28.8.14

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2014.

Η ΔΑΟΚ Π.Ε Μεσσηνίας ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών  εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, οτι υποχρεούνται αμέσως μετά τον τρυγητό να υποβάλλουν  δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ)  436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι δηλώσεις συγκομιδής για το έτος 2014 θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους παραγωγούς ,μόνο ηλεκτρονικά μέσω  της ψηφιακής υπηρεσίας <<Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων>> της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων -> Σύνδεση.  Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων  Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2014, όπου και  η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της Δήλωσης υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς  του αντίγραφου της δήλωσης .Οι ΔΑΟΚ  θα έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης με αριθμό πρωτοκόλλου, τον αριθμό ψηφιακής δήλωσης συγκομιδής του παραγωγού. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση ,τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την αρμόδια  ΔΑΟΚ με αίτηση τροποποίησης τη διόρθωση της Δήλωσης . 
Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη ΔΑΟΚ.
Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ ) είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται ,(πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων και χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
Ωστόσο η υπέρβαση των ημερομηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο , επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα , σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης. ( άρθρο 18 Καν.(ΕΚ) 436/2009).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου