20.3.15

8 θέσεις εργασίας στη Μεσσηνία για αρχαιολογικά έργα

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 4ουυποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα «Σουληνάρι-Κρεμμύδια- Κορυφάσιο» Δ. Πύλου-Νέστορος με κωδικό MIS 440775 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας »
  • 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΛΟΓΟΣ
  • 1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 6 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Μπενάκη &Παπάζογλου 6 24100 Καλαμάτα, υπ’όψιν κ Βέργη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2721063100-26410) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΑΙΘ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από ..23-03-2015 έως 30-03-2015)
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Μεσσηνίας
Έντυπα -

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου