25.2.21

Αυτή ..είναι η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας του Δ.Πύλου Νεστωρος

Στόν Δήμο δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεια?
Θέμα : Απευθείας ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Έχοντας υπόψη1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ.αρ. 2 / 2021 μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝΔ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση,
5. Τη με αριθμό Α146 / 09-02-2021 Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 9476Ω1Β-Σ66) με την οποία διατέθηκε καιδεσμεύθηκε πίστωση ως εξής:ΚΑΕ Εξόδων Τίτλος ΚΑΕ Εξόδων Ποσό Απόφασης Ανάληψης για το τρέχον έτος 10-6612.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε.ΜΕΘΩΝΗΣ 571,02 €6. Την υπ ́αριθ. 1315 / 2021 απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια της Προμήθεια,
7. Τις προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς προς τους υποψήφιους αναδόχους
Αρ ΠρωτΗμερομηνία Πρωτοκόλλου Προμηθευτής 139911-02-2021 ( ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ )
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ» στις εταιρείες:
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ TMHMATA ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία .... (Γραφική Ύλη ) 2021-02-22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 565,30
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ )» που εδρεύει στην ...... ΚΑΛΑΜΑΤΑ , με ΑΦΜ: .... ΔΟΥ:ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου