13.3.13

ΕΥΗ ΤΣΕΚΟΥ για Ρόζ D­VD -"Έκανα λάθος ...καταστράφηκε η ζωή μου "!!!

«Έ­κα­να λά­θος. Κα­τα­στρά­φη­κε η ζω­ή μου α­πό αυ­τή την ι­στο­ρί­α». Με τα λό­για αυ­τά έ­κλει­σε την πο­λύ­ω­ρη α­πο­λο­γί­α της στο Τρι­με­λές Ε­φε­τεί­ο της Α­θή­νας η Εύ­η Τσέ­κου, η ο­ποί­α εί­ναι κα­τη­γο­ρού­με­νη για πα­ρα­βί­α­ση προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων, α­δί­κη­μα που α­φο­ρά στο πε­ρί­φη­μο ροζ D­VD με σκη­νές α­πό την προ­σω­πι­κή της ζω­ή με τον τον άλ­λο­τε γε­νι­κό γραμ­μα­τέ­α του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού Χρή­στο Ζα­χό­που­λο. Στην ί­δια δί­κη εί­ναι κα­τη­γο­ρού­με­νοι α­κό­μα ο εκ­δό­της της ε­φη­με­ρί­δας «Πρώ­το Θέ­μα» Θέ­μος Α­να­στα­σιά­δης, ο ερ­γα­το­λό­γος Χρή­στος Νι­κο­λου­τσό­που­λος και ο δη­μο­σι­ο­γρά­φος Γιά­ννης Μα­κρυ­γιά­ννης.
Την Πα­ρα­σκευ­ή θα α­πο­λο­γη­θεί ο Χρ. Νι­κο­λου­τσό­που­λος,ε­νώ οι άλ­λοι δύ­ο κα­τη­γο­ρού­με­νοι εκ­προ­σω­πούν­ται στο α­κρο­α­τή­ριο α­πό τους πλη­ρε­ξού­σιους δι­κη­γό­ρους τους, σύμ­φω­να με το νό­μο.
Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται πως η Ε­φη Τσέ­κου φέ­ρε­ται το 2007 να βιν­τε­ο­σκό­πη­σε προ­σω­πι­κές της στιγ­μές με τον κ. Ζα­χό­που­λο γε­γο­νός που φέ­ρε­ται να ο­δή­γη­σε τον πρώ­ην γε­νι­κό γραμ­μα­τέ­α του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού στην α­πό­πει­ρα αυ­το­κτο­νί­ας.ΤΑ ΝΕΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου