28.12.12

«Οδηγίες» Σταϊκούρα στους δημάρχους για το 2013

Ζητά αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία

Αυστηρή τήρηση των προγραμμάτων εξυγίανσης των οικονομικών τους με προσήλωση και πειθαρχία για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, ζητά από τους δήμους για το 2013, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας, με επιστολή του προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Συγχρόνως, με υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή του, εγκαινιάζεται η στενότερη επιτροπεία των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η μνημονιακή απαίτηση για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, και για περικοπή δαπανών εντός 15 ημερών εάν υπάρξει απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων άνω του 10%.

Επίσης τονίζεται ότι οι προβλέψεις για τα έσοδα το 2013 δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 30% σε σχέση με αυτά του 2012, ενώ ειδικά τα έσοδα των δήμων από ανταποδοτικά τέλη δεν θα πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες, παρά μόνο τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν.

Ο κ. Σταϊκούρας, στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνη, αναφέρεται στην εξαιρετική συνεργασία που ανέπτυξαν οι δυο πλευρές το 2012 και εκφράζει την ελπίδα ότι η συνεργασία αυτή να συνεχισθεί με εξίσου εξαιρετικό τρόπο το 2013 «χρονιά κατά την οποία οι δήμοι οφείλουν, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.11.2012 αλλά και με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση να επιδείξουν δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία».

Προσθέτει, ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην ΚΕΔΕ με τη χορήγηση 109 εκατ. ευρώ για εξόφληση οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τους δήμους το 2012 και με την απόδοση 199 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δαπάνες των δήμων.

Επίσης, έχουν συνυπογραφεί και παραληφθεί από το υπ. Εσωτερικών οι κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) για τον συμψηφισμό των οφειλών των δήμων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο και για την παροχή οδηγιών, όσον αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013.

Ο κ. Σταϊκούρας στην επιστολή του επαναλαμβάνει ότι το 2013 οι δήμοι θα χρηματοδοτηθούν με 2.881,8 εκατ. ευρώ από τα οποία 2.355,1 εκατ. ευρώ προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), 312,9 εκατ. ευρώ αποτελούν ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α' βαθμού και 213,9 εκατ. ευρώ αφορούν αποπληρωμή Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ).

Η μηνιαία χρηματοδότηση των δήμων ορίζεται σε 240,153 εκατ. ευρώ.


Στην απόφαση του κ. Σταϊκούρα, προβλέπεται ακόμα προσωπική δίωξη των υπευθύνων που ολιγωρούν για την είσπραξη βεβαιωμένων εσόδων.

Θεσπίζονται επίσης η αυτόματη διόρθωση των αποκλίσεων στις δαπάνες με προσαρμογές του προϋπολογισμού εντός του έτους, η παρακολούθηση ανά τρίμηνο της εξέλιξης εσόδων και δαπανών, η θέσπιση πλαφόν για υπερωρίες, μετακινήσεις και έκτακτες αμοιβές των υπαλλήλων, η απαγόρευση δανεισμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η σύνταξη από κάθε δήμο ετήσιου σχεδίου δράσης που θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Οι προϋπολογισμοί, ως επιμέρους μηνιαία και τριμηνιαία στάδια, αποτυπώνουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που πρέπει να συντάξει κάθε δήμος και στον οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό του.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι στον προϋπολογισμό του δήμου δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Εγγράφονται μόνο έσοδα από δάνεια που μπορεί να συναφθούν στο πλαίσιο υπαγωγής του δήμου σε Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Τονίζεται, ότι η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων.

Επισημαίνεται, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους αρμόδιους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εάν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 15 ημερών.

Την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων παρακολουθεί ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, που επίσης ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

Στην απόφασή του ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών ορίζει ότι αρμοδιότητα του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες και αποστέλλεται προς έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου