2.2.17

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Οκτώ στους δέκα δεν βρίσκουν λύση...


Οκτώ στους δέκα δεν βρίσκουν λύση...

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το 2016 παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 8.919 υποθέσεις από τις οποίες 7.249 είναι ενδικοφανείς προσφυγές, 1.432 αριθμός αιτήσεων αναστολής καταβολής πληρωμής 50% και 238 αιτήσεις αναστολής που αφορούν τον ΕΝΦΙΑ. Από τις ενδικοφανείς προσφυγές έκλεισαν 6.260. Από αυτές έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει μόλις 1.086 ή μόλις το 17,34%. Οι υπόλοιπες 5.174 είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ και απορρίφθηκαν σιωπηρώς, είτε μπήκαν στο αρχείο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το 2016 η ΔΕΔ:
  • Εξέτασε έγκαιρα το 77% των ενδικοφανών προσφυγών, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 10%.
  • Εξέδωσε 6.720 αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών, δηλαδή 15% περισσότερες από εκείνες του 2015 (5.830 αποφάσεις).
  • Εξέτασε υποθέσεις με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αν τεθεί ως κριτήριο το πλήθος των πράξεων ανά υπόθεση. Επί παραδείγματι, το 2016 στην περιφέρεια της Αθήνας αντιστοιχούν 2,9 πράξεις ανά υπόθεση που εξετάστηκε, ενώ το 2015 στην ίδια περιφέρεια, αντιστοιχούν 1,5 πράξεις ανά υπόθεση (οι σύνθετες υποθέσεις αποτελούνται από περισσότερες της μίας πράξης που αφορούν σε διαφορετικά φορολογικά αντικείμενα.)
Επίσης μειώθηκε το ποσοστό των υποθέσεων που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή, σε 49,4%, δηλαδή 4% κάτω από το 51,2% που ήταν ο στόχος για το 2016 και 7% κάτω από την τιμή του δείκτη για το 2015 (53,1%).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου