" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

5.6.14

Θαν .Πετράκος …Έχουμε την λύση και για τις φωτιές !!!

ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΠΥΛΙΩΤΕΣ ΜΑΥΡΙΣΑΤΕ ΒΟΥΔΟΥΡΗ – ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟ !

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΑΤΕ ΤΟ ....ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΒΔΑΚΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ! 

Μετά τις λύσεις για την φτώχεια την ανεργία την αγροτική παραγωγή τις ακτές  τα μνημόνια ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θαν.Πετράκος εμφανίστηκε με δηλώσεις του να έχει τις λύσεις και στο ζήτημα των πυρκαγιών .
Για την φωτιά στον σκουπιδότοπο της Πύλου  την αποκλειστική ευθύνη έχει ο Τατούλης και ο Καφαντάρης ….γνωμάτευσε ο Θανάσης
Α βρέ αχάριστοι Πυλιώτες ψηφοφόροι αν ψηφίζατε Βουδούρη και Καραμπάτσο στις εκλογές του Μαίου , όλα τα  χρόνια προβλήματα του δήμου Πύλου – Νέστορος από 1ης Σεπτέμβρη θα ανήκαν στο παρελθόν θα ήταν ενας ...κακός εφιάλτης !!!

Διαβάστε την δή­λω­ση του κ. Πε­τρά­κου :

«Η πυρ­κα­γιά που ξέ­σπα­σε για άλ­λη μια φο­ρά ε­χτές στη πε­ρι­ο­χή του Α­γί­ου Νι­κό­λα στην Πύ­λο, ό­που δε­μα­το­ποι­ούν­ται τα σκου­πί­δια, πή­ρε α­νε­ξέ­λεγ­κτες δι­α­στά­σεις. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες ε­κτι­μή­σεις, του­λά­χι­στον 200 στρέμ­μα­τα δα­σι­κής και θα­μνώ­δους έ­κτα­σης τυ­λί­χτη­καν στις φλό­γες, θέ­τον­τας σε κίν­δυ­νο την υ­γεί­α των κα­τοί­κων αλ­λά και των του­ρι­στών της πε­ρι­ο­χής, ε­ξαι­τί­ας του το­ξι­κού κα­πνού που κα­τέ­πνι­ξε την πε­ρι­ο­χή.
Η φω­τιά στον Ά­γιο Νι­κό­λα πέ­ρα του ό­τι α­πο­δει­κνύ­ει για α­κό­μη μια φο­ρά πως α­παι­τεί­ται μια πιο σο­βα­ρή στά­ση α­πέ­ναν­τι στο ζή­τη­μα της δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των, κα­τα­δει­κνύ­ει και τις ση­μαν­τι­κές ευ­θύ­νες της η­γε­σί­ας της δη­μο­τι­κής αρ­χής, η ο­ποί­α χω­ρίς την έγ­κρι­ση του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, συμ­πο­ρεύ­τη­κε με τις ι­δέ­ες του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη για τους δε­μα­το­ποι­η­τές. Η υ­λο­ποί­η­ση των ι­δε­ών του κ. Τα­τού­λη, ου­σι­α­στι­κά ο­δή­γη­σε στην χθε­σι­νή οι­κο­λο­γι­κή κα­τα­στρο­φή.
Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο και στη Βου­λή α­πό την πρώ­τη στιγ­μή τά­χθη­κε ε­ναν­τί­ον των δε­μα­το­ποι­η­τών συμ­μεί­κτων α­πορ­ριμ­μά­των και εί­χε προ­ει­δο­ποι­ή­σει για τους κιν­δύ­νους. Δυ­στυ­χώς δι­και­ω­θή­κα­με. 
Οι πο­λί­τες ας βγά­λουν τα συμ­πε­ρά­σμα­τα τους. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­χει ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­τα­ση, φι­λι­κή στο πε­ρι­βάλ­λον και οι­κο­νο­μι­κά φτη­νή για τους πο­λί­τες.»

Β.Μ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου