13.8.14

ΜΕΣΣΗΝΙΑ-Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για νέες φυτείες Αμπελιών

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. 286839/02-04-2009 ΚΥΑ,  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό καθορίζεται από 01/08/2014 έως 15/12/2014.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην Κυπαρισσία (Ελ. Βενιζέλου 29).
Με την κατάθεση των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, απαραίτητα θα συνυποβάλλονται σαν δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους (σε φωτοαντίγραφα):
         1. Υπεύθυνη  δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (Αρχική Δήλωση)
         2. Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (Επικαιροποιημένη Καρτέλα  Αμπελουργικού Μητρώου)
 3.Δηλώσεις συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, από τις οποίες να προκύπτει παράδοση/πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία.  
        4. Αστυνομική ταυτότητα
5. Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους)
6. Βιβλιάριο ΟΓΑ (για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες)
7.Τίτλοι ιδιοκτησίας (για ιδιόκτητες εκτάσεις), ή συμβολαιογραφικά μισθωτήρια δεκαετούς διάρκειας(για μισθωμένες εκτάσεις) με τα πιστοποιητικά μεταγραφής
8. Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή του αιτούντος σε προγράμματα  νέων αγροτών , ολοκληρωμένης ή βιολογικής καλλιέργειας
9. Τραπεζικό βιβλιάριο
10. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2014.
Τα δικαιώματα φύτευσης αμπέλων χορηγούνται κατά προτεραιότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1.      Σε νέους αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε αμπελουργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης αυτής.
2.      Στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες/αμπελουργούς, καλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, ή βιολογικής καλλιέργειας, ή μετέχουν ως μέλη σε οινοποιητικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών του οινικού τομέα ή συγκεντρώνουν την ιδιοκτησία τους σε μεγάλα ενιαία αμπελοτεμάχια
3.      Σε οινοποιούς/αμπελουργούς οι οποίοι μετέχουν σε επενδυτικά σχέδια ή παράγουν οίνους ποιότητας
4.      Σε αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ή οινοποιούς
5.      Σε λοιπούς εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δικαιώματα.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται στο ένα (1) στρέμμα.
Τα δικαιώματα φύτευσης που χορηγούνται από το Εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται και πρέπει να χρησιμοποιηθούν (να γίνει η φύτευση) πριν από το τέλος της δεύτερης αμπελουργικής περιόδου που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία τους είχαν χορηγηθεί, δηλαδή σε δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση τα χορηγηθέντα δικαιώματα επιστρέφουν στο Εθνικό Αποθεματικό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες :
Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, Γραφεία 2 και 3, Τηλ: 27610- 24287
Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων Τηλ:27630-22510

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου