27.2.21

Ενα έργο ανάσας γιά οικογένειες το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Καλαμάτα

Απόφαση ένταξης για το Κέντρο Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Καλαμάτα
Μία ακόμα θετική εξέλιξη, καθώς εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » του Ε.Π. «Πελοπόννησος». Η πράξη, που ως φορέα υλοποίησης έχει το Δήμο Καλαμάτας, έχει προϋπολογισμό 724.102,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Για την εν λόγω εξέλιξη, την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, καθώς η συγκεκριμένη δομή αποτέλεσε μία από τις πρώτες διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής που έχει αναπτύξει.
Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.
Το ΚΗΦΗ, με δυναμικότητα εξυπηρέτησης είκοσι πέντε ατόμων ανά βάρδια, με ωράριο λειτουργίας όπως ορίζεται στην με αρ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 (ΦΕΚ Β' 1397/22-10-2001),όπως ισχύει. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τις εργάσιμες μέρες από τις 7:00 έως τις 21:00 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο, περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.
Η στελέχωση της δομής, συνίσταται σε:
Δύο (2) Νοσηλεύτες
Τέσσερις (4) Κοινωνικούς Φροντιστές
Δύο (2) Βοηθητικό Προσωπικό
Δύο (2) οδηγοί
Δύο (2) διοικητικοί
Επίσης θα μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές κ.λπ.).
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΚΗΦΗ θα εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και είναι:
Ημερήσια φιλοξενία
Παροχή πρόχειρου γεύματος καθημερινά
Ιατρικός έλεγχος της υγείας των ωφελούμενων
Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
Μέτρηση ζωτικών σημείων
Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης
Δραστηριότητες απασχόλησης
Το ΚΗΦΗ, που θα στεγαστεί σε κτήριο ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θουκυδίδου 2 και Καμβύση, θα παρακολουθεί τους άμεσα ωφελούμενους καθώς και την πορεία της υγείας τους μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών, όπως περιγράφεται στο σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Σε όλη την διαδικασία θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των άμεσα ωφελουμένων (προβλήματα υγείας, οικογενειακά κ.λπ.).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου