29.3.10

Καλλικράτης και μετατάξεις: Τι θα γίνει με το προσωπικό των ΟΤΑ;

Αλλαγές στο προσωπικό δήμων, νομαρχιών και περιφερειών θα φέρει ο «Καλλικράτης», καθώς μετά την αναμενόμενη ψήφιση του νέου νόμου για τις συνενώσεις τον ερχόμενο Μάιο θα αρχίσει η διαδικασία μετατάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το πρώτο πακέτο θα αφορά τη μετακίνηση υπαλλήλων από τις νομαρχίες προς τους νέους δήμους. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, από τους δήμους θα ασκούνται πλέον αρμοδιότητες οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν στον έλεγχο των νομαρχιών. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει μεταξύ άλλων όσους απασχολούνται στις υπηρεσίες πολεοδομίας, πρόνοιας, εμπορίου, παιδείας και στις υγειονομικές υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα μεταταχθούν στη συντριπτική πλειονότητα στους δήμους.
Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων υπολογίζεται πως από τους περίπου 15.000 μόνιμους υπαλλήλους των νομαρχιών, περίπου 2.500 υπάλληλοι θα αλλάξουν υπηρεσία απασχόλησης. Δεν αποκλείεται αρχικά να ζητηθεί από τους υπαλλήλους να δηλώσουν σε ποιον νέο δήμο επιθυμούν να μεταταγούν.
Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως οι περισσότεροι επιδιώκουν να τοποθετηθούν για παράδειγμα μόνο στην πρωτεύουσα του νομού, τότε θα υπάρξουν υποχρεωτικές μετατάξεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δήμων της περιοχής.
Ο χρόνος έναρξης των μετατάξεων θα είναι συνάρτηση της διαδικασίας μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που θα ορίζει ο νέος νόμος. Κάποιες από τις αρμοδιότητες θα μεταφερθούν αμέσως, ενώ για κάποιες άλλες θα προβλέπεται μεταβατικό στάδιο και η άσκησή τους από τους δήμους μπορεί να οριστεί και μετά τις αρχές του 2011. Δεύτερο πακέτο μετατάξεων αναμένεται με τη συγχώνευση των νομικών προσώπων που σήμερα λειτουργούν στους δήμους. Η διαδικασία θα αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου και όχι τους συμβασιούχους, για τους οποίους έχει αποφασιστεί πως με τη λήξη των συμβάσεών τους δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης ή υπογραφής νέας σύμβασης.
Ειδικότερα, στα ΝΠΔΔ των δήμων απασχολούνται συνολικά 16.000 υπάλληλοι, εκ των οποίων το 81% - περίπου 13.000- είναι μόνιμοι. Οι εργαζόμενοι αυτοί είτε θα απασχοληθούν στα νομικά πρόσωπα που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση- ένα ανά κατηγορία δραστηριότητας- είτε θα μεταφερθούν στις κεντρικές υπηρεσίες των νέων δήμων.
Αντιστοίχως, στα ΝΠΙΔ παρέχουν υπηρεσίες 22.500 εργαζόμενοι. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή οι περισσότεροι είναι με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, οπότε θα σταματήσουν να απασχολούνται με τη λήξη της σύμβασης. Οι μετακινήσεις θα περιοριστούν στους περίπου 1.000 μόνιμους υπαλλήλους των νομικών αυτών προσώπων.
Ανάλογη θα είναι η εξέλιξη και για εργαζομένους σε άλλες δομές που θα καταργηθούν. Παράδειγμα αποτελούν οι τεχνικές υπηρεσίες δήμων και κοινοτήτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επίπεδο νομού και έχει ανακοινωθεί πως θα πάψουν να υφίστανται, με το προσωπικό τους να μεταφέρεται στους δήμους.
Παράλληλα, με τον «Καλλικράτη» θα υπάρξει μετακίνηση προσωπικού από τις σημερινές κρατικές περιφέρειες προς τις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις που θα συγκροτηθούν στη θέση των νομαρχιών. Και σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει σε συνάρτηση με τους τομείς αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα περάσουν στα χέρια των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.
Έτσι, για παράδειγμα, η άσκηση αρμοδιοτήτων σε μεταναστευτικά ζητήματα ή στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων καθώς και διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων θα οδηγήσει και στις μετατάξεις του αντίστοιχου προσωπικού από τις κρατικές περιφέρειες. Προσωπικό αναμένεται να ενισχύσει τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και από τις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες.
ΤΑ ΝΕΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου