" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

4.4.19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Μήπως υπάρχει ασυμβίβαστο στην υποψηφιότητα σας κε Αργυράκη;

Πρόβλημα διαφαίνεται στον ορίζοντα με την υποψηφιότητα του κου Αργυράκη όπως αυτός έχει εξαγγείλει με τον συνδυασμό "Νέα Πελοπόννησος " του υποψήφιου Περιφερειάρχη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαίου Πέτρου Τατούλη 

 Ας δούμε αναλυτικά  τι αναφέρει ο "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ"

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα για πρόεδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους σύμβουλους Αναπτυξιακών Εταιρειών που είναι Ν.Π.Ι.Δ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ν.4555/2018 Κλεισθένης (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018), Άρθρο 50, παράγραφος 1 περίπτωση δ)
Άρθρο 50
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα - Αντικατάσταση του άρθρου 117 του ν. 3852/2010
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον:
Ν.4604/2019 (Φ.Ε.Κ.  50/Α/2019), Άρθρο 70, παράγραφος 4 
Άρθρο 70
Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
4. Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα κωλύματα που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, ως προς τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ως προς τα πρόσωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών προσώπων στα οποία είναι Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχουν αυτά παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

Συνεπώς σύμφωνα με τον Ν.4555/2018 Κλεισθένης (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018), Άρθρο 50, παράγραφος 1 περίπτωση δ)  
υπάρχει Κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο για τους  Πρόεδρους Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους σύμβουλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων της περιφέρειας, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
Διότι οι συγκεκριμένοι…………………….. δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
Θα μπορούσαν βέβαια να είναι υποψήφιοι σύμφωνα με τον Ν.4604/2019 (Φ.Ε.Κ.  50/Α/2019), Άρθρο 70, παράγραφος 4 , σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών προσώπων αν παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

Επιπλέον για την υποβολή των υποψηφιοτήτων πρέπει να υποβληθεί  Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, σύμφωνα με το Άρθρο 51 Ν.4555/2018 Κλεισθένης (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018),  Υποψηφιότητες - Συνδυασμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 3852/2010, με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 117 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 50 του Ν.4555/2018 Κλεισθένης (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018).
Με ότι αυτό συνεπάγεται για ψευδή υπεύθυνη δήλωση………… 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ NEWSMESSINIA

 Αναμένουμε την απάντηση του κου Αργυράκη την οποία ευχαρίστως θα φιλοξενήσουμε

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου