30.1.14

ΜΕΣΣΗΝΙΑ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ..«Δυ­ο γά­ι­δα­ροι μα­λώ­να­νε σε ξέ­νο α­χυ­ρώ­να»

Τελικά την απάντηση για τις εξουσιοδοτήσεις που ζητά η ΕΑΣ μας την δίνει η ανακοίνωση του ΚΚΕ Μεσσηνίας 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Δυ­ο γά­ι­δα­ροι μα­λώ­να­νε σε ξέ­νο α­χυ­ρώ­να»
Τις τε­λευ­ταί­ες μέ­ρες πα­ρα­κο­λου­θού­με τη δι­α­μά­χη με­τα­ξύ της πρώ­ην Ε­ΑΣ με τη νέ­α σύμ­πρα­ξη των συ­νε­ται­ρι­σμών (Α­νώ­νυ­μων Ε­ται­ρι­ών) Στέρ­νας, Γαρ­γα­λιά­νων και Α­βί­ας με την ε­πω­νυ­μί­α «ΜΕ­ΣΥ­ΝΕΛ Α­Ε».
Η αι­τί­α της δι­α­μά­χης, στην ο­ποί­α μά­λι­στα εμ­πλέ­κε­ται και ο κ. Κο­ζομ­πό­λης πρώ­ην πρό­ε­δρος της Έ­νω­σης, α­φο­ρά το ποι­ος θα βά­λει στο χέ­ρι μέ­χρι το 2020 τα τε­ρά­στια πο­σά που ου­σι­α­στι­κά κλέ­βον­ται κά­θε χρό­νο α­πό τους α­γρό­τες με το χα­ρά­τσι για την ε­νερ­γο­ποί­η­ση των δι­και­ω­μά­των ε­πι­δό­τη­σης, κα­θώς και δι­και­ώ­μα­τα για εκ­πό­νη­ση δι­α­φό­ρων κοι­νο­τι­κών προ­γραμ­μά­των .
Η κυ­βέρ­νη­ση υ­λο­ποι­ών­τας αυ­τά που συ­να­πο­φά­σι­σαν στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση α­πε­λευ­θε­ρώ­νει τη δι­α­δι­κα­σί­α ε­νερ­γο­ποί­η­σης των δι­και­ω­μά­των ΟΣ­ΔΕ για να μει­ώ­σει υ­πο­τί­θε­ται με τον αν­τα­γω­νι­σμό το κό­στος ε­νερ­γο­ποί­η­σης. Α­πο­τέ­λε­σμα αυ­τού εί­ναι τα γε­γο­νό­τα που δι­α­δρα­μα­τί­ζον­ται με τη δι­α­μά­χη των δυ­ο ε­ται­ρι­ών για το ποι­ος τε­λι­κά θα «αρ­πά­ξει» τα πε­ρισ­σό­τε­ρα.
Εί­ναι μά­λι­στα τέ­τοι­α η πρε­μού­ρα τους, που έ­χουν ξε­κι­νή­σει και με­τρά­νε «κε­φά­λια» υ­πο­χρε­ώ­νον­τας τους α­γρό­τες να υ­πο­γρά­ψουν ε­ξου­σι­ο­δό­τη­ση που δί­νει το δι­καί­ω­μα σε αυ­τές τις ε­ται­ρί­ες να ε­νερ­γο­ποι­ή­σουν τα δι­και­ώ­μα­τα ό­ταν α­νοί­ξει τη δι­α­δι­κα­σί­α το υ­πουρ­γεί­ο. 
Βε­βαί­ως που­θε­νά δε λέ­νε ό­τι η δι­α­δι­κα­σί­α με τις ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σεις δεν εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κή πα­ρά μό­νο για τις ε­ται­ρί­ες, που πρέ­πει να κα­τα­θέ­σουν του­λά­χι­στον 300 υ­πο­γρα­φές α­γρο­τών για να πά­ρουν πι­στο­ποί­η­ση για να κα­τα­χω­ρούν δη­λώ­σεις ΟΣ­ΔΕ στο σύ­στη­μα του Ο­ΠΕ­ΚΕ­ΠΕ!
Πά­γιο αί­τη­μα της μι­κρο­με­σαί­ας α­γρο­τιάς εί­ναι η δω­ρε­άν ε­νερ­γο­ποί­η­ση των δι­και­ω­μά­των και το ό­ποι­ο κό­στος να κα­λύ­πτε­ται α­πό τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό.  Οι φτω­χοί α­γρό­τες να μην πά­ρουν μέ­ρος σε αυ­τή τη δι­α­μά­χη. 
Αυ­τό που εν­δι­α­φέ­ρει τους δι­οι­κούν­τες των ε­ται­ρι­ών εί­ναι η κερ­δο­φο­ρί­α τους και ό­χι τα συμ­φέ­ρον­τα των α­γρο­τών. 
Αν τους εν­δι­έ­φε­ραν οι μι­κρο­με­σαί­οι α­γρό­τες θα πρω­το­στα­τού­σαν για να κα­ταρ­γη­θεί το χα­ρά­τσι και ό­χι ποι­ος θα το πρω­το­ει­σπρά­ξει.
Οι φτω­χοί α­γρό­τες να α­κο­λου­θή­σουν τη συν­το­νι­στι­κή ε­πι­τρο­πή α­γρο­τών Μεσ­ση­νί­ας, την ΠΑ­ΣΥ, να ε­τοι­μά­σουν τα τρα­κτέρ του και να συν­το­νί­σουν πα­νελ­λα­δι­κά τη δρά­ση τους.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου