21.6.19

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην Egnatia Aviation

Με επιχορηγούμενη φοίτηση για την απόκτηση πιστοποιητικού θεωρητικής κατάρτισης με την ειδικότητα του Εκπαιδευτή Θεωρίας Πιλότων Αερογραμμών.

 Η Egnatia Aviation, μια από τις μεγαλύτερες Σχολές Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Πιλότων Αερογραμμών στην Ευρώπη, προκηρύσσει διαγωνισμό θέσεων εργασίας στην εταιρία, για την κάλυψη των αναγκών της σεΕκπαιδευτέςΘεωρίας Πιλότων Αερογραμμών. 
Για τον σκοπό αυτό επιχορηγεί προγράμματα φοίτησης «Εκπαιδευτή-Θεωρίας» καλύπτοντας το 90% του συνολικού κόστους με υποχρέωση αποπληρωμής μέσω εργασίας.
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πλήρη φοίτηση για την απόκτηση πιστοποιητικού θεωρητικής κατάρτισης επαγγελματικής εκπαίδευσης πιλότων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της EASA
  • Σύμβαση εξαρτημένης αμειβόμενης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης στην εταιρία μετά την επιτυχή περάτωση της φοίτησης
Η φοίτηση έχει διάρκεια 8 - 10 μήνες, πραγματοποιείται από την Egnatia Aviation στις εγκαταστάσεις στις οποίες δύναται να παρέχει εκπαίδευση και το συνολικό της κόστος ανέρχεται στα €10.200. Η Εκπαίδευση δύναται να παρέχεται συνεχόμενα ή σταδιακά αλλά στο μεσοδιάστημα ή και κατά τη διάρκεια αυτής, οι επιχορηγούμενοι σπουδαστές μπορούν να έχουν τη δυνατότητα έμμισθης εργασίας στην Egnatia Aviation.

1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής Αιτήσεων

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.      Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδανικά θετικής κατεύθυνσης.
2.      Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ιδανικά το 27ο έτος της ηλικίας τους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
3.      Ειδικά οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
4.      Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα ή  διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και ομιλούν άπταιστα την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
5.      Οι υποψήφιοι θα πρέπει από την ημερομηνία έναρξης της φοίτησης και εφ’ εξής, να είναι διαθέσιμοι για πλήρους χρόνου φοίτηση και εργασία.
6.      Οι υποψήφιοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην έχουν καταδικαστεί            1) για οποιοδήποτε κακούργημα, 2) για οποιαδήποτε από τα αδικήματα που επιφέρουν κώλυμα για την έκδοση δελτίου ταυτότητας αερολιμένα, ή άλλου εγγράφου που επιτρέπει την είσοδο σε αερολιμένα, (όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας – ΕΚΑΠΑ - ΦΕΚ Β’/1485/2011),  ή 3) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, συκοφαντική δυσφήμιση, πρόκληση σωματικής βλάβης και ιδίως λόγω εμπλοκής τους σε ατύχημα με αποκλειστική υπαιτιότητά τους, επικίνδυνη μέθη, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς επίσης και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή ποινική δίωξη για τα αδικήματα αυτά.
7.      Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην Αγγλική, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρούσα προκήρυξη διαδικασία, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

2. Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων & Βιογραφικών

Η αίτηση καθώς και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμουhttps://survey.zohopublic.eu/zs/vpCCJI

ή μέσω του QRγραμμωτού κώδικα:

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Δευτέρα 24/06/2018 στις 12:00 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή05/07/2019στις 23:59 μ.μ..

3.  Διαδικασία Αξιολόγησης:

1η Φάση:Σε αυτή τη φάση θα εξεταστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
2η Φάση:Σε αυτή τη φάση οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν a) σε μια διαδικασία εξειδικευμένης αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών (PilotAptitude&Personality TraitsTest, β) σε προσωπική συνέντευξη και γ) σε ομαδική αξιολόγηση εφόσον κριθεί απαραίτητο. Το κόστος συμμετοχής στην συγκεκριμένη αξιολόγηση ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα επιστραφεί στους επιλεχθέντες με την έναρξη της εργασίας.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Εκπαιδευτή Θεωρίας , όπως αυτά καθορίζονται από την EgnatiaAviation, και η επιλογή θα γίνεται κατά την αποκλειστική της κρίση. 

4. Είδος και Καταβολή Διδάκτρων Υποτροφίας

Το κόστος της φοίτησης χωρίζεται στα παρακάτω δύο μέρη:
1)  €1.020 τα οποία θα  καταβληθούν από τον επιλεχθέντα κατά την αποδοχή του ως επιχορηγούμενου σπουδαστή και τα οποία καλύπτουν το κόστος του απαραιτήτου εξοπλισμού της θεωρητικής εκπαίδευσης
·         iPad-Apple
·         Ηλεκτρονική έκδοση απαραίτητων βιβλίων
·         Άδειαπρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης
·         Στολή

2)  €9.180 τα οποία καλύπτουν το κόστος της διεξαγωγής των μαθημάτων, και συμπεριλαμβάνουν:
·         Την διεξαγωγή της θεωρητικής εκπαίδευσης
·         Τα απαραίτητα εξέταστρα  (σε περίπτωση αποτυχίας τα κόστη επανεξέτασης δεν καλύπτονται)

Το ποσό της φοίτησης δεν καλύπτει τυχόν κόστος διαμονής του επιχορηγούμενου σπουδαστή.
Το ποσό των €9.180, ο επιχορηγούμενος σπουδαστής δεν υποχρεούται να το αποπληρώσει πριν ή κατά τη φοίτησή του αλλά με παρακράτηση ποσού από την αμειβόμενη εργασία του που θα παρέχει στην EgnatiaAviation. Για το σκοπό αυτό ο επιχορηγούμενος σπουδαστής θα δεσμεύεται έναντι της εταιρίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τουλάχιστον 3 (τρία) έτη από την έναρξη της εργασίας του.
Επισημαίνεται ότι το ποσό των €1.020, εκτός του ότι καλύπτει το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού της θεωρητικής εκπαίδευσης, αποτελεί ένδειξη του πραγματικού ενδιαφέροντος του επιλεχθέντος, καθώς και δέσμευση από την πλευρά του για αμοιβαία επένδυση και αφοσίωση στην καριέρα του.

6. Ημερομηνίες ΈναρξηςΠρογράμματος Φοίτησης

Οι επιλεχθέντες επιχορηγούμενοι σπουδαστές θα ξεκινήσουν την φοίτηση τους στα μέσα Αυγούστου 2019 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κοζάνη.

7.Επικοινωνία

Για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cadetselection@egnatia-aviation.com

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου