23.11.09

Απόσυρση: Πως θα εισπράξουν οι 75.000 δικαιούχοι τα χρήματα τους !!!


Η κυβέρνηση, στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει και τον τρόπο καταβολής των χρημάτων για όσου απέσυραν μέχρι τώρα το αυτοκίνητο τους. Έτσι, ξεκαθαρίζει τον τρόπο με τον όποιο οι 75/000 ιδιοκτήτες που απέσυραν το αυτοκίνητο τους,θα λάβουν τα χρήματα της αποζημίωσης.
Σύμφωνα λοιπόν με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση τα χρήματα που δικαιούνται οι πολίτες, θα κατατεθούν στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς αλλα για να μπορέσουν να τα εισπράξουν θα πρέπει συμπληρώσουν τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώνεις και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις και τα άλλα δικαιολογητικά που ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση!

Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφάσισαν πως οι διατάξεις του άρθρου 5 της αριθ. Οικ. 125494/25-9-2009 (ΦΕΚ 2082 Β) κοινής απόφασης αντικαθίστανται τα εξής:
1. Η καταβολή των οικονομικών κινήτρων της απόσυρσης και αγοράς αυτοκινήτου διενεργείται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών, που λειτουργούν στους νομούς, νομαρχίες και νομαρχιακούς τομείς της κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου και εξοφλούνται από τις οικίες Δ.Ο.Υ. Οι πιστώσεις για την πληρωμή των οικονομικών κινήτρων μεταφέρονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών στους νομούς, νομαρχίες και νομαρχιακούς τομείς και βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα 23/200 και Κωδικό Εξόδων 5195 «Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Οχημάτων για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης».
2. Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης απαιτούνται:
Α. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναγράφονται, εκτός των άλλων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός λογαριασμού που τηρεί σε αυτό, καθώς και ότι η απόσυρση δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 3 της αρθμ. 125494/25-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
Γ. Ονομαστική κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις τετραπλούν, που περιλαμβάνει χωριστά για το κάθε δικαιούχο τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το δικαιούμενο ποσό. Η κατάσταση συντάσσεται με ευθύνη της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Δ. Η βεβαίωση παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί την 2/11/2009 ή και σε προγενέστερη ημερομηνία και η Πράξη Οριστικής Διαγραφής του αποσυρθέντος οχήματος.
3. Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος και εφόσον έχει καταβληθεί στο δικαιούχο το κίνητρο απόσυρσης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Αίτηση ? υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αναγράφονται εκτός των άλλων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός λογαριασμού που τηρεί σε αυτό, ότι έχει λάβει το οικονομικό κίνητρο της απόσυρσης για το αποσυρθέν όχημα, καθώς ότι δεν έλαβε δύο ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών.
Β. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
Γ. Ονομαστική κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις τετραπλούν, που περιλαμβάνει χωριστά για τον κάθε δικαιούχο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το δικαιούμενο ποσό. Η κατάσταση συντάσσεται με ευθύνη της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο.
Δ. Επικυρωμένο αντίγραφο της Αδειας Κυκλοφορίας του νέου οχήματος, στην οποία αναγράφεται και η ένδειξη «Από
Απόσυρση του αριθ. Κυκλοφορίας? ΕΙΧ, ΦΙΧ ή ΦΔΧ».
Ε. Φωτοτυπία του τιμολογίου αγοράς νέου οχήματος.
Στ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι το νέο όχημα ανήκει στην κατηγορία Euro 4 και άνω.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου