" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

26.4.13

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Έπιασε λιμάνι το 1ο κρουαζερόπλοιο !

Κα­τέ­πλευ­σε σή­με­ρα στο λι­μέ­να της Κα­λα­μά­τας λί­γο πριν τις 11:00 το πρω­ί, έ­να α­πό τα έ­ξι κρου­α­ζι­ε­ρό­πλοι­α που α­να­μέ­νον­ται να «δέσουν». Το Πλοί­ο “T­h­o­m­s­on S­p­i­r­it”, με­τα­φέ­ρει 1.180 του­ρί­στες, και κα­τά την α­πο­βί­βα­ση, τους δό­θη­καν χάρ­τες, για να γνω­ρί­σουν τις ο­μορ­φές της πό­λης μας.
Η α­να­χώ­ρη­ση του “T­h­o­m­s­on S­p­i­r­it” βά­ση προ­γράμ­μα­τος θα γί­νει στις 5:00 το α­πό­γευ­μα.
P1020228Ι­δι­αί­τε­ρη, ό­μως, εν­τύ­πω­ση προ­κά­λε­σε το γε­γο­νός ό­τι κα­τά την ά­φι­ξη του “T­h­o­m­s­on S­p­i­r­it” δεν πα­ρέ­στη κα­νείς α­πό τους φο­ρείς του τό­που μας τό­σο α­πό τον Δή­μο ό­σο και α­πό αυ­τούς που εμ­πλέ­κον­ται με τον του­ρι­σμό.
Μο­να­δι­κή ε­ξαί­ρε­ση α­πο­τέ­λε­σε η ε­θε­λόν­τρια του Δή­μου Κα­λα­μά­τας Πό­λα Κού­λη, αν και δεν κα­τέ­χει κά­ποι­ο α­ξί­ω­μα θε­σμι­κό.
P1020241Οι ε­πό­με­νες α­φί­ξεις κρου­α­ζι­ε­ρό­πλοι­ων που εί­ναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες για το ε­πό­με­νο δι­ά­στη­μα της του­ρι­στι­κής πε­ρι­ό­δου εί­ναι:
Πλοί­ο “S­a­l­a­m­is F­i­l­o­x­e­n­ia”, στις 8 Ι­ου­λί­ου, με ώ­ρα α­φί­ξε­ως 7.00 και α­να­χω­ρή­σε­ως 14.00
Πλοί­ο “A­s­t­o­r­ia”, την 1η Σε­πτεμ­βρί­ου, με ώ­ρα α­φί­ξε­ως 8.00 και α­να­χω­ρή­σε­ως 20.00
Πλοί­ο “C­h­r­i­s­t­i­na – K­a­t­a­r­i­na”, στις 16 Σε­πτεμ­βρί­ου, με ώ­ρα α­φί­ξε­ως 9.00 και α­να­χω­ρή­σε­ως 16.00
Πλοί­ο “C­h­r­i­s­t­i­na – K­a­t­a­r­i­na”, στις 10 Ο­κτω­βρί­ου, με ώ­ρα α­φί­ξε­ως 9.00 και α­να­χω­ρή­σε­ως 17.00
Πλοί­ο “I­s­l­a­nd E­s­c­a­pe”, στις 3 Νο­εμ­βρί­ου, με ώ­ρα α­φί­ξε­ως 8.00 και α­να­χω­ρή­σε­ως 17.00
Πλοί­ο “B­l­a­ck W­a­t­ch”, στις 5 Νο­εμ­βρί­ου, με ώ­ρα α­φί­ξε­ως 8.00 και α­να­χω­ρή­σε­ως 17.00.΄
 .farenews.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου