11.1.19

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΡΙΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

Σχετικά με την Παλαιά Κοινοτική Οδό (“Καλντερίμι 3”) στη “Ροβόλα”

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στην από 18-9-2018/ 223235/40614/2018 επιστολή του προς τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, συνοψίζει ως εξής τις θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής (αποσπάσματα) :

......  Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Σας ευχαριστούμε για την υπ' αρ. 17555/2226/19.6.2018 απάντησή σας. Ωστόσο, η απάντηση αυτή δεν συνάδει με παλαιότερη απάντησή σας (υπ' αρ. 5915/1859/2.6.2017 δηλαδή ένα χρόνο πρίν) στην οποία αναφερόσασταν ότι θα επιδιώξετε την αποκατάσταση “στο προσεχές μέλλον” - δεν θεωρούμε ότι η έννοια του προσεχούς μέλλοντος είναι πέραν του έτους – ενώ ήδη γνωρίζατε το ζήτημα ένα χρόνο πριν (από το 2016) για ζήτημα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα και από παράλειψη Δημοτικής Υπηρεσίας. Αφετέρου δεν προκύπτει ότι έχετε προβεί σε κάποια ενέργεια για την εξεύρεση πόρων ή πρόβλεψη για την εγγραφή πόρων στον προϋπολογισμό του Δήμου.......

........ Κατόπιν των ανωτέρω  η απάντησή σας είναι αόριστη  και συνεπώς δεν θεωρείται  ικανοποιητική, ούτε επαρκώς τεκμηριωμένη, και, σε συνδυασμό με παλαιότερα  έγγραφα, δεν δίνεται η εντύπωση  ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς  του Δήμου να προβεί σε αποκατάσταση. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να  μας ενημερώσετε για συγκεκριμένες  ενέργειες του Δήμου προς αυτήν  την κατεύθυνση.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση         Ιωάννης Π. Σαγιάς Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Συμπέρασμα :

Από το 2012 που έγινε μπάζωμα χωρίς άδεια στην Παλαιά Κοινοτική Οδό στη Ροβόλα και ξεκίνησαν οι διεκδικήσεις των “φίλων” του Δημάρχου επί τμημάτων αυτής της κοινόχρηστης και δημοτικής οδού, ήδη χαρακτηρισμένης ως Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμαρχος συστηματικά αποφεύγει να επιβάλει την επιβαλλόμενη διοικητική αποβολή τους από το τμήμα της οδού που έχουν “ενσωματώσει” σε παρόδιες ιδιοκτησίες τους. Αποφεύγει επίσης την επιβαλλόμενη αποκατάσταση του γειτονικού τμήματος του ίδιου δρόμου το οποίο οι ίδιοι έχουν μπαζώσει χωρίς άδεια και το οποίο διεκδικούν προκειμένου να “ενσωματωθεί” σε παρόδιες ιδιοκτησίες τους.
Κατ' αυτό τον τρόπο  απεμπολεί δημοτική ιδιοκτησία και δικαιώματα των δημοτών χάριν ιδιωτών διεκδικητών.

Σχετικά με τα διεκδικούμενα από ιδιώτες τμήματα της Οδού Ευαγγελίστριας στη “Ροβόλα”

Οι θέσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας (Συνεδρίαση 6/2015, Απόφαση 16/2015) έχουν ως εξής :
“...... Για την οδό ευαγγελιστρίας από την εκκλησία έως το νεκροταφείο ...... γνωρίζουμε ότι ο δρόμος  διανοίχθηκε το 1986 με κυμαινόμενο πλάτος, το έτος 2000 τσιμεντοστρώθηκε σε όλο το τελικά διαμορφωμένο και διανοιγμένο πλάτος του χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρώθηκε περίπου το 2004 με εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας και παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα. 
Όσο αφορά την ιδιοκτησία στη θέση Ροβόλα για την οποία οι ιδιοκτήτες της έχουν κάνει αγωγή κατά του Δήμου Καλαμάτας διεκδικώντας ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου θεωρούμε κοινόχρηστο το ασφαλτοστρωμένο και τσιμεντοστρωμένο τμήμα του δρόμου όπως έχει αποτυπωθεί κατόπιν αυτοψίας , στο από 18/11/2013 τοπογραφικό της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας που ορίζει κυμαινόμενο πλάτος γύρω από την ιδιοκτησία και συνοδεύει την απόφασή μας. ........ Το Συμβούλιο συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ..... ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας να προασπίσουν τα συμφέροντα του Δήμου και των κατοίκων και να υποστηρίξουν την κοινοχρησία του υφιστάμενου πλάτους του δρόμου στη θέση “Ροβόλα” όπως αυτός έχει αποτυπωθεί, αποκρούοντας την ασκηθείσα αγωγή.”
   

Η θέση του Δημάρχου – Δήμου Καλαμάτας, όπως εκτέθηκε στο Ειρηνοδικείο (8-5-2015), ήταν γενικόλογη και ανεπαρκής ως προς την τεκμηρίωση της κυριότητας του Δήμου επί των διεκδικούμενων απο ιδιώτες τμημάτων δημοτικών δρόμων. Οι ανωτέρω θέσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, που αποδεικνύουν την άνω των 20 ετών αδιατάρακτη κοινοχρησία και κυριότητα όλου του διαθέσιμου πλάτους της οδού Ευαγγελίστριας από το 1986 έως σήμερα, δεν παρουσιάστηκαν από τον Δήμο, ούτε και το γεγονός της κατάληψης από τους ενάγοντες του ανωτέρω τμήματος του κοινόχρηστου παλαιού “Καλντεριμιού 3”, το οποίο έχει μάλιστα χαρακτηριστεί Μνημείο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς απο το ΥΠΠΟΑ.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας δεν παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10.7.2014, ούτε στο Ειρηνοδικείο της 8.5.2015, ούτε και στο κρίσιμο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την Οικονομική Επιτροπή της 17-3-2017 τα βασικότερα έγγραφα της υπόθεσης, όπως :
  • Tο τελικό πόρισμα ειδικής Eπιτροπής της Πολεοδομίας (985/4-3-2014), που είχε ο ίδιος επι τούτου συγκροτήσει για διεξαγωγή παρεμπίπτοντος ελέγχου και την συνημμένη σε αυτήν Τοπογραφική Αποτύπωση σχετικής αυτοψίας της ΥΔΟΜ (18-11-2013)
(την ανωτέρω  αποτύπωση επιβεβαιώνει και η  Αυτοψία - Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 39099/8.7.2014, που υπεβλήθη στο Δημ. Συμβ. 10.7.2014)
  • Την απόφαση αναστολής του 3-μελούς Διοικητικου Εφετείου Τρίπολης (29/2014)
  • Την απόφαση Αρ. Πρ. 18310/5.5.15 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, που επιβεβαιώνει επίσης την από 18-11-2013 τοπογραφική αποτύπωση της ΥΔΟΜ.

Στο Ειρηνοδικείο στις 8.5.2015 :
  • δέν έγινε από τον Δήμο η επιβαλλόμενη  Ένσταση λόγω 30-ετούς χρησικτησίας & κυριότητας του Δήμου με πράξεις νομής και κατοχής (π.χ. Δίκτυο ύδρευσης, συντήρηση –  τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση – δημοτική συγκοινωνία, νέα διαπλάτυνση μεταξύ Κάτω – Άνω Βέργας και προέκταση της Ευαγγελιστρίας έως την Άνω Βέργα, ως μόνης και κύριας αμαξιτής οδού Παραλίας - Οικισμών κλπ)
  • Στο Ειρηνοδικείο δέν έγινε από τον Δήμο Ένσταση γενικού δόλου - καταχρηστικής ασκήσεως αγωγής, γιατί στους κατοίκους άνω της 20-ετίας δημιουργήθηκε η πεποίθηση ανυπαρξίας διεκδικήσεων επί των 2 τμημάτων Ευαγγελιστρίας. Η ικανοποίηση της διεκδίκησης προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη των κατοίκων.
  • Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε μόνον στην κατά έτη 2003-2004 ασφαλτόστρωση του δρόμου και ουχί στην από το έτος 1986 διάνοιξη του δρόμου, ήτοι προ 30-ετίας, όπως του ζήτησε και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας.
Συνεπεία όλων των ανωτέρω, το Ειρηνοδικείο θεώρησε ότι οι ισχυρισμοί του Δήμου στο Δικαστήριο δεν ήταν επαρκείς “για να θεμελιώσει ο Δήμος δικαίωμα κυριότητας επί των επίδικων εδαφικών τμημάτων” και εξέδωσε την δυσμενή για τον Δήμο απόφαση.

Μετά την έκδοση και την επίδοση της Απόφασης του Ειρηνοδικείου, ο Δήμαρχος :
  • αντί να παραπέμψει το θέμα έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή (είχε 30 μέρες !), περίμενε πρώτα να παρέλθει η προθεσμία για έφεση (13.3.2017), δημιουργώντας έτσι "τετελεσμένο" τουλάχιστον για την παράταξή του, που “όφειλε” να υπερψηφίσει την καθυστερημένη απόφασή του (11035/13.3.2017) περί “μη άσκησης έφεσης”
  • επί της επίδοσης της απόφασης (10.2.2017) έδωσε χειρόγραφη εντολή "να μην γίνουν νομικές ενέργειες", χωρίς εισήγηση της νομικής υπηρεσίας
  • δεν ανταποκρίθηκε στις εκλήσεις κατοίκων για άσκηση έφεσης, μετά την κοινοποίηση σε αυτούς (2.3.2017) της επιδοθείσας στον Δήμο απόφασης μετά απο αίτημά τους, ούτε μετά την αποστολή εξώδικης πρόσκλησής των κατοίκων (6.3.2017). Επί του εξωδίκου σημείωσε επίσης χειρόγραφα “έχετε οδηγίες”, εννοώντας προφανώς την εντολή "να μην γίνουν νομικές ενέργειες"
  • σε δηλώσεις του στον τύπο (13 & 14/3/2017) χαρακτήρισε το θέμα “ιστορία προσωπικών αντιπαραθέσεων και όχι απώλειας δημοτικής περιουσίας”, παραδέχτηκε ότι έδωσε εντολή να μην ασκηθούν νομικές ενέργειες χωρίς να έχει εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, και πως “ο ίδιος, όταν το θέμα είχε συζητηθεί στο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ανακοινώσει ότι το θέμα για το Δήμο θα κλείσει με την πρωτόδικη απόφαση” !!  Έτσι εξηγείται λοιπόν η ανεπαρκής πρωτόδικη παρέμβασή του ! Η αλήθεια είναι όμως ότι στην αναφερόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (10/7/2014) είχε δηλώσει : “Λήγει το θέμα εδώ; Προφανώς όχι. Υπάρχουν αντιθέσεις και ενδεχομένως, εγώ το απεύχομαι, να είναι θέμα δικαστηρίου” (Πρακτικό 11/2014, σελ. 14).
Συμπέρασμα :

Διαπιστώνεται ότι συστηματικά και κατά συρροήν (Δημοτικό Συμβούλιο 20-7-2014, Παρέμβαση Δήμου στο Ειρηνοδικείο 8.5.2015, χειρόγραφες εντολές μετά την επίδοση της απόφασης Ειρηνοδικείου και εξωδίκου των κατοίκων, Απόφαση Δημάρχου 11035/13.3.2017 και εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή στις 17.3.2017), ο Δήμος Καλαμάτας – άγνωστο για ποιό λόγο – απεμπόλησε δημοτική ιδιοκτησία και δικαιώματα των δημοτών χάριν ιδιωτών διεκδικητών.


Για τη Δημοτική Συνεργασία
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας

Θεοφιλόπουλος Ιωάννης
Μπεχράκης Σταμάτης
Φαββατάς Δημήτρης

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου