8.7.10

Νέες θέσεις στο Δημόσιο με 4 προκηρύξεις – 500 ειδικοί φρουροί

Συγκεκριμένα εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στον διαγωνισμό που θα αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι έλληνες πολίτες (άνδρες, γυναίκες) οι οποίοι είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ θα πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Επίσης θα πρέπει να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου, ενώ θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 χωρίς υποδήματα. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης και να μην υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Με την προκήρυξη θα ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις:
- Η γνώση ξένης γλώσσας - Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης.
- Ο υποψήφιος να είναι τέκνο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. - Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου.
- Η κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
- Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα ορίζει η προκήρυξη.
Σημειώνεται πως οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.
Οι ειδικοί φρουροί που θα προσληφθούν θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό. Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του δόκιμου αστυφύλακα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.
95 στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Θέμα ημερών είναι η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 95 υπαλλήλων ως νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Από τις 22 Ιουνίου το ΑΣΕΠ ενέκρινε το σχέδιο προκήρυξης του Νοσοκομείου και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη.
Από το σύνολο των θέσεων οι 50 θα αφορούν την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και οι υπόλοιπες θέσεις θα αφορούν παραϊατρικό προσωπικό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες, ενώ με την προκήρυξη θα καθορίζονται και τα κατώτατα όρια ηλικίας διορισμού των ενδιαφερομένων για ορισμένες θέσεις.
Για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μεταξύ άλλων πέρα από τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή, καθώς επίσης θα πρέπει να έχουν γνώση Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα είναι 20ήμερη, ενώ κάθε υποψήφιος θα δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Οι προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών ετών.
120 εργάτες στον Δήμο Πειραιά
διαβάστε αναλυτικά στο palmografos.com

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου