16.5.13

Μήνυμα Αλευρά για την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων !

Οι Πα­νελ­λα­δι­κές ε­ξε­τά­σεις που αρ­χί­ζουν σή­με­ρα α­πο­τε­λούν για ό­λους τους μα­θη­τές έ­ναν ση­μαν­τι­κό σταθ­μό για τη ζω­ή και το μέλ­λον τους. «Α­γα­πη­τά μας παι­διά,
με ψυ­χραι­μί­α, ε­πι­μο­νή, υ­πο­μο­νή, με­θο­δι­κό­τη­τα και με δε­δο­μέ­νη τη στή­ρι­ξη εκ­παι­δευ­τι­κών και γο­νέ­ων, α­κό­μη και σε αν­τί­ξο­ες συν­θή­κες, μπο­ρεί­τε και πρέ­πει να δώ­σε­τε τον κα­λύ­τε­ρο ε­αυ­τό σας. Εί­ναι ση­μαν­τι­κό να στο­χεύ­ε­τε στην ε­πι­τυ­χί­α, με αι­σι­ο­δο­ξί­α και θε­τι­κή στά­ση για την δι­καί­ω­ση των κό­πων σας και την κα­τά­κτη­ση των ε­πι­δι­ώ­ξε­ών σας.
Ας μην ξε­χνά­τε ό­τι οι Πα­νελ­λα­δι­κές ε­ξε­τά­σεις εί­ναι το ε­φαλ­τή­ριο για έ­ναν και­νού­ριο κύ­κλο ζω­ής που α­νοί­γει μπρο­στά σας με­τά τα σχο­λι­κά χρό­νια, αλ­λά δεν εί­ναι η μο­να­δι­κή ευ­και­ρί­α. Α­ξί­ζει ό­μως ν’ α­γω­νι­στεί­τε με ό­λες σας τις δυ­νά­μεις.
Σας εύ­χο­μαι ο­λό­ψυ­χα  Κα­λή Ε­πι­τυ­χί­α!»

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου