21.1.11

Καλλικράτης τώρα και στα σχολεία. Αντιδράσεις !!

Τον νέο σχολικό χάρτη της χώρας ετοιµάζει τώρα το υπουργείο Παιδείας µε εκτεταµένες συγχωνεύσεις, συνενώσεις και δηµιουργία πολυδύναµων σχολείων. Ωστόσο, παρά τις συνενώσεις εκατοντάδων σχολείων που προετοιµάζονται, διαβεβαιώνει ότι δεν θα στοιβαχτούν οι µαθητές στις τάξεις, καθώς δεν αλλάζουν οι σηµερινές ρυθµίσεις για τον µέγιστο αριθµό µαθητών ανά τάξη, που είναι έως 25 για την Πρωτοβάθµια και έως 30 για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Χθες ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση για τις συγχωνεύσεις που διεξάγεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=615 και θα διαρκέσει µέχρι την ερχόµενη ∆ευτέρα. Στο σχετικό κείµενο αναφέρεται ότι όπου διαπιστωθούν εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα συγχωνευθούν, αλλά θα ιδρυθούν νέα σχολεία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχολεία ορεινών περιοχών και µικρών νησιών, όπου οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς των µαθητών. Στις περιοχές αυτές, θα εξεταστεί κάθε περίπτωση χωριστά και το τοπικό σχολείο θα ενταχθεί κατ’εξαίρεση σε οργανωτική δοµή µικρής σχολικής µονάδας βάσει των ιδιαιτεροτήτων, τηρουµένων των παιδαγωγικών κριτηρίων και µέχρι να δηµιουργηθούν συνθήκες µε την κατασκευή δηµοτικών έργων. Οι τρεις βασικές παράµετροι, βάσει των οποίων θα γίνουν οι συνενώσεις, θα είναι οι εξής:
- Η αντιστοιχίαοργανικότητας καιλειτουργικότητας των σχολικών µονάδων σε συνάρτηση µε το µαθητικόδυναµικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης καιλειτουργίας κάθε σχολικής µονάδας.
- Η εξέλιξη του µαθητικού δυναµικού την τελευταία 5ετία, ο ρυθµός αύξησης ή µείωσης και ο προσδοκώµενος αριθµός φοιτώντων µέχρι το 2013.
-Οι εγγραφές των µαθητών στην Α΄ τάξη κάθε τύπου σχολείου (νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίουκ.λπ.) λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τη φοίτηση αδελφών σε αντίστοιχα σχολεία.
Πάντως, δάσκαλοι και οικαθηγητές αντιδρούν στις επικείµενες συγχωνεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «υπακούει στις επιταγές του ∆ΝΤ και θέλει να επιβάλει το φθηνό σχολείο» και θα προκληθεί µεγάλη ταλαιπωρία σε µαθητές και γονείς. Η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία κήρυξε δίωρη στάση εργασίας την ερχόµενη Τετάρτη, προκειµένου να πάρουνµέρος οι εκπαιδευτικοί σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας.
Με βάση τις υποδοµές
Για τη δηµιουργία του νέου σχολικού χάρτη κάθε περιφέρειας κριτήρια θαείναι κατ’ αρχήν οι κτιριακές υποδοµές- εγκαταστάσεις, καθώςκαι οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικώνχώρων και εξοπλισµού στοσχολείο µετακίνησης. Επιπλέον, θα εκτιµάται ηχιλιοµετρική απόσταση για το νέοσχολείο, λαµβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδροµής, η οποία για τις δύσκολες καιδυσπρόσιτες περιοχές δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µισή ώρα για τα σχολεία της Πρωτοβάθµιαςκαι τα της ώρας για τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει επίσης ότι οι σχολικές µονάδες που συνενώνονται θα αποτελούν ενιαία µονάδα χωρίς παραρτήµατα ή λυκειακές τάξεις, ενώ σε περίπτωση κατάργησης µιας ή περισσοτέρων µονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, θα ιδρύεται νέα σχολική µονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός µαθητών. Εξάλλου, οι µονάδες της ίδιας βαθµίδας που λειτουργούν σε ενιαίο χώροως ξεχωριστές ενοποιούνται σε µία.
800 + 1 σχολεία µοντέλα µε hi-tech διδασκαλία
ΣΤΟ 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο της Θέρµης οι µαθητές ανήκουν στους τυχερούς: κάθε τάξη έχει υπολογιστή, τηλεόραση, βίντεο. Εξι τάξεις έχουν προβολέα µε διαδραστικό πίνακα. Υπάρχει εργαστήριο υπολογιστών 11 θέσεων µε server, εκτυπωτή, scanner και projector.
Θέατρο µε 136 θέσεις. Πολυχώρος, βιβλιοθήκη, εστιατόριο, κουζίνα, αίθουσα Φυσικής - Χηµείας µε ξεχωριστό παρασκευαστήριο!
Πρόκειται για ένα από τα 801 σχολεία µε αναµορφωµένο πρόγραµµα και υποδοµές, που ξεκίνησαν φέτος την πιλοτική τους λειτουργία προκειµένου από το επόµενο έτος όλα τα δηµοτικά σχολεία, αν καταστεί εφικτό, να λειτουργήσουν µε τον ίδιο τρόπο. Το πιλοτικό αυτό πρόγραµµα, µέσα από το παράδειγµα του καλά οργανωµένου ∆ηµοτικού της Θέρµης, παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συµβούλιο η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. Οι µαθητές του σχολείου αυτού, µάλιστα, περιµένουν τις επόµενες µέρες να παραλάβουν και δέκα φορητούς υπολογιστές!
Οµως στα σχολεία αυτά οι καλύτερες υποδοµές δεν είναι το πιο βασικό. Κύριο στοιχείο διαφοροποίησης είναι οι δραστηριότητες. Στη Θέρµη, η Ε’ Τάξη συµµετέχει σε µορφωτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και η ΣΤ’ Τάξη στη Βουλή. Επίσης οι µικροί µαθητές εκπονούν προγράµµατα αγωγής υγείας (∆ιατροφής, Αγωγής Τηλεόρασης, ∆ιδάσκοντας τις Αρετές) σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Αειφορία, Νερό, ∆ράση, Ενέργεια), κυκλοφοριακής αγωγής (Βαδίζω στη Γειτονιά µου) και πολιτιστικών (Η Κωνσταντινούπολη Μέσα στους Αιώνες). Επίσης συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Comenius µε 16 χώρες, διοργάνωσαν θεατρική εβδοµάδα µε συµµετοχή όλων των σχολείων του δήµου, υπάρχει χορευτικός όµιλος, χορωδία και – ως κερασάκι στην τούρτα – το σχολείο τους έχει και φωτοβολταϊκά για τον φωτισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας, να το βλέπουν από µακριά να το καµαρώνουν! Μακάρι το παράδειγµα που περιέγραψε η υφυπουργός να αποτελέσει κάποτε κοινή περιγραφή για όλα τα σχολεία της χώρας... ΤΑ ΝΕΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου