3.4.14

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: "Ξεκοκαλίζει " το ΕΣΠΑ ο Μπέζος !!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 2.694.956 ΕΥΡΩ

Mε ιδιαίτερα εντεινόμενους ρυθμούς και με καθαρούς στόχους η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας διεκδικεί έως και την τελευταία στιγμή του προγράμματος ΕΣΠΑ την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ένταξη των προτάσεων  της και την αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ των κοινοτικών πόρων.
Έτσι λοιπόν, στην πλειάδα των προτάσεων που κατά το πρόσφατο παρελθόν εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν έρχεται σήμερα να προστεθεί η έγκριση μιας ακόμη πρότασης  με απόφαση που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Υγείας κ.Άδωνι Γεωργιάδη.
Ειδικότερα πρόκειται για την υπουργική απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας νέου, σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2.700.000€.
Τις επόμενες ημέρες υποβάλλεται ο φάκελος στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ύστερα από σημερινή σημαντική απόφαση του Υπουργού Υγείας ο Διοικητής του Γ.Ν Μεσσηνίας κ.Γιώργος Μπέζος δήλωσε:
«Έχουμε πει από την  πρώτη στιγμή ότι το χρέος και η ευθύνη μας επιβάλλει να διεκδικούμε και να μην αφήνουμε καμία χρηματοδοτική ευκαιρία που συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο τόπο μας να πηγαίνει χαμένη. Αυτό πράττουμε και τώρα, έχοντας δεσμευτεί ότι θα διεκδικήσουμε και το τελευταίο ευρώ.
Σε αυτή τη προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας κ.Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ.Παναγιώτη Κατσίβελα για την καθημερινό του ενδιαφέρον και τη μεγάλη του συμβολή και φυσικά το Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Πέτρο Τατούλη με τους συνεργάτες του στη Διαχειριστική Αρχή για την αποτελεσματική μας συνεργασία με στόχο πάντα την αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας».

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03 / 04 / 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Υ4β/Γ.Π. 13839/Φ8γ2-102
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας: 104 33 ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Πληροφορίες: Ελένη Παπαναστασίου
Τηλέφωνο: 2132161434
Fax: 210 5239238
ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013».
3. Τις διατάξεις του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α’), «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013 και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’), Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
5. Το με αρ. πρωτ. 2841/11-02-2014 έγγραφο του Γ. Ν. Μεσσηνίας.
6. Το με αρ. πρωτ. 199/04-02-2014 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/19-03-2014 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας την προμήθεια διαφόρων ειδών ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ (2.694.956,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,
ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τεμάχια
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (€)
1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Α 1 320.000,00
2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 150.000,00
3 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 180.000,00
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON – LINE ΜΕΘΟΔΩΝ  370.000,00
5 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ  240.000,00
6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD (ΠΛΗΡΕΣ) 2 240.000,00
7 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ, HD 2 170.000,00
8 ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ HD 1 110.000,00
9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ 70.000,00
10 ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 1 30.000,00
11 ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 1 20.000,00
12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 16 40.000,00
13 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΦΗ 1 36.000,00
14 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ 1 45.000,00
15 ΠΛΟΗΓΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ NAVIGATOR ΩΡΛ 1 120.000,00
16 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΜΗΣ ΩΡΛ 1 45.000,00
17 ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ 1 5.000,00
18 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΠΛΗΡΕΣ 2 30.940,00
19 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ 16 40.000,00
20 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ 8 25.400,00
21 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 3 23.100,00
22 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 8 20.000,00
23 ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ 1 15.000,00
24 ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ 5 21.000,00
25 ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 8.712,00
26 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) 1 18.000,00
27 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 4 20.000,00
28 ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 2 23.000,00
29 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 4 16.000,00
30 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 25.704,00
31 ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 1 30.000,00
32 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ 1 17.500,00
33 ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ 1 2.600,00
34 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ 1 16.000,00
35 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΩΣΗΣ 1 25.000,00
36 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 4 22.000,00
37 ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ 4 24.000,00
38 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 20 30.000,00
39 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CR) 1 20.000,00
40 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ : 2.694.956,00 €
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία της προμήθειας θα πρέπει οι προϋπολογισμοί των ειδών να εναρμονίζονται με τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας του προαναφερόμενου εξοπλισμού προτείνεται να είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής της θα ξεκινήσουν μετά την
έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου.
Η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, τηρουμένων των κείμενων περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεων.
Δικαιούχος της εν λόγω προμήθειας και φορέας διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού, ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου