10.8.12

ΜΕΣΣΗΝΙΑ-Τι ισχύει στην φετινή παραγωγή κρασιού !


«Διαδικασία έγκρισης οινοποιητικών επιχειρήσεων και πιστοποίησης των οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη που μπορούν να φέρουν κατά την επισήμανση τους την ένδειξη των ποικιλιών αμπέλου ή  του έτους εσοδείας - Ποικιλιακοί Οίνοι.»
Σχετικά με το παραπάνω θέμα  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έγγραφό του, αριθ.3795/85103/7-8-2012, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους  Καν.(ΕΚ) 1234/07 άρθρο 118κθ και 607/2009 άρθρο 63 δημιουργήθηκε μία κατηγορία οίνων χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης η  προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αλλά με αναφορά της ποικιλίας και/ή του έτους εσοδείας στην επισήμανση του, εφεξής αναφερόμενου ως «ποικιλιακού οίνου».
Για την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013, η έγκριση για παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/ έτος εσοδείας, αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τομέα, όποιος και αν είναι ο όγκος παραγωγής τους, από τη στιγμή που εμφιαλώνουν το προϊόν στις εγκαταστάσεις τους ή προβαίνουν στην εμφιάλωση υπ’ ευθύνη τους, ή το διακινούν ως χύμα εκτός εθνικής επικράτειας, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών.
Εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Καν(ΕΚ) 1234/2007 και 607/2009 για τους οίνους αυτούς, για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο 2012-2013 η διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων, ελέγχου και πιστοποίησης των οίνων περιλαμβάνει περιληπτικά τα παρακάτω:
Την υποχρεωτική έγκριση των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν αίτηση στη ΔΑΟΚ. Προϋπόθεση για την έγκριση η τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (δηλώσεις παραγωγής, αποθεμάτων, βιβλία, συνοδευτικά έγγραφα, ορθή επισήμανση, παραγωγή σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και επίβλεψη οινολόγου, και συνεργασία με εθνικές και κοινοτικές αρχές).
Υποχρέωση  των επιχειρήσεων είναι η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας με τήρηση βιβλίων ,δηλώσεων, συνοδευτικών εγγράφων, αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία αποστολής του ονοματεπωνύμου, ΑΦΜ αμπελουργού, ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών, και κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου.
Στην επισήμανση του οίνου θα αναγράφεται ο όρος «ποικιλιακός οίνος», η ποικιλία (μέχρι τρείς ) ή/και το έτος εσοδείας.
Εξαιρούνται οι ποικιλίες Ρομπόλα, Μαλβάζια  Μαυροδάφνη, Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο και Μοσχοφίλερο.
Για την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών της ετικέτας σχετικά με την/τις  ποικιλία/ες και έτους εσοδείας απαιτείται διαδικασία πιστοποίησης  των οίνων που θα γίνεται από τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου βρίσκονται  οι εγκαταστάσεις παραγωγής/συσκευασίας τους.
Προβλέπονται επίσης έλεγχοι διοικητικοί κα επιτόπιοι και δημιουργία βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των ελέγχων με ενημέρωση ανά τρίμηνο της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Π.Ε. του ΥΠΑΑΤ ανά τρίμηνο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Π.Ε.Μεσσηνίας Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τηλέφωνο 2721361226 και  στο μέϊλ u11107@minagric.gr.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου