" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

8.3.19

ΔΕΙΤΕ την διαδικασία για την κατάρτιση συνδυασμών για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Δείτε την διαδικασία και τις προϋποθέσεις νόμιμης συγκρότησης των συνδυασμώνγια τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαίου

του Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη
Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

Με το νόμο 4555/2018(ΦΕΚ133/ΤΑ’/19-7-2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων , των συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων κατοίκων, θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
Στις 07 Μαρτίου 2019 η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών « Προώθηση της ουσιαστικής ιςότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηςη της έμφυλης βίας- Ρυθμίςεις για την απονομή ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». Το δεύτερο μέρος του παραπάνω νομοςχεδίου απαρτίζεται από τα άρθρα 50-77 και αναφέρονται σε ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές(2019) και την ενημέρωση των πολιτών, παρουσιάζομε στη συνέχεια τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις νόμιμης συγκρότησης των συνδυασμών και για τους οκτώ (8) δήμους του Νομού Ηρακλείου.
Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του συμβούλου της κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων, γίνεται κατά συνδυασμούς.Υποψηφιότητες εκτός συνδυαςμού αποκλείονται.
Μόνο η εκλογή του προέδρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μεμονωμένες ( εκτός συνδυασμών) υποψηφιότητες και με χωριστή κάλπη.
Ο συνδυασμός εκλογής του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του μόνο. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή , ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι(20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Ο συνδυασμός εκλογής των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού .
Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από υποψήφιο σύμβουλο της κοινότητας, τον οποίο εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή , ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού , στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου , είκοι(20) , το αργότερο, ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Στους συνδυασμούς για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων δεν υπάρχει επικεφαλής.
Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό(50%).
Ποσόστωση . 
Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον , του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού ( και όχι επί του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου , όπως όριζε ο Ν 3852/2010).
Κοινότητες
Τα τοπικά διαμερίσματα του άρθρου 2 του ΚΔΚ ( Ν 3463/2006) μετονομάζονται σε κοινότητες. Επίσης τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε κοινότητες.
Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυςμό άνω των τριακοςίων (300) κατοίκων είναι:
. Το συμβούλιο της κοινότητας.
. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας .
Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες ( 2.001- 10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες( 10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε(15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν(50.001) και άνω κατοίκους.
Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς.
Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%)[π.χ. 5μελές συμβούλιο κοινότητας:ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 5 και μέγιστος αριθμός υποψηφίων 8, 7μελές συμβούλιο: ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 7 και μέγιστος αριθμός υποψηφίων 11, 11μελές συμβούλιο: ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 11 και μέγιστος αριθμός υποψηφίων 17 κλπ.].
Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.
Σταυροί προτίμησης .
Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων , σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλολγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του εκλεγόμενου συμβουλίου, να εκφράσουν την προτίμηση τους με έως δύο(2) σταυρούς προτίμησης.
Για την εκλογή προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων(300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμών,που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του.
Διευκρινίζεται, ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4555/3018, η εκλογή προέδρου κοινότητας με πληθυςμό άνω των τριακοςίων(300) κατοίκων διενεργείται το μήνα Σεπτέμβριο 2019.
Σε περίπτωςη όπου ο πρώτος συνδυαςμός έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, πρόεδρος του συμβουλίου της οικείας κοινότητας αναδεικνύεται απευθείας ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.
Με το νόμο 4555/2018 αποσυνδέεται η ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές εκλογές, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση αποκλειστικά τοπικών πρωτοβουλιών ή μεμονωμένων υποψηφίων( στις κοινότητες έως 300 κατοίκους) στο μικρό επίπεδο της κοινότητας, που διαχειρίζεται κυρίως θέματα καθημερινότητας.


ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου