20.1.11

Πλήρης απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων !!

Πλήρης ανατροπή στην άσκηση των επαγγελμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μηχανικών, ορκωτών λογιστών, επέρχεται με σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή και εγκρίθηκε χθες από το Yπουργικό Συμβούλιο. Για το επάγγελμα του φαρμακοποιού καταρτίζεται ειδικό νομοσχέδιο από το Yπουργείο Υγείας. Φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας τόσο για την πρόσβαση όσο και για την άσκηση του επαγγέλματος. Περιορισμοί στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων, όπως πληθυσμιακά κριτήρια, γεωγραφικοί περιορισμοί, ελάχιστες αποστάσεις, καθορισμός κατώτατων ή ανώτατων τιμών ή αμοιβών, καθορισμός αγαθών και προϊόντων προς διάθεση, καθώς και παροχή διοικητικών αδειών καταργούνται τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, εκτός εάν εντός του τετραμήνου εκδοθεί προεδρικό διάταγμα που θα επιτρέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένο επάγγελμα για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος. Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η αμοιβή των συμβολαιογράφων θα βαίνει μειούμενη όσο αυξάνεται η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής. …… «Ανοίγουν » όλα τα κλειστά επαγγέλματα – Πλήρης απελευθέρωση !
Πλήρης ανατροπή στην άσκηση των επαγγελμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μηχανικών, ορκωτών λογιστών, επέρχεται με σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή και εγκρίθηκε χθες από το Yπουργικό Συμβούλιο. Για το επάγγελμα του φαρμακοποιού καταρτίζεται ειδικό νομοσχέδιο από το Yπουργείο Υγείας. Φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας τόσο για την πρόσβαση όσο και για την άσκηση του επαγγέλματος. Περιορισμοί στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων, όπως πληθυσμιακά κριτήρια, γεωγραφικοί περιορισμοί, ελάχιστες αποστάσεις, καθορισμός κατώτατων ή ανώτατων τιμών ή αμοιβών, καθορισμός αγαθών και προϊόντων προς διάθεση, καθώς και παροχή διοικητικών αδειών καταργούνται τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, εκτός εάν εντός του τετραμήνου εκδοθεί προεδρικό διάταγμα που θα επιτρέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένο επάγγελμα για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος. Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η αμοιβή των συμβολαιογράφων θα βαίνει μειούμενη όσο αυξάνεται η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής. ……
Σε ό,τι αφορά τους δικηγόρους ορίζεται ότι μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας ενώ καταργούνται τόσο η υποχρεωτική ελάχιστη αμοιβή όσο και το σύστημα προείσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
Για τους ορκωτούς λογιστές καταργείται το ελάχιστο υποχρεωτικό ωρομίσθιο που ισχύει σήμερα. Για αρχιτέκτονες και μηχανικούς καταργούνται τόσο οι ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές όσο και το σύστημα είσπραξής τους μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Ιδιαίτερα για τις μελέτες στους διαγωνισμούς δημόσιων έργων οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ελεύθερα την οικονομική προσφορά η οποία μπορεί να είναι και κατώτερη της προεκτιμημένης αμοιβής. Ειδικότερα κατά κλάδους:
Συμβολαιογράφοι: Προβλέπεται επανακαθορισμός της αναλογικής αμοιβής ώστε να βαίνει μειούμενη όσο αυξάνεται η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής και για τις περιπτώσεις που η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής υπερβαίνει ένα καθοριζόμενο με προεδρικό διάταγμα όριο, η αναλογική αμοιβή παύει να είναι υποχρεωτική και μπορεί να συμφωνείται μικρότερη αμοιβή του συμβολαιογράφου.
Δικηγόροι:
• Καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση της δικηγορίας:
• Καταργούνται οι υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές και το σύστημα προείσπραξης της αμοιβής από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία.
• Προκειμένου να υπολογίζονται και να εισπράττονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων, διατηρούνται τα ποσά, που ορίζονται σήμερα ως «ελάχιστες αμοιβές», ως ποσά όμως αναφοράς, επί των οποίων υπολογίζονται και εισπράττονται οι εισφορές.
• Καταργείται το ελάχιστο υποχρεωτικό ωρομίσθιο που ισχύει σήμερα.
Αρχιτέκτονες και μηχανικοί:
1. Ιδιωτικά έργα
• Καταργούνται οι ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές
• Καταργείται το σύστημα είσπραξης της αμοιβής του μηχανικού μέσω του ΤΕΕ.
• Προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι σήμερα παρακρατούνται από το ΤΕΕ και αποδίδονται, διατηρούνται τα ισχύοντα ποσά των ελάχιστων υποχρεωτικών αμοιβών, ως ποσά αναφοράς όμως μόνο, για τον υπολογισμό των κρατήσεων. Ο μηχανικός οφείλει να τις καταβάλλει στο ΤΕΕ.
2. Δημόσια έργα
• Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς μελετών δημόσιων έργων υποβάλλουν ελεύθερα την οικονομική προσφορά τους, η οποία μπορεί να είναι και κατώτερη της προεκτιμημένης αμοιβής.
• Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλών προσφορών, η αναθέτουσα αρχή δεν απορρίπτει την προσφορά, αλλά καλεί τον υποψήφιο να δικαιολογήσει το ύψος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου