17.5.13

Κ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ - Υποψήφιος (Υπερκομματικός ) Δήμαρχος και με την ...Βούλα !

 Και επίσημα πλέον σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κων.Μαργέλης ανακοίνωσε την υποψηφιοτητά του για τον Δήμο Καλαμάτας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ο κος Μαργέλης τόνισε ότι ο συνδυασμός του θα έίναι υπερκομματικός και ότι δεν θα επιζητήσει την στήριξη και το χρίσμα από κανένα κομματικό σχηματισμό.
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
...Η συ­νε­χής προ­σπά­θεια για τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών ζω­ής στον τό­πο μας, εί­ναι κα­θή­κον, υ­πο­χρέ­ω­ση, αλ­λά και στά­ση ζω­ής ό­λων των ε­νερ­γών πο­λι­τών.
Εί­ναι συ­νει­δη­τή ε­πι­λο­γή, η ο­ποί­α α­πορ­ρέ­ει α­πό την ε­πι­θυ­μί­α, του κα­θε­νός χω­ρι­στά, να προ­σφέ­ρει, να πα­ρέμ­βει, να δη­λώ­νει «πα­ρών» σε κά­θε δη­μι­ουρ­γι­κό κά­λε­σμα.
Σή­με­ρα το έ­τος 2013 πο­λί­τες του Δή­μου Κα­λα­μά­τας προ­ερ­χό­με­νοι α­πό δι­α­φο­ρε­τι­κούς κομ­μα­τι­κούς χώ­ρους, ευ­αι­σθη­το­ποι­η­μέ­νοι στα το­πι­κά προ­βλή­μα­τα και υ­περ­βαί­νον­τας τις στε­νές κομ­μα­τι­κές πε­ρι­χα­ρα­κώ­σεις, α­να­ζη­τούν σχή­μα­τα που εκ­φρά­ζουν την πο­λυ­συλ­λε­κτι­κό­τη­τα και την αυ­το­νο­μί­α, προ­σβλέ­πον­τας σε λύ­σεις του μέλ­λον­τος.
Μου έ­χει ζη­τη­θεί και εί­ναι πραγ­μα­τι­κά τι­μή για ε­μέ­να να η­γη­θώ ε­νός τέ­τοι­ου σχή­μα­τος.
Πρό­κει­ται για μια με­γά­λη πρό­κλη­ση, η ο­ποί­α α­παι­τεί και ε­πι­βάλ­λει συ­νερ­γα­σί­ες σε κά­θε ε­πί­πε­δο.
Δι­α­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές, α­πο­κλει­σμοί και προ­σω­πι­κές φι­λο­δο­ξί­ες δεν έ­χουν θέ­ση στο νέ­ο δι­α­μορ­φού­με­νο το­πί­ο.
Άν­θρω­ποι με εν­τι­μό­τη­τα και γνώ­ση των προ­βλη­μά­των της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας κα­λούν­ται να αν­τα­πε­ξέλ­θουν στις α­παι­τή­σεις των και­ρών.
Κομ­μα­τι­κές ε­πι­λο­γές, ε­παγ­γελ­μα­τί­ες πο­λι­τι­κοί και εκ­πρό­σω­ποι πά­σης φύ­σε­ως οι­κο­νο­μι­κών συμ­φε­ρόν­των δεν έ­χουν θέ­ση στο νέ­ο σχή­μα.
Σχε­δι­ά­ζε­ται η ε­πι­λο­γή ε­νός δι­α­φο­ρε­τι­κού μον­τέ­λου συ­νερ­γα­σί­ας, χω­ρίς προ­σω­πι­κές σκο­πι­μό­τη­τες, με ι­σό­τι­μη συμ­με­το­χή ό­λων στη λή­ψη των α­πο­φά­σε­ων, που στό­χος του θα εί­ναι να στα­θεί δί­πλα στην πλητ­τό­με­νη κοι­νω­νί­α, στην ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση, κα­τά προ­τε­ραι­ό­τη­τα, των α­ναγ­κών των πο­λι­τών και στην κα­θη­με­ρι­νή μέ­ρι­μνα για την α­νά­πτυ­ξη της κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης.
Ο Δή­μος μας δι­α­θέ­τει έ­να ε­ξαι­ρε­τι­κά αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, μια α­νε­ξάν­τλη­τη δε­ξα­με­νή γνώ­σης και εμ­πει­ρί­ας για πα­ρα­γω­γή δη­μι­ουρ­γι­κής πο­λι­τι­κής, α­πό αν­θρώ­πους κα­τα­ξι­ω­μέ­νους στην προ­σω­πι­κή, ε­παγ­γελ­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή δι­α­δρο­μή. Πολ­λοί α­πό αυ­τούς, μέ­χρι σή­με­ρα, έ­με­ναν συ­νει­δη­τά μα­κριά α­πό τα κοι­νά, μη θέ­λον­τας να εμ­πλα­κούν στις κρα­τού­σες μι­κρο­πο­λι­τι­κές αν­τι­λή­ψεις.
Πε­ρι­μέ­νου­με και πε­ρι­μέ­νω ό­λους αυ­τούς να συ­στρα­τευ­θούν για να δη­μι­ουρ­γή­σου­με στον τό­πο μας μια σύγ­χρο­νη κοι­νω­νί­α. 
 Μί­α κοι­νω­νί­α που θα σέ­βε­ται τις α­ξί­ες, θα σέ­βε­ται το πε­ρι­βάλ­λον, μια το­πι­κή κοι­νω­νί­α που θα πα­ρέ­χει στους κα­τοί­κους της αυ­τά για τα ο­ποί­α δε­σμεύ­τη­κε.
Στό­χος θα εί­ναι η δη­μι­ουρ­γί­α ε­νός μον­τέ­λου που θα σέ­βε­ται τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες και οι­κο­νο­μι­κές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες, με σχε­δια­σμό και υ­λο­ποί­η­ση έρ­γων υ­πο­δο­μής, για τη βελ­τί­ω­ση της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας και της ποι­ό­τη­τας ζω­ής των πο­λι­τών, ό­χι μό­νο σε έρ­γα βι­τρί­νας στο κέν­τρο της πό­λης, αλ­λά σε ό­λες τις γει­το­νι­ές, σε ό­λα τα δη­μο­τι­κά δι­α­με­ρί­σμα­τα.
Σε αυ­τή την υ­περ­κομ­μα­τι­κή, συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια δεν πρέ­πει να λεί­ψουν ει­δι­κά οι νέ­οι άν­θρω­ποι, α­πό τους ο­ποί­ους ζη­τού­με να δώ­σουν τη νε­α­νι­κή τους ορ­μή, την ε­ξει­δι­κευ­μέ­νη τους γνώ­ση, αλ­λά και την ξε­χω­ρι­στή ποι­ό­τη­τα που τους δι­α­κρί­νει.
Εί­μαι πε­πει­σμέ­νος ‘ό­τι ήρ­θε η ώ­ρα της πα­ρέμ­βα­σης για να αν­τι­με­τω­πι­στούν τα με­γά­λα και χρο­νί­ζον­τα προ­βλή­μα­τα, αλ­λά και τα ζη­τή­μα­τα της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας, με σύ­νε­ση, ερ­γα­τι­κό­τη­τα και εν­τι­μό­τη­τα, μα­κριά α­πό κομ­μα­τι­κούς ε­γω­ι­σμούς και αγ­κυ­λώ­σεις.
Ό­λοι μα­ζί ο­φεί­λου­με να α­γω­νι­στού­με, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό πο­λι­τι­κούς αυ­το­προσ­δι­ο­ρι­σμός, για το συμ­φέ­ρον αυ­τού του τό­που, με δι­ά­θε­ση α­νι­δι­ο­τε­λούς προ­σφο­ράς, για το κα­λό των  παι­δι­ών μας, για έ­να κα­λύ­τε­ρο αύ­ριο για ό­λους μας.
Εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη για το κοι­νό κα­λό η προ­ο­πτι­κή μιας με­γά­λης και δυ­να­μι­κής κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας.
Δε θα αρ­χί­σου­με, σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση α­πό τώ­ρα κα­μί­α προ­ε­κλο­γι­κή καμ­πά­νια, με τη συ­νη­θι­σμέ­νη έν­νοι­α. Ε­πι­θυ­μί­α μας εί­ναι να α­να­πτυ­χθεί δι­ά­λο­γος με τους πο­λί­τες, με σκο­πό τη συν­δι­α­μόρ­φω­ση του προ­γράμ­μα­τος, την ι­ε­ράρ­χη­ση ε­πί­λυ­σης των προ­βλη­μά­των και το κυ­ρι­ό­τε­ρο τη στο­χο­ποί­η­ση της α­να­πτυ­ξια­κής πο­ρεί­ας του Δή­μου.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου