
Το υπουργείο Οικονομικών θα τους ελέγξει όμως και για άλλες οφειλές που τυχόν έχουν προς το δημόσιο, ώστε να μπει άμεσα χρήμα στα κρατικά ταμεία.
Το υπουργείο Οικονομικών έστειλε εγκύκλιο στις εφορίες και τους ζητά ζητά να ξεκινήσουν διασταυρώσεις στοιχείων για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2010. Θα συγκριθούν με τις πληρωμές του 2008, οπότε είχε γίνει ανάλογος έλεγχος και, σύμφωνα με τη διαταγή, θα ελέγχεται και πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας άλλων ετών.
Καταρχάς οι φορολογούμενοι θα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις και, αν διαπιστωθεί τελικώς πως έπρεπε να πληρώσουν τα τέλη οι ίδιοι ή άλλοι ιδιοκτήτες, θα τους καταλογίζονται αναδρομικά τα ποσά και με τόκο.
Όπως είχε δείξει και η προηγούμενη εμπειρία, προ τριετίας, το φαινόμενο αυτοκινήτων που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη είναι περισσότερο συνηθισμένο στην επαρχία.
Οι εφορίες έχουν εντολή να διερευνούν εξονυχιστικά «το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος για τα συγκεκριμένα έτη στα οποία συντρέχει οφειλή» επειδή, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, «η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό».
Πρόστιμα και για λάθη της εφορίαςΓια να αποφύγει τη χρέωση κάποιος, θα πρέπει να αποδείξει ότι νομίως δεν το όχημα είχε απαλλαγεί από τα τέλη, ή ότι τα όφειλε άλλος ιδιοκτήτης και όχι ο ίδιος.
Θα πρέπει έτσι οι φορολογούμενοι να προσκομίζουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο δεν οφείλονται τα τέλη. Ακόμα και αν τα έχουν πληρώσει αλλά το σύστημα τους εμφανίζει να χρωστούν, θα πρέπει να προσκομίσουν την απόδειξη πληρωμής, για την εποχή που έπρεπε να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος.
Αν η Εφορία πειστεί από τις εξηγήσεις ότι ο πολίτης έχει κάνει τις νόμιμες ενέργειες (ακινησίες, αποσύρσεις, μεταβιβάσεις κ.λ.π.) αλλά αυτές δεν είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται και τα λάθη διορθώνονται (ενημέρωση του συστήματος, διόρθωση του αριθμού κυκλοφορίας ή του ΑΦΜ κλπ).
Και αν όμως αποδείξουν, με βάση τα στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι, ότι τα εν λόγω οχήματα έχουν διαγραφεί οριστικά από το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, θα ελέγχεται αν υφίσταται οφειλή τελών κυκλοφορίας για τα προηγούμενα έτη.
Με βάση τον ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος θα πρέπει να αναζητούνται και πιθανές οφειλές τελών κυκλοφορίας άλλων οχημάτων του ίδιου αυτού προσώπου, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Για αυτοκίνητα για τα οποία το σύστημα δείχνει να μην έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα πρέπει οι εφορίες, πριν στείλουν επιστολή, να ελέγξουν εάν έχουν τεθεί σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) στη σημερινή ή σε Δ.Ο.Υ. όπου ανήκε παλαιότερα ο φορολογούμενος.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι όντως οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, και η αρμόδια για τη φορολογία του κατόχου του οχήματος το έτος 2008 ήταν άλλη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει επίσης να διασταυρωθεί από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. για την πιθανότητα να έχει ήδη βεβαιώσει τα οφειλόμενα ποσά.
Για κάθε αυτοκίνητο, για το οποίο διαπιστώνεται ότι οφείλονται τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, θα ελέγχεται με τον ΑΦΜ του κατόχου του στην οθόνη του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS «Εικόνα Φορολογουμένου», αν τυχόν για τα συγκεκριμένα έτη έχει γίνει πληρωμή τελών κυκλοφορίας σε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει η ΔΟΥ να στείλει διόρθωση πληρωμής στη Γ.Γ.Π.Σ.
Πώς θα καταβληθεί η οφειλή
Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.
Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.
Ποια είναι τα πρόστιμα
- Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:
α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.
β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
γ) Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου αυτού.
δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.
Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης κ.λ.π.) το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.
Σε περίπτωσης συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο ευθύνονται όλοι οι συνιδιοκτήτες. protothema.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου