16.1.15

Τέλος στην προθεσμία αλλαγής του διπλώματος μοτοποδηλάτου

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων που έχουν εκδώσει οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την απόφαση έλαβε το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η δυνατότητα που δίδεται στους κατόχους των συγκεκριμένων αδειών εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει τους τελευταίους 18 μήνες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των ΚΕΠ, έτσι ώστε να γίνουν ο κεντρικός πυλώνας της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Έτσι, αποσυμφορούνται οι βεβαρημένες με παράλληλα καθήκοντα αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι για την αντικατάσταση των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων, εκτός από τα 60 σημεία σε όλη την Ελλάδα, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται, επιπλέον, και από 1.060 σημεία, όσα και τα ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους είναι αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου, αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας και φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Αλλαγής Παλιού Διπλώματος
 2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 3. Απλή φωτοτυπία κατεχόμενου διπλώματος οδήγησης παλαιού τύπου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.
 4. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά διαστάσεων 4x6
 5. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος
Επιπλέον αν δεν είστε Έλληνας υπήκοος:
 1. Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπήκοους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυότητα του προσώπου και η ηλικία του.
 2. Επίσης απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Ένα από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπήκοους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.
 3. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελυταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα. 
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος:
 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 2. Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση
 3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου