13.9.19

ΟΙΧΑΛΙΑ: Στελέχωση επιτροπών

Ο Δήμος Οιχαλίας με ανοικτή επιστολή - πρόσκληση καλεί όλους τους δημότες και τους εκπροσώπους  φορέων της τοπικής κοινωνίας να στελεχώσουν τις επτροπές. Ιδιαίτερα προσκαλούνται εκπρόσωποι 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες (για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου),
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα πρέπει να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως 10 Οτωβριου και ώρα 13:00. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Το σχετικό αίτημα μπορεί να κατατεθεί
** Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: δήμος Οιχαλίας, Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 
** Με fax στο 272402347
** Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: meligala@otenet.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου