16.5.13

Με "Νύχια και Δόντια " προσπαθούν να κρατήσουν για πάρτυ τους το ΠΟΠ Καλαμάτα !

ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ "ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ " ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ !
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΓΥΦΤΕΑ ΜΕ ΠΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΑΣ !
Το δίκαιο αίτημα των ελαιοπαραγωγών της Μεσσηνίας για επέκταση της ονομασίας "Ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα " σε όλη την Μεσσηνία, πολεμούν για μία ακόμα φορά δύο -τρείς μεγαλέμποροι λαδιού της Καλαμάτας προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να έχουν... το αποκλειστικό προνόμιο εκμετάλευσης του Μοναδικού Μεσσηνιακού ελαιόλαδου .
Με επιστολή που απέστειλε  στο  Υ­πουρ­γεί­ο Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων ο Πρό­ε­δρος του Ε­ξα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας Δη­μή­τρης Γυ­φτέ­ας.  ζη­τά α­πό τον Υ­πουρ­γό την α­πό­συρ­ση του τρέ­χον­τος αι­τή­μα­τος ε­πέ­κτα­σης ζώ­νης ΠΟΠ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑΣ και υ­πο­βο­λή νέ­ου ο­λο­κλη­ρω­μέ­νου φα­κέ­λου.
Από τα  «πυ­ρά» του κ. Γυ­φτέ­α δεν γλύτωσε ούτε  η Ε­ΑΣ Μεσ­ση­νί­ας την οποία  κα­τη­γο­ρεί ό­τι:  
«Η Ε­ΑΣ Μεσ­ση­νί­ας χει­ρί­στη­κε μέ­χρι σή­με­ρα το συγ­κε­κρι­μέ­νο θέ­μα με τον πλέ­ον α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο, ζη­μι­ώ­νον­τας για σει­ρά ε­τών τό­σο το προ­ϊ­όν, ό­σο και τους πα­ρα­γω­γούς και τυ­πο­ποι­η­τές του νο­μού, α­πα­ξι­ώ­νον­τας τη ταυ­τό­τη­τα «ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ», η ο­ποί­α κιν­δυ­νεύ­ει α­πό τους τέ­τοι­ους χει­ρι­σμούς να χά­σει τη ταυ­τό­τη­τα της ΠΟΙ­Ο­ΤΗ­ΤΑΣ, την ο­ποί­α δι­και­ω­μα­τι­κά κα­τέ­χει».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ...ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΥΦΤΕΑ !
Α­ξι­ό­τι­μοι κύ­ριοι,
Ε­πα­νερ­χό­με­νοι στην πά­για θέ­ση του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας και ε­φό­σον δεν εί­ναι δυ­να­τή ως ι­σχυ­ρί­ζε­στε, η συμ­πλή­ρω­ση του φα­κέ­λου με το πά­γιο αί­τη­μα της πλει­ο­νό­τη­τας των πα­ρα­γω­γών και τυ­πο­ποι­η­τών της πε­ρι­ο­χής για τυ­πο­ποί­η­ση και συ­σκευ­α­σί­α εν­τός ζώ­νης νο­μού Μεσ­ση­νί­ας, αι­τού­με­θα να α­πο­συρ­θεί ο σχε­τι­κός φά­κε­λος, ώ­στε αυ­τός να ε­τοι­μα­στεί εκ νέ­ου με πλη­ρό­τη­τα και την α­παι­τού­με­νη τε­χνι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση, για να τύ­χει ά­με­σης α­πο­δο­χής α­πό την Κοι­νό­τη­τα ως προς την τυ­πο­ποί­η­ση και συ­σκευ­α­σί­α εν­τός ζώ­νης Ν. Μεσ­ση­νί­ας.
Θε­ω­ρού­με δε, ό­τι η Ε­ΑΣ Μεσ­ση­νί­ας χει­ρί­στη­κε μέ­χρι σή­με­ρα το συγ­κε­κρι­μέ­νο θέ­μα με τον πλέ­ον α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο, ζη­μι­ώ­νον­τας για σει­ρά ε­τών τό­σο το προ­ϊ­όν, ό­σο και τους πα­ρα­γω­γούς και τυ­πο­ποι­η­τές του νο­μού, α­πα­ξι­ώ­νον­τας τη ταυ­τό­τη­τα «ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ», η ο­ποί­α κιν­δυ­νεύ­ει α­πό τους τέ­τοι­ους χει­ρι­σμούς να χά­σει τη ταυ­τό­τη­τα της ΠΟΙ­Ο­ΤΗ­ΤΑΣ, την ο­ποί­α δι­και­ω­μα­τι­κά κα­τέ­χει. Η σύγ­χυ­ση που ε­πι­κρα­τεί με τους ό­ρους τυ­πο­ποί­η­ση, συ­σκευ­α­σί­α και εμ­φι­ά­λω­ση, πρέ­πει να ξε­κα­θα­ρί­σει και να γί­νει σα­φές ό­τι η τυ­πο­ποί­η­ση, εμ­φι­ά­λω­ση και συ­σκευ­α­σί­α του προ­ϊ­όν­τος ε­πι­τρέ­πε­ται ΜΟ­ΝΟ εν­τός της ζώ­νης του νο­μού Μεσ­ση­νί­ας.
Ε­πί συ­νό­λω εί­κο­σι (20) ε­τών α­πό την αρ­χι­κή αί­τη­ση του ΠΟΠ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ (έ­τος 1993), η Ε­ΑΣ Μεσ­ση­νί­ας, ως εκ­πρό­σω­πος του ε­λαι­ο­πα­ρα­γω­γι­κού κλά­δου του νο­μού μας, δεν προ­έ­βη σε κα­μί­α α­πο­λύ­τως ε­νέρ­γεια για τη στή­ρι­ξη, κα­τα­ξί­ω­ση και α­να­γνω­σι­μό­τη­τα του B­R­A­ND ΠΟΠ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ σε δι­ε­θνές ε­πί­πε­δο, ε­νώ γνω­ρί­ζει τη ση­μα­σί­α της ε­ξω­στρέ­φειας για την στρα­τη­γι­κή α­νά­πτυ­ξη της χώ­ρας και την προ­κο­πή του τό­που. Δεν προ­έ­βη στη σύν­τα­ξη ού­τε ε­νός ε­πι­πλέ­ον αι­τή­μα­τος προς την Ε­Ε για τη δη­μι­ουρ­γί­α νέ­ων ε­λαι­ο­λά­δων ΠΟΠ, ως ό­φει­λε να κά­νει, για να στη­ρί­ξει την οι­κο­νο­μί­α του Νο­μού και τις προ­σπά­θει­ες των πα­ρα­γω­γών ά­ρι­στης ποι­ό­τη­τας μεσ­ση­νια­κού ε­λαι­ο­λά­δου.
Αν­τι­θέ­τως, σή­με­ρα και δυ­στυ­χώς ως φαί­νε­ται και με την υ­πο­στή­ρι­ξη του Υ­ΠΑ­ΑΤ (Δ/νση Βι­ο­λο­γι­κής Γε­ωρ­γί­ας) και α­δι­α­φο­ρών­τας πλή­ρως για τις α­πό­ψεις και εν­στά­σεις των πα­ρα­γω­γών, των ε­λαι­ο­κο­μι­κών συ­νε­ται­ρι­σμών, τυ­πο­ποι­η­τών και βρα­βευ­μέ­νων ε­ξα­γω­γι­κών μο­νά­δων του ΠΟΠ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑΣ της πε­ρι­ο­χής μας, προ­σπα­θεί να προ­κα­λέ­σει δι­ε­θνή σύγ­χυ­ση δι­α­χω­ρί­ζον­τας πλή­ρως α­πό τη συ­νο­λι­κή δι­ερ­γα­σί­α τυ­πο­ποί­η­σης του ε­λαι­ο­λά­δου που δι­εκ­πε­ραι­ώ­νε­ται σε ε­λαι­ο­τρι­βεί­α και τυ­πο­ποι­η­τή­ρια του Νο­μού μας, την εμ­φι­ά­λω­ση ή/και συ­σκευ­α­σί­α του τε­λι­κού προ­ϊ­όν­τος.
Με το νέ­ο δε αί­τη­μα της Ε­ΑΣ Μεσ­ση­νί­ας προς την Ε­Ε, προ­ω­θεί­ται ά­με­σα η δι­α­κί­νη­ση του προ­ϊ­όν­τος χύ­μα α­πό τη Μεσ­ση­νί­α, προς τυ­πο­ποι­η­τή­ρια σε ο­λό­κλη­ρη την ελ­λη­νι­κή ε­πι­κρά­τεια, χά­νε­ται η προ­στι­θέ­με­νη α­ξί­α της συ­νο­λι­κής τυ­πο­ποί­η­σης εν­τός του Νο­μού και ο­δη­γεί στην αύ­ξη­ση της ε­πι­κιν­δυ­νό­τη­τας εκ­φυ­λι­σμού του προ­ϊ­όν­τος, ε­φό­σον σε πε­ρί­ο­δο κρί­σης α­παι­τεί α­πό το Κρά­τος να δι­ευ­ρύ­νει τους ε­λεγ­κτι­κούς μη­χα­νι­σμούς σε ο­λό­κλη­ρη την ε­πι­κρά­τεια, ώ­στε να δι­α­σφα­λι­στεί η ποι­ό­τη­τα του ε­ξαι­ρε­τι­κού και ι­δι­αί­τε­ρου ε­λαι­ο­λά­δου ΠΟΠ Κα­λα­μά­τα α­πό μη εν­δε­δειγ­μέ­νες πρα­κτι­κές και νο­θεί­α.
Ε­πι­πλέ­ον, ε­πι­θυ­μεί με το αί­τη­μα της αυ­τό να ε­πι­κυ­ρώ­σει την ε­σφαλ­μέ­νη και σε πλή­ρη αν­τί­θε­ση με την αρ­χι­κή εγ­κρι­τι­κή α­πό­φα­ση ε­λαι­ο­λά­δου ΠΟΠ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ, πρα­κτι­κή τυ­πο­ποί­η­σης ε­κτός νο­μού Μεσ­ση­νί­ας. Η πρα­κτι­κή αυ­τή θε­ω­ρού­με πως κα­τα­χρη­στι­κά δι­εκ­πε­ραι­ώ­νε­ται σή­με­ρα ε­κτός Νο­μού με την αι­τι­ο­λο­γί­α ό­τι τα τυ­πο­ποι­η­τή­ρια του Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας δεν ε­παρ­κούν για την συ­νο­λι­κή τυ­πο­ποί­η­σης του προ­ϊ­όν­τος.
Οι τυ­πο­ποι­η­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις της Μεσ­ση­νί­ας έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να α­ξι­ο­ποι­ή­σουν το συγ­κρι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα τη ΠΟΠ και εί­ναι σκό­πι­μο να δώ­σου­με και σε άλ­λους την ευ­και­ρί­α να ε­πεν­δύ­σουν στην πε­ρι­ο­χή μας προς συμ­φέ­ρον των Μεσ­ση­νί­ων ε­λαι­ο­πα­ρα­γω­γών και του νο­μού μας γε­νι­κό­τε­ρα.
Την πλή­ρη αν­τί­θε­ση του στην πρό­τα­ση για τυ­πο­ποί­η­ση του ε­λαι­ο­λά­δου ΠΟΠ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ ε­κτός Μεσ­ση­νί­ας εκ­φρά­ζει το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας για μια α­κό­μη φο­ρά, δι­ό­τι αυ­τό θα εί­ναι κα­τα­στρο­φι­κό για την το­πι­κή οι­κο­νο­μί­ας και για την δι­α­σφά­λι­ση της ποι­ό­τη­τας του προ­ϊ­όν­τος. Ει­δι­κό­τε­ρα δε στην κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο που δι­α­νύ­ει η χώ­ρα και ε­νώ η ε­θνι­κή αλ­λά και ευ­ρύ­τε­ρη ευ­ρω­πα­ϊ­κή στρα­τη­γι­κή α­νά­πτυ­ξης ε­πι­κα­λεί­ται την το­πι­κή πε­ρι­φε­ρεια­κή α­νά­πτυ­ξη, αν­τί να δί­νε­ται το ε­ρέ­θι­σμα ε­πεν­δύ­σε­ων στη Μεσ­ση­νί­α προς συμ­φέ­ρον των ε­λαι­ο­πα­ρα­γω­γών και του νο­μού μας γε­νι­κό­τε­ρα, η στρα­τη­γι­κή της Ε­ΑΣ Μεσ­ση­νί­ας και του Υ­ΠΑ­ΑΤ εί­ναι η πώ­λη­ση χύ­μα ε­λαι­ο­λά­δου ΠΟΠ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ.
Ο­λο­κλη­ρώ­νον­τας, πι­στεύ­ου­με ό­τι εί­ναι α­πα­ραί­τη­το η προ­ε­τοι­μα­σί­α ε­νός αι­τή­μα­τος α­πό Α­νε­ξάρ­τη­τη Αρ­χή, με την υ­πο­στή­ρι­ξη ο­μά­δας ει­δι­κών ε­πι­στη­μό­νων (τε­χνι­κών και οι­κο­νο­μι­κών εμ­πει­ρο­γνώ­μων με εμ­πει­ρί­α και στο δι­ε­θνές B­R­A­N­D­I­NG), με στό­χο την προ­στα­σί­α του προ­ϊ­όν­τος και της το­πι­κής οι­κο­νο­μί­ας.

Με ε­κτί­μη­ση,
Δη­μή­τριος Γυ­φτέ­ας
Πρό­ε­δρος Ε­ξα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος
Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου