16.5.13

" Χλιαρή" αντίδραση Νίκα για την υποψηφιότητα Μαργέλη !


"ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ"
 - «Χαίρομαι όταν υπάρχει ενδιαφέρον για τα κοινά, ειλικρινά. Χαίρομαι να υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι και πολλοί υποψήφιοι, το αντιμετωπίζω θετικά».!!!
Ευ­πρόσ­δε­κτη χα­ρα­κτή­ρι­σε την υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα του προ­έ­δρου του Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Κα­λα­μά­τας Κώ­στα Μαρ­γέ­λη για το Δη­μαρ­χια­κό θώ­κο Κα­λα­μά­τας,ο Δή­μαρ­χος Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας, με­τά την  χθε­σι­νή δή­λω­ση του κ. Μαρ­γέ­λη ό­τι εν­δι­α­φέ­ρε­ται να εί­ναι υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας.
Ο κ. Νί­κας έ­κρι­νε ω­στό­σο ό­τι εί­ναι πρό­ω­ρη η α­να­κοί­νω­ση, υ­πο­γραμ­μί­ζον­τας,  «α­κό­μα δεν ξέ­ρου­με πό­τε θα γί­νουν οι ε­κλο­γές και με τί σύ­στη­μα .
Βέ­βαι­α εί­ναι ευ­χά­ρι­στο άν­θρω­ποι να α­σχο­λούν­ται με τα κοι­νά. Ό­σο για μέ­να 100 η­μέ­ρες πριν α­πό το χρό­νο δι­ε­ξα­γω­γής των ε­κλο­γών θα κα­λέ­σω την δη­μο­τι­κή πα­ρά­τα­ξη και θα α­πο­φα­σί­σου­με»
 Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Μαργέλη, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, αύριο, Παρασκευή, στη μία μετά το μεσημέρι, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την  επίσημη αναγγελία της υποψηφιότητά του στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου