16.5.13

Δημιουργία Λέσχης Διευθυντών Αρχιμαγείρων στην Καλαμάτα !

Λέ­σχη Αρ­χι­μα­γεί­ρων Ελ­λά­δος ( E­x­e­c­u­t­i­ve C­h­e­fs C­l­ub of G­r­e­e­ce ) ι­δρύ­θη­κε στο Νο­μό Μεσ­ση­νί­ας με έ­δρα την πό­λη της Κα­λα­μά­τας. 
Σε δελ­τί­ο τύ­που της Λέ­σχης α­να­φέ­ρον­ται τα ε­ξής:
«Κα­λού­με σε συμ­πό­ρευ­ση ό­λη την οι­κο­γέ­νεια των ε­παγ­γελ­μα­τι­ών ε­στί­α­σης, μα­γεί­ρων, αρ­χι­μα­γεί­ρων, ζα­χα­ρο­πλα­στών, και συ­να­φών ε­παγ­γελ­μά­των, προ­κει­μέ­νου να εν­τα­χθούν σε αυ­τήν την προ­σπά­θεια που θα α­να­βαθ­μί­σει τον κλά­δο μας και θα προσ­δώ­σει προ­στι­θέ­με­νη α­ξί­α στο ε­πάγ­γελ­μά μας.
Σκο­πός της λέ­σχης, εί­ναι η α­νά­δει­ξη, κα­τάρ­τι­ση και ε­παγ­γελ­μα­τι­κή κα­τα­ξί­ω­ση του Έλ­λη­να γα­στρο­νό­μου και γε­νι­κά η προ­ώ­θη­ση σε ό­λον τον κό­σμο, της ελ­λη­νι­κής μα­γει­ρι­κής που βα­σί­ζε­ται κυ­ρί­ως στη μο­να­δι­κή Με­σο­γεια­κή δι­α­τρο­φή.
Η α­νά­δει­ξη του Έλ­λη­να πα­ρα­γω­γού και των Ελ­λη­νι­κών προ­ϊ­όν­των, εί­ναι προ­τε­ραι­ό­τη­τά μας και θέ­λου­με να εί­μα­στε δί­πλα σε αν­θρώ­πους που στους δύ­σκο­λους και­ρούς που ζού­με, πα­ρά­γουν με με­ρά­κι και α­γά­πη τα α­γνά Ελ­λη­νι­κά προ­ϊ­όν­τα και στη συ­νέ­χεια τα δι­α­θέ­τουν στην Ελ­λη­νι­κή και ξέ­νη α­γο­ρά μέ­σω των ε­ξα­γω­γών.
Η Μεσ­ση­νί­α εί­ναι έ­νας τό­πος πα­ρα­γω­γής ε­ξαι­ρε­τι­κών προ­ϊ­όν­των ό­πως το ε­λαι­ό­λα­δο, τα κρα­σιά, τα τυ­ρο­κο­μι­κά προ­ϊ­όν­τα κλπ..
Κα­λού­με ό­λους τους το­πι­κούς άρ­χον­τες να στη­ρί­ξουν την προ­σπά­θειά μας αυ­τή με κά­θε δύ­να­μη, ώ­στε η Μεσ­ση­νια­κή α­γνή πα­ρα­γω­γή, να γί­νει γνω­στή σε ό­λη την Ελ­λά­δα και ό­λον τον κό­σμο.
Ε­πί­σης δε­δο­μέ­νη να θε­ω­ρεί­ται α­πό ε­μάς, η υ­πο­στή­ρι­ξη, βο­ή­θεια και συμ­βου­λή κά­θε εί­δους, που θα προ­ω­θή­σει και α­να­βαθ­μί­σει τη δου­λειά μας, εμ­πε­δώ­νον­τας την υ­γι­ή αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τα στους χώ­ρους ε­στί­α­σης και στα πα­ρα­γό­με­να προ­ϊ­όν­τα.
arximagiroi1Η δρά­ση της λέ­σχης, θα εί­ναι στα πλαί­σια της ορ­γά­νω­σης συ­νε­δρί­ων, δι­α­γω­νι­σμών, σε­μι­να­ρί­ων κα­τάρ­τι­σης αλ­λά και κά­θε εκ­δή­λω­σης που α­φο­ρά την Ελ­λη­νι­κή μα­γει­ρι­κή και γα­στρο­νο­μί­α, ό­πως και η ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του ε­παγ­γελ­μα­τί­α.
Μέ­λη­μά μας η πα­ρα­μο­νή στις η­θι­κές α­ξί­ες που μας ο­δή­γη­σαν στην α­πό­φα­ση δη­μι­ουρ­γί­ας αυ­τής της λέ­σχης.
Η  συ­νερ­γα­σί­α με ό­λους τους φί­λους της μα­γει­ρι­κής και της γα­στρο­νο­μί­ας σε ό­λον τον κό­σμο εί­ναι ο κύ­ριος στό­χος μας και πρέ­πει να θε­ω­ρεί­ται δε­δο­μέ­νο το εν­δι­α­φέ­ρον μας, για τη δι­ά­δο­ση της ελ­λη­νι­κής και της με­σο­γεια­κής μα­γει­ρι­κής και δι­α­τρο­φής γε­νι­κό­τε­ρα.
Οι δι­α­δι­κα­σί­ες ί­δρυ­σης της λέ­σχης έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί και ξε­κι­νά­με μια πο­ρεί­α που θα στε­φθεί με ε­πι­τυ­χί­α.
Θέ­λου­με να ευ­χα­ρι­στή­σου­με τους φί­λους και τα μέ­λη που εί­ναι μα­ζί μας α­πό την πρώ­τη στιγ­μή και ζη­τού­με τη στή­ρι­ξη ό­λων σε αυ­τήν την προ­σπά­θεια.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου