21.4.11

Εως τις 27-4-2011 η υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ

Παρατείνεται έως την 27η Απριλίου η προθεσμία για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2010, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για υποκειμένους που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ. Σχετική απόφαση έλαβε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α΄ 2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β΄ 2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Αικ. Καρύδα Τηλέφωνο : 210 -3645615/ 210-3645378 FAX : 210 - 3645413 Email : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 21.04.2011
ΠΟΛ: 1089
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 9 και 11 του άρθρου 38,

γ) των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου 48,

δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1026/9.2.2011 (ΦΕΚ 327 Β΄/2-3-2011).

Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την με αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3.11.2010).

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 2010 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για υποκειμένους που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., μέχρι την 27η Απριλίου 2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου