27.11.14

«2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» ΚΑΤΑΚΟΛΟ, 1-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, epiHOTEL ODYSSEAS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΕΚΘΕΤΕΣ-ΧΟΡΗΓΟΥΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Συνεδρίου Ποιότητας Ελαιολάδου που θα διεξαχθεί στο Κατάκολο της Ηλείας από τις 1 έως τις 4 Οκτωβρίου 2015 προσκαλεί υποψήφιους ομιλητές-εκθέτες-χορηγούς να δηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή στο Συνέδριο.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει με τα πορίσματά του στην ανάπτυξη και στην αναγνώριση της Ποιότητας το Ελαιολάδου και ιδιαίτερα του ελληνικού, με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους συλλογής και μεταποίηση για την ανάδειξή της. Επίσης, επιθυμεί να αναδείξει τις τάσεις της διεθνούς αγοράς και τρόπους επίτευξής της, καθώς και να οργανώσει τοπικές και εθνικές μεθόδους για το ελαιόλαδο.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο “EPIHOTEL ΟΔΥΣΣΕΑΣ” στην αίθουσα «Καλυψώ» και παράλληλα με το Συνέδριο θα οργανωθεί η έκθεση για προϊόντα και υπηρεσίες στην ποιότητα ελαιολάδου και προσκαλούνται υποψήφιοι εκθέτες και χορηγοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε Υπουργεία και Εθνικούς Οργανισμούς Αγροτικής Ανάπτυξης, σε Αγροτικές Εταιρείες Καλλιέργειας και Ελαιόλαδου, σε Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, σε Εταιρείες Τεχνολογικού Εξοπλισμού Συλλογής και Μεταποίησης Ελαιόλαδου, σε Εταιρείες Συσκευασίας, Διαφήμισης και Εξαγωγής Ελαιόλαδου, σε Ποιοτικά Εργαστήρια, σε Ενώσεις Καταναλωτών, σε Εταιρείες Τροφίμων και Επισιτισμού, σε Πανεπιστήμια και Ιδρύματα που ασχολούνται με αυτό κα.
Οι υποψήφιοι ομιλητές θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014 στο e-mail: p-y@otenet.gr, δίδοντας: α) τον τίτλο της εισήγησης τους, β) περίληψη 150 λέξεων της εισήγησης και γ) περιεκτικό βιογραφικό.
Ως επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική ενώ υπηρεσία διερμηνείας δεν θα υπάρχει. Σε όλους τους ομιλητές του Συνεδρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση εισηγητή και θα δημοσιευθούν οι εισηγήσεις τους στο ηλεκτρονικό CD εισηγήσεων του «2ου Συνεδρίου ποιότητας Ελαιολάδου». Έξοδα μετακίνησης και διαμονής ομιλητών δεν θα καλυφθούν παρά μόνο έξοδα διατροφής κατόπιν επιλογής της Οργανωτικής Επιτροπής.
Οι Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου θα εξετάσουν μεθόδους και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας του ελαιόλαδου, ιχνηλασία, βιολογικό ελαιόλαδο, τάσεις και προοπτικές αγορών, συμβολή της ποιότητας του ελαιόλαδου στην διατροφή και την υγεία, θέματα τεχνολογίας και εξοπλισμού και παρουσίαση ερευνών από πανεπιστημιακούς φορείς γύρω από τα παραπάνω θέματα.
Πληροφορίες για το Συνέδριο στον κ Ευάγγελο Αγάλου στο e-mail: qualityoilgreece@gmail.com ή vagalos@otenet.gr ή p-y@otenet.gr και στο τηλέφωνο 2621042190.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Ευάγγελος Αγάλου.

1st Conference Announcement

''2nd CONGRESS OF OLIVE OIL QUALITY''
KATAKOLO 1-4 OCTOBER 2015 HOTEL "ODYSSEAS"
I
NVITATION TO SPEAKERS, EXHIBITORS AND SPONSORS

The Organizing Committee of the ''2nd Congress of Olive Oil Quality'' which will take place in Katakolon, Peloponnese, Greece from 1 to 4 October 2015, invites potential speakers-exhibitors-sponsors to declare interest for participation in the Conference.
The purpose of the conference is to contribute, with its findings, to the development and recognition of the quality of olive oil and especially the Greek olive oil, by modern technological collection and processing methods in order to promote it. It also wishes to highlight the trends of the international market, find ways of achieving them, and organize local and national methods for olive oil.
The Conference will be held at the hotel "EPIHOTEL ODYSSEAS", in the conference room "Calypso". Αn exhibition of products and services on the quality of olive oil will run in parallel with the conference and exhibitors and sponsors are invited to demonstrate their interest.
The convention addressed to ministries and national agencies for rural development, to rural farming companies and olive, to agricultural cooperative associations, to companies with technological equipment for the collection and the process of Olive, to packaging companies, to advertising and export of olive oil companies ,to quality labs, to Compounds of Consumer, to food and agriculture companies, to universities and institutions dealing with this subject and more.
Candidates speakers should indicate interest until December 20, 2014 to e-mail: py@otenet.gr including:
a) the title of the recommendation,
b) a summary of 150 words of recommendation and
c) comprehensive CV to 250 words.
The official conference language is Greek and English and interpretation service will not exist. Speakers will be given a rapporteur certificate and their papers will be published in an electronic CD presentations of ''2nd Congress of Olive Oil Quality''. Moreover, travel and accommodation expenses will be covered only maintenance costs by the Organizing Committee’ s estimation.
The thematic sessions of the conference will go over - methods and techniques which improve the quality of olive oil, tracking, organic olive oil, trends and prospects of markets, contributing to the quality of olive oil in the diet and health, technology, equipment and also presentations of academic researches from institutions around the above issues.
Information on the Congress to Mr Evangelos statue in e-mail: qualityoilgreece@gmail.com or vagalos@otenet.gr or py@otenet.gr and phone 2621042190.

On behalf of the Organizing Committee,
Evanggelos Agalou.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου