13.10.11

Συνεδρίαση με 26 θέματα του Δ.Σ Πύλου - Νέστορος !

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, ως και τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ικλαινας, Μεσοχωρίου, Πύλας, Καλλιθέας, Χαρακοπιού, Κορώνης και Κυνηγού, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 17η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7,00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
(Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).
ΘΕΜΑ 2ον: Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου – Νέστορος¨
με έδρα την πόλη της Πύλου.
(Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).
ΘΕΜΑ 3ον: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Πύλου – Νέστορος¨, ως και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
(Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).
ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/22-9-2011 2011 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής,
κατά κ. Θεοδώρου Καλύβα του Χρήστου, κατοίκου Ικλαινας του Δήμου Πύλου –
Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Περικλής Κοντογόνης).
ΘΕΜΑ 5ον: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Δήμαρχος).
ΘΕΜΑ 6ον: Σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Κατ/μα Πύλου) για την ένταξη του Δήμου μας στην υπηρεσία
e-banking και ορισμός με εξουσιοδότηση υπαλλήλου χρήστη της ανωτέρω
υπηρεσίας.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 7ον: Συγκρότηση στο Δήμο Πύλου – Νέστορος του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατι-
κότητας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2713 (Φ.Ε.Κ. 89/30-4-1999 τ. Α’)
(Εισηγητής, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 8ον: Λήψη απόφασης για υποβολή φακέλου διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Πύλου
– Νέστορος στην ¨Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου¨.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 9ον: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
¨ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ¨ για τον καθορισμό τροφείων περιόδου 2011 - 2012.
(Εισηγητής, ο κ. Ιωάννης Σαρδέλης).
ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση πίστωσης ποσού € 14.000,00 (€ Δέκα τέσσερις χιλιάδες) εορταστικών
εκδηλώσεων με τίτλο «ΝΑΒΑΡΙΝΕΙΑ 2011» από τον Κ.Α. 02.00.6443.001 του
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011
σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 (α) του Κ.Δ.Κ.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 11ον: Έγκριση πίστωσης ποσού € 700,00 (€ Επτακόσια) εορταστικών εκδηλώσεων με
τίτλο «28η Οκτωβρίου 2011» από τον Κ.Α. 02.00.6443.002 του εγκεκριμένου
Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011 σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 (α) του Κ.Δ.Κ.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 12ον: Τροποποίηση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ . έτους 2011 για την ενίσχυση υπαρχόντων ή την δημιουργία νέων Κ.Α.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ 13ον: Τροποποίηση εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011 για την ένταξη του έργου με τίτλο
¨Συντήρηση, επισκευή όμβριων υδάτων Χώρας – διανοίξεις φρεατίων¨ ποσού €
6.786,65 από ιδίους πόρους.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 14ον: Τροποποίηση εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011 για την ένταξη του έργου με τίτλο
¨Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων Χώρας – διανοίξεις φρεατίων¨ ποσού €
6.886,28 από ιδίους πόρους.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 15ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή Δεξα μενής ύδρευσης (Τ.Κ. Πύλας και Τ.Κ. Μεσοχωρίου)¨, ως Α.Μ. 310/2008, έως την
30-11-2011, του αναδόχου κ. Αθανασίου Σημιακάκη, Ε.Δ.Ε. κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 25943/1753α/07-09-2011 εγγράφου, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καλαμάτας (τμήμα πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ).
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 16ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή νέων Δεξαμενής ύδρευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα (Τ.Κ. Καλλιθέας και Τ.Κ. Κυνηγού)
ως Α.Μ. 311/2008, έως την 30-11-2011, του αναδόχου κ. Αθανασίου Σημιακάκη, Ε.Δ.Ε. κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 25950/1752α/07-09-2011 εγγράφου, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας (τμήμα πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ). (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 17ον:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ¨Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Χαρακοπιού Δήμου Κορώνης¨, ως
Α.Μ. 259/2006, του αναδόχου κ. Ιωάννη Αργυράκη, Ε.Δ.Ε. κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 11065/3-6-2011 αιτήσεώς του και σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. οικ.
10128/24-8-2010 εγγράφου, από το τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ 18ον:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή μανδροτοίχου στο προαύλειο του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης, Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ¨, ως Α.Μ. 356/2010, του αναδόχου κ. Παναγιώτη Φιλανδριανού, Ε.Δ.Ε. κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 39413/14-7-2011 εγγράφου, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καλαμάτας (τμήμα πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ).
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 19ον: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ¨Συντήρηση χαλικόστρωση αγροτικών οδών στον τέως Δήμο Πύλου¨, ως Α.Μ.
38/2009, του αναδόχου κ. Ανέστη Παπαδόπουλου, Ε.Δ.Ε. κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 48338/23-8-2011 εγγράφου, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καλαμάτας (τμήμα πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ).
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 20ον: Έγκριση εκχώρησης ποσού € 30.000,00 (€ Τριάντα χιλιάδων) από τον Κ.Α.
02.00.6719.001 με τίτλο ¨Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης¨ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011 στην
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Κ.Ε.Δ.-ΠΥ.ΝΕ.)
και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 21ον: Έγκριση εκχώρησης ποσού € 79.800,00 (€ Εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων) από τον Κ.Α. 02.00.6736.001 με τίτλο ¨Προγραμματική Σύμβαση με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πύλου¨ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2011 στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Κ.Ε.Δ.-ΠΥ.ΝΕ.) και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 70/2010
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Πύλου.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 22ον: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 138.242,06 (€ Εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα δύο και έξι λεπτά), από κατανομή ποσοστού του 25% της δόσης
έτους 2011 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39393/5-9-2011 έγγραφο από το
Τμήμα Οικονομικής Δ/σης Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., κατανομή αυτής σύμφωνα με την
εισήγηση και πρόταση του Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου – Νέστορος
και τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ.
έτους 2011.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
ΘΕΜΑ 23ον:Υποβολή πρότασης στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου
2007-2013» για ένταξη της πράξης: ¨ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ¨ και ορισμός δικαιούχου της
ως άνω πράξης το Δήμο Καλαμάτας.
(Εισηγητής, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 24ον:Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την πράξη: ¨ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ¨.
(Εισηγητής, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 25ον: Κατανομή ποσού € 41.370,96 (€ Σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα και ενενήντα έξι λεπτά) στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2011
απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου Πύλου –
Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Διονύσιος Ψαλλίδας).
ΘΕΜΑ 26ον: Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας ¨Γλιάτα¨ της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας στο «ΣΥΛΛΟΓΟ TEAK WO DO» Χώρας.
(Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούμας).
Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος,
ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στην συζήτηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου