6.5.11

34 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεσσήνης !

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μεσσήνης, που εδρεύει στη Μεσσήνη.
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (grader)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (grader ισχύος 220HP)
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (πολυμηχάνημα)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέας φορτωτής)
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΔΕ Υδραυλικών
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεσσήνης, Π. Πτωχού, Μεσσήνη Τ.Κ. 24200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ' όψιν κ.κ. Πανταζοπούλου Θάλειας, Χριστοπούλου Σταματίνας (τηλ. επικοινωνίας: 27223-60156,27223-60109).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου